Przejście do głównej strony serwisu ePorady24.pl >>

Drukuj

Opublikowane: 23.05.2018

Autor: Marta Handzlik-Rosuł

Konsekwencje niezgłoszenia się na badania kontrolne

Jakie konsekwencje są w przypadku niezgłoszenia się na badania kontrolne w trybie odwoławczym bez usprawiedliwienia? Czy można wystąpić o dodatkowy termin badań?

 

Przede wszystkim do czasu uzyskania zaświadczenia lekarskiego nie może Pan zostać dopuszczony do pracy. Dodatkowo jeśli nie stawił się Pan na badania i nie usprawiedliwi Pan tego faktu, pracodawca może uznać, że nie spełnił Pan swoich obowiązków i zwolnić Pana dyscyplinarnie.

 

Zgodnie z art. 100 ustawy Kodeks pracy podstawowym obowiązkiem pracownika jest przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Przyjmuje się, że zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy są powszechne, również pozaprawne reguły bezpiecznego wykonywania pracy wynikające z wiedzy i doświadczenia życiowego. Do obowiązków pracownika należy między innymi wykonywanie pracy zgodnie z przepisami bhp, współdziałanie z pracodawcą i przełożonymi w wypełnianiu obowiązków dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz poddawanie się wstępnym, okresowym i kontrolnym badaniom lekarskim i stosowanie się do wskazań lekarskich.

 

Natomiast ciężkie, zawinione naruszenie podstawowego obowiązku pracowniczego, jakim jest powinność przestrzegania zasad i przepisów bhp, może stanowić podstawę do rozwiązania umowy o pracę z winy pracownika w trybie określonym w art. 52.

 

Dlatego powinien Pan jak najszybciej usprawiedliwić swoje niestawienie się na badaniach i zawnioskować o przydzielenie Panu nowego terminu badań, bowiem, po pierwsze, do czasu ich wykonania nie może Pan wykonywać pracy, a po drugie – nieusprawiedliwienie nieobecności może stanowić przyczynę zwolnienia dyscyplinarnego.

Drukuj

 

Tekst wydrukowany z serwisu www.ePorady24.pl