Przejście do głównej strony serwisu ePorady24.pl >>

Drukuj

Opublikowane: 05.06.2018

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion

Przeniesienie własności nieruchomości w zamian za dług

Czy da się wystosować pismo do dłużnika o przeniesieniu własności nieruchomości na moją rzecz w zamian za jego dług?

 

Jak rozumiem, po licytacji nie znalazł się nabywca. Jeśli pierwsza licytacja była nieskuteczna, to komornik na wniosek wierzyciela wyznacza termin drugiej licytacji. Jeśli na drugiej licytacji nikt nie zakupi nieruchomości, to możliwe jest przejęcie nieruchomości na własność przez wierzyciela na podstawie art. 984 Kodeksu postępowania cywilnego:

 

„§ 1. Jeżeli również na drugiej licytacji nikt nie przystąpi do przetargu, przejęcie nieruchomości na własność może nastąpić w cenie nie niższej od dwóch trzecich części sumy oszacowania, przy czym prawo przejęcia przysługuje wierzycielowi egzekwującemu i hipotecznemu oraz współwłaścicielowi. Jeżeli przedmiotem egzekucji jest nieruchomość rolna, stosuje się art. 982 z wynikającą z niniejszego przepisu zmianą co do ceny przejęcia. W wypadku gdy osoby określone w art. 982 nie skorzystają z prawa przejęcia nieruchomości rolnej, prawo to przysługuje także wierzycielowi egzekwującemu i hipotecznemu.

§ 2. Wniosek o przejęcie nieruchomości wierzyciel powinien złożyć sądowi w ciągu tygodnia po licytacji, składając jednocześnie rękojmię, chyba że ustawa go od niej zwalnia.

§ 3. Jeżeli kilku wierzycieli składa wniosek o przejęcie, pierwszeństwo przysługuje temu, kto zaofiarował cenę wyższą, a przy równych cenach – temu, czyja należność jest większa”.

 

Stosownie do art. 964 § 1 nie składa rękojmi osoba, której przysługuje ujawnione w opisie i oszacowaniu prawo, jeżeli jego wartość nie jest niższa od wysokości rękojmi i jeżeli do tej wysokości znajduje ono pokrycie w cenie wywołania wraz z prawami stwierdzonymi w opisie i oszacowaniu, korzystającymi z pierwszeństwa przed jej prawem. Nadto art. 989 stanowi, że gdy przejęcie na własność ma nastąpić po nie dojściu do skutku drugiej licytacji, sąd udzieli przybicia po wysłuchaniu wnioskodawcy oraz uczestników, jeżeli stawią się na posiedzenie.

 

Jeśli nie złożył Pan w terminie wniosku, obecnie tylko dobrowolna sprzedaż z wolnej ręki przez dłużnika może spowodować przejęcie przez Pana nieruchomości. Nie ma prawnej procedury, aby go do tego zmusić. Co najwyżej ponowny wniosek o egzekucję z nieruchomości.

 

Ewentualnie można by spróbować – nie wiem, z czego wynika zobowiązanie – zawiadomić organy ścigania o przestępstwie oszustwa czy wyłudzenia. Niekiedy wyrok karny mobilizuje dłużników.

 

Oczywiście opcja zbycia wierzytelności jakiejś firmie windykacyjnej jest także wyjściem. Albo cierpliwe czekanie – aż dłużnik stanie się wypłacalny lub ktoś nabędzie nieruchomości.

 

Wystarczy, aby raz na 10 lat złożył Pan wniosek do komornika – aby nie dopuścić do przedawnienia. Niestety prawo przewiduje tylko takie rozwiązania.

 

Pismo ograniczy się do treści: „proponuję przeniesienie na moją rzecz własności nieruchomości …, … w zamian za zwolnienie z długu z wyroku o sygn. akt …”. Ale dłużnik wcale nie musi się na to zgodzić.

Drukuj

 

Tekst wydrukowany z serwisu www.ePorady24.pl