Przejście do głównej strony serwisu ePorady24.pl >>

Drukuj

Opublikowane: 04.05.2018

Autor: Iryna Kowalczuk

Śmierć mamy przed wyrokiem sądu dotyczącym spadku

Brat umarł w czerwcu 2016 roku. Był kawalerem i nie miał dzieci, posiadał własnościowe mieszkanie i nie zostawił testamentu. Siostra w 2017 r. złożyła w sądzie pismo o rozprawę w sprawie mieszkania własnościowego po zmarłym bracie, do którego byli na ten czas uprawnieni: dwóch braci, siostra, nasza mama oraz dwie córki po zmarłym bracie. Tuż po rozprawie w okresie oczekiwania na pisemną decyzję sądu zmarła w maju 2017 nasza mama. Nadmieniam, że jedna z córek po zmarłym bracie przebywa w Anglii od kilkunastu lat. Czy jest obecnie możliwość poświadczenia dziedziczenia u notariusza bez ponownej rozprawy sadowej, na którą oczekuje się tak długo? A jeżeli tak, to czy córka przebywająca w Anglii musi koniecznie pojawić się w Polsce u notariusza, czy może w inny sposób przekazać swoje pełnomocnictwo albo swoją decyzję co do części spadku bez przyjazdu do Polski?

 

Aby notariusz sporządził akt poświadczenia dziedziczenia, konieczne jest stawienie się przed notariuszem wszystkich osób, które mogą wchodzić w rachubę jako spadkobiercy ustawowi lub testamentowi. Nie ma możliwości ustanowienia pełnomocnika, nie ma możliwości przesłania jakiegokolwiek dokumentu – wszyscy spadkobiercy muszą się stawić osobiście w wyznaczonym dniu u notariusza w celu spisania aktu poświadczenia dziedziczenia.

 

Notariuszowi należy przedstawić również akta stanu cywilnego – akt zgonu spadkodawcy oraz akty urodzenia bądź małżeństwa spadkobierców.

 

W pierwszej kolejności notariusz spisze protokół dziedziczenia. Notariusz ma obowiązek pouczyć stawiających się o obowiązku ujawnienia wszelkich okoliczności objętych treścią protokołu oraz o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

 

W protokole dziedziczenia notariusz zamieści w szczególności:

 

  1. zgodne żądanie poświadczenia dziedziczenia złożone przez osoby biorące udział w spisywaniu protokołu;
  2. oświadczenie o istnieniu lub nieistnieniu osób, które wyłączałyby znanych spadkobierców od dziedziczenia lub dziedziczyłyby wraz z nimi;
  3. oświadczenie o znanych testamentach spadkodawcy lub braku takich testamentów;
  4. oświadczenie, że w odniesieniu do spadku nie zostało uprzednio wydane postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku i nie toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku ani nie został sporządzony akt poświadczenia dziedziczenia;
  5. oświadczenie, czy w skład spadku wchodzi gospodarstwo rolne oraz który spośród spadkobierców powołanych do spadku z ustawy odpowiada warunkom przewidzianym do dziedziczenia gospodarstwa rolnego;
  6. oświadczenie, czy spadkodawca w chwili śmierci był cudzoziemcem lub nie posiadał żadnego obywatelstwa, nie zamieszkiwał w Rzeczypospolitej Polskiej albo w skład spadku wchodzą prawa rzeczowe lub posiadanie nieruchomości położonej za granicą;
  7. oświadczenie, czy były składane oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku, czy zostało wydane orzeczenie dotyczące niegodności dziedziczenia oraz czy były zawierane umowy z przyszłym spadkodawcą w przedmiocie zrzeczenia się dziedziczenia po nim;
  8. wzmiankę o pouczeniu przez notariusza o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

 

Na podstawie protokołu dziedziczenia notariusz sporządza akt poświadczenia dziedziczenia. Sporządzenie tego aktu jest możliwe jedynie, jeżeli nie ma wątpliwości co do osoby spadkobiercy i wysokości udziałów w spadku.

 

Akt poświadczenia dziedziczenia powinien być podpisany przez wszystkich biorących udział w spisywaniu protokołu dziedziczenia i powinien zawierać m.in. dzień, miesiąc i rok oraz miejsce sporządzenia aktu, dane dotyczące notariusza i siedziby kancelarii notarialnej, dane dotyczące spadkodawcy, datę i miejsce zgonu spadkodawcy i jego ostatnie miejsce zamieszkania, wskazanie spadkobierców, którym przypadł spadek, tytuł powołania do spadku i wysokość udziałów w spadku.

 

Po sporządzeniu aktu poświadczenia dziedziczenia notariusz zarejestruje go w elektronicznym rejestrze prowadzonym przez Krajową Radę Notarialną. Spadkobierca otrzyma od notariusza wypisy z oryginalnego aktu poświadczenia dziedziczenia, które są podstawą do wykazywania prawa do spadku.

 

Zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia ma skutki prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku.

 

Maksymalna opłata notarialna za sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia ustawowego lub testamentowego wynosi 50 zł. Za sporządzenie protokołu dziedziczenia maksymalna stawka to 100 zł, a za sporządzenie protokołu otwarcia i ogłoszenia testamentu maksymalna stawka wynosi 50 zł. Do opłaty notarialnej należy doliczyć 22% VAT.

 

Jeśli więc nie ma możliwości, aby przed notariuszem stawili się wszyscy spadkobiercy, to pozostaje jedynie droga sądowa. 

Drukuj

 

Tekst wydrukowany z serwisu www.ePorady24.pl