Przejście do głównej strony serwisu ePorady24.pl >>

Drukuj

Opublikowane: 01.04.2018

Autor: Marcin Sądej

Przekroczenie 150 tys zł obrotu przy najmie a VAT

Wynajmuję lokal użytkowy pewnej firmie, mam sporządzoną umowę najmu i na podstawie tej umowy firma przelewa mi co miesiąc kwotę za najem bez wystawiania faktur i rachunków; nie jestem zarejestrowanym płatnikiem VAT. Firma rachunkowa, która prowadzi moje sprawy, nie zauważyła, że w latach 2015 i 2014 obroty z tytułu najmu przekroczyły kwotę 150 tys. zł, a więc powinienem od pewnego momentu wystawiać fakturę VAT. Nie mam zarejestrowanej działalności gospodarczej i płacę podatek zryczałtowany. Jakie kary mi grożą i jakie jest wyjście z tej sytuacji?

 

Definicję podatnika znajdziemy w art. 15 ust. 1 ustawy VAT. W świetle tego przepisu podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych (art. 15 ust. 2 ustawy VAT). W myśl powyższych przepisów nawet wykorzystywanie majątku prywatnego w sposób ciągły dla celów zarobkowych stanowi działalność gospodarczą nawet pomimo formalnego braku rejestracji działalności gospodarczej.

 

Zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług najem nieruchomości kwalifikowany jest jako czynność opodatkowana w postaci świadczenia usługi. Działanie polegające na wynajmowaniu lokalu stanowi, na gruncie wspomnianej ustawy, przejaw wykonywania działalności gospodarczej. Jak bowiem wynika z definicji ustawowej – działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych. Potwierdził to również Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacja indywidualna z dnia 7 marca 2016 r. (ILPP3/4512-1-257/15-6/DC), w której czytamy, że „Wnioskodawca wynajmując prywatny lokal świadczy usługi, które podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Czynność ta wyczerpuje znamiona działalności gospodarczej, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy o VAT”.

 

Jeżeli zatem przekroczył Pan kwotę limitującą zwolnienie od podatku na podstawie art. 113 ustawy VAT (obecnie jest to 200 tys. zł*) i nie korzysta Pan ze zwolnień przedmiotowych (np. najem lokalu na cele mieszkaniowe art. 43 ust. 1 pkt. 36 ustawy VAT), stał się Pan podatnikiem podatku VAT od pierwszej czynności, która spowodowała przekroczenie ww. limitu.

 

Proszę również pamiętać, że dla świadczenia usług najmu obowiązek podatkowy powstaje w sposób szczególny, tj. z chwilą wystawienia faktury, nie później niż z chwilą upływu terminu płatności. Faktury dokumentujące świadczenie usług najmu wystawiane być muszą, co do zasady, najpóźniej w dniu upływu terminu płatności. Podstawą opodatkowania podatkiem VAT jest, co do zasady, wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej. Na gruncie tego przepisu podstawę opodatkowania usług najmu stanowi nie tylko czynsz najmu, ale również wszelkie inne kwoty, którymi wynajmujący obciąża nabywcę. Jak przykładowo wskazuje interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 21.08.2013 r., ITPP1/443-487/13/KM: „równowartość podatku od nieruchomości zobowiązany jest Pan traktować jako część kwoty należnej z tytułu świadczonych usług najmu. A zatem do podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług należy wliczać również element kalkulacyjny, jakim jest podatek od nieruchomości, którym obciąża najemcę lokalu użytkowego”.

 

W rezultacie powyższego jest Pan zobligowany do wystawienia faktur za wszystkie okresy rozliczeniowe, złożenia zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R, złożenia zaległych deklaracji VAT-7 oraz wpłacenia kwoty podatku wraz z kwotą odsetek od zaległości podatkowych. Jednocześnie proszę pamiętać, że nadal posiada Pan prawo do rozliczania najmu na zasadach ryczałtu 8,5%. Potwierdził to Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z 10 listopada 2011 r., nr ILPP1/443-1103/11-2/NS:

 

„(…) najem, jako usługa wymieniona w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, wypełnia określoną w art. 15 ust. 2 ustawy VAT, definicję działalności gospodarczej, jeżeli wykonywany jest w sposób ciągły dla celów zarobkowych, bez względu na to, czy najem będzie prowadzony w ramach działalności gospodarczej, czy jako odrębne źródło przychodu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych. (…)”

 

Teoretycznie grozi Panu odpowiedzialność karno-skarbowa za niewpłacenie podatku w terminie. Jednak zgodnie z art. 16a Kodeksu karnego skarbowego – jeżeli złoży Pan czynny żal i wpłaci całą kwotę podatku wraz z odsetkami, urząd skarbowy odstąpi od ukarania Pana.

 

 

 

 

Opis sprawy z lipca 2017 r.

Drukuj

 

Tekst wydrukowany z serwisu www.ePorady24.pl