Przejście do głównej strony serwisu ePorady24.pl >>

Drukuj

Opublikowane: 13.07.2018

Autor: Małgorzata Zegarowicz-Sobuń

Zakup mieszkania z nakazem rozbiórki dobudowanej bez zezwoleń części

Planuję zakup mieszkania od spadkobierców byłego właściciela. Poprzedni właściciel dobudował do mieszkania dwa pokoje bez koniecznych zezwoleń. Obecni właściciele otrzymali nakaz rozróbki dobudowanej części. Czy po zakupie „legalnej” części mieszkania nakaz rozbiórki może zostać przeniesiony na mnie?

 

Przepisy ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. w art. 48 nie definiują adresata decyzji o nakazie rozbiórki w przypadku zmiany właściciela obiektu. Jedynie w art. 52 tejże ustawy znajduje się zapis, na mocy którego zobowiązanymi do poniesienia kosztów dokonania czynności, o których mowa w art. 48, 49b, 50a i 51 jest inwestor, właściciel lub zarządca obiektu budowlanego. Tak więc nakaz rozbiórki może być wydany przeciwko: inwestorowi, właścicielowi lub zarządcy budynku.

 

Nakaz rozbiórki jest obowiązkiem o charakterze nieosobistym, wynikającym z faktu władztwa nad określoną rzeczą, bowiem nie jest związany z konkretną osobą, ale z obiektem, co do którego został wydany stosowny zakaz. Dlatego też zmiana właściciela na podstawie umowy kupna–sprzedaży, skutkuje z mocy prawa, w myśl ww. art. 548 Kodeksu cywilnego, przeniesieniem obowiązków na nowego właściciela nieruchomości.

 

W przypadku nakazu rozbiórki zmianie ulega podmiot zobowiązany do realizacji tego obowiązku i nie wymaga zmiany decyzji ostatecznej i przeniesienia na nowego właściciela obowiązku w drodze odrębnej decyzji administracyjnej. Fakt zmiany zobowiązanego nie powoduje bezprzedmiotowości postępowania (zakończonego przecież ostateczną decyzją) w sprawie rzeczonego budynku.

 

Przeniesienie własności nieruchomości powoduje to, że nie poprzedni właściciel, ale nowy będzie zobowiązany do ponoszenia ciężarów publicznoprawnych związanych z własnością tej nieruchomości. Tak samo obowiązek rozbiórki samowolnie wybudowanego obiektu przechodzi z mocy prawa na nowego właściciela nieruchomości.

 

Zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji organ egzekucyjny uprawniony jest do ustalenia aktualnego właściciela nieruchomości i wystawienia przeciwko niemu tytuł wykonawczego. Okoliczność, że inwestor i właściciel obiektu budowlanego, który był stroną w postępowaniu, w którym została wydana decyzja nakazująca rozbiórkę, po wydaniu decyzji nakazującej rozbiórkę zbył nieruchomość, nie oznacza, że obowiązek wykonania decyzji nie obciąża już ani inwestora, ani aktualnego właściciela nieruchomości (wyrok NSA z dnia 6 czerwca 2006 r., sygn. akt II OSK 1071/05).

 

W związku z powyższym nabycie nieruchomości obciążonej nakazem rozbiórki powoduje z mocy prawa przeniesienie nakazu rozbiórki na nowego właściciela tej nieruchomości.

 

Zgodnie ze stanowiskiem prezentowanym przez NSA „następcy prawni inwestorów, uzyskując prawo własności nieruchomości, weszli w prawa i obowiązki wiążące się z tą nieruchomością, do nich zatem powinny być kierowane wszelkie rozstrzygnięcia, w tym decyzja zmierzająca do usunięcia skutków samowoli budowlanej na tej nieruchomości” (wyrok z dnia 5 października 1998 r., sygn. akt IV SA 1796/96).  

Drukuj

 

Tekst wydrukowany z serwisu www.ePorady24.pl