Przejście do głównej strony serwisu ePorady24.pl >>

Drukuj

Opublikowane: 15.08.2018

Autor: Monika Cieszyńska

Zrzeczenie się części spadku na rzecz córki

Po śmierci rodziców pozostała działka. Postępowanie zostało przeprowadzone, łączne w czworo z rodzeństwem jesteśmy właścicielami działki. Teraz chcemy ją podzielić, niestety jeden brat się nie godzi, dlatego złożyłem wniosek do sądu (mamy podział geodety). Czy mogę w tym momencie zrzec się mojej części spadku na rzecz córki?

 

Rozumiem, że wraz z rodzeństwem jesteście spadkobiercami rodziców, co potwierdza prawomocne postanowienie o stwierdzenie nabycia spadku (lub zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia, jeśli postępowanie spadkowe zostało przeprowadzone u notariusza).  W skład w spadku wchodzi między innymi wspomniana działka. Do chwili obecnej nie został dokonany między Państwem dział spadku.

 

Aktualnie może więc Pan zbyć na rzecz córki albo cały udział w spadku (w ten sposób straci Pan przymiot spadkobiercy), albo tylko udział w przedmiocie należącym do spadku (np. we wspomnianej nieruchomości, tu zachowuje Pan przymiot spadkobiercy). W ostatniej sytuacji chce Pan zatem rozporządzić tylko udziałem w konkretnym przedmiocie należącym do spadku (i nadal pozostać spadkobiercą), a nie całym swoim spadkiem.

 

Pod pojęciem zbycia należy rozumieć np. sprzedaż, darowiznę lub zamianę. W obecnym stanie rzeczy nie może Pan już odrzucić spadku, by Pana dzieci doszły do dziedziczenia po swych dziadkach zamiast Pana.

 

Nie ma żadnych ograniczeń co do zbycia całego udziału w spadku, co potwierdza art. 1051 Kodeksu cywilnego.  Niemniej jednak, jeśli w skład spadku wchodzi nieruchomość, wówczas umowę zbycia udziału w spadku należy zawrzeć w formie aktu notarialnego u notariusza pod rygorem nieważności (w przypadku niedochowania formy aktu notarialnego umowa zbycia będzie nieważna).

 

Natomiast na zbycie udziału w konkretnym (konkretnych) przedmiocie (przedmiotach) należącym (należących) do spadku musi Pan uzyskać zgodę pozostałych spadkobierców, zgodnie z art. 1036 Kodeksu cywilnego. Zgoda spadkobierców na zbycie udziału w nieruchomości, jak również sama umowa zbycia udziału w nieruchomości winny być sporządzone  w formie aktu notarialnego pod rygorem nieważności.

 

Zbycie udziału w spadku lub udziału w poszczególnych przedmiotach należących do spadku w czasie postępowania o dział spadku będzie miało ten skutek, że osoba, na rzecz której nastąpiło zbycie, stanie się uczestnikiem postępowania. W razie zbycia udziału w spadku  córka wejdzie do postępowania zamiast Pana, natomiast Pan będzie mógł z tej sprawy wystąpić.

 

O zbyciu dokonanym na rzecz córki należy zawiadomić sąd przed którym toczy się postępowanie o dział spadku. Niestety konieczność zachowania formy aktu notarialnego spowoduje dodatkowe koszty.

Drukuj

 

Tekst wydrukowany z serwisu www.ePorady24.pl