Przejście do głównej strony serwisu ePorady24.pl >>

Drukuj

Opublikowane: 07.06.2018

Autor: Eliza Rumowska

Alimenty płacone na wnuki

Ja jako babcia płacę od 8 lat alimenty na wnuki. Jeden wnuk ma 15 lat, drugi 18 lat kończy w listopadzie. Złożyłam wniosek do sądu
o uchylenie alimentów mi zasądzonych. Czy po skończeniu przez wnuka 18 lat będę musiała płacić na niego alimenty, bo jak słyszałam, to mający pełnoletność wnuk może mnie podać do sądu. Czy w związku z tym muszę zakładać nową sprawę?

 

Odpowiedzi na postawione pytania brzmią co do zasady w obu przypadkach twierdząco. Oto bowiem zasądzone wyrokiem sądu alimenty są należne od strony formalnej, w tym także egzekwowane przez komornika, tyle czasu, ile prawomocnym i niezmienionym czy nieuchylonym pozostaje wyrok w przedmiocie tychże alimentów.

 

Dlatego aby przestały one być należne i wymagane, konieczne jest wystąpienie do sądu po uzyskaniu przez wnuka pełnoletności. Wówczas też sąd automatycznie ich nie uchyli – jednak zbada, czy istnieją ku temu przesłanki i dowody w oparciu o niżej cytowane przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego dające podstawę do zmiany lub uchylenia obowiązku alimentacyjnego:

 

„Art. 133. [Obowiązek alimentacyjny rodziców wobec dziecka]

§ 1. Rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania.

 

§ 2. Poza powyższym wypadkiem uprawniony do świadczeń alimentacyjnych jest tylko ten, kto znajduje się w niedostatku.

 

§ 3. Rodzice mogą uchylić się od świadczeń alimentacyjnych względem dziecka pełnoletniego, jeżeli są one połączone z nadmiernym dla nich uszczerbkiem lub jeżeli dziecko nie dokłada starań w celu uzyskania możności samodzielnego utrzymania się”,

 

a także:

 

„Art. 1441. [Uchylenie się od wykonania obowiązku alimentacyjnego]

Zobowiązany może uchylić się od wykonania obowiązku alimentacyjnego względem uprawnionego, jeżeli żądanie alimentów jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Nie dotyczy to obowiązku rodziców względem ich małoletniego dziecka”.

 

Kluczowym przepisem uprawniającym do złożenia pozwu będzie norma mówiąca o zmianie sytuacji po stronie uprawnionej:

 

„Art. 138. [Zmiana orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego]

W razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego”.

 

Podsumowując – po uzyskaniu przez wnuka pełnoletności należy wystąpić na drogę sądową o zmianę lub uchylenie alimentów w oparciu o powyższe regulacje prawne z Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Warto się więc zorientować, co wnuk będzie dalej robił – uczył się, uzyskiwał dochód, jaka jest sytuacja jego rodziców, czy pozostanie w niedostatku bez alimentów – aby wszystko to w pozwie należycie wykazać.

Drukuj

 

Tekst wydrukowany z serwisu www.ePorady24.pl