Przejście do głównej strony serwisu ePorady24.pl >>

Drukuj

Opublikowane: 12.05.2017

Autor: Katarzyna Siwiec

Pożyczka wzięta na syna i problem z płaceniem

Ponad 2 lata temu wzięłam pożyczkę z banku dla mojego syna i jego partnerki, z zapewnieniem sumiennych i uczciwych wpłat rat kredytowych. Przez 1,5 roku wpłaty były systematyczne. Od tego czasu mam z nimi problem – nie płacą albo przelewają mi tylko część kwoty mimo wcześniejszych obietnic. Co mam robić? Mam dowody na poprzednie wpłaty, chciałabym na nich przepisać kredyt – czy to możliwe?

 

Zawarła Pani umowę kredytu z bankiem, a następnie przekazała Pani uzyskaną w ten sposób sumę na rzecz syna i partnerki. Jeśli chodzi zatem stricte o umowę kredytu, to Pani i bank jesteście stronami tej umowy. Jest oczywiście możliwość przeniesienia Pani praw i obowiązków kredytowanych na inne osoby, ale w drodze czynności prawnej obejmującej cesję praw i przejęcie długu przez syna i partnerkę. Nie odbywa się to w drodze procesu, tylko na mocy umowy, przy czym jej stroną musi być bank. Umowa taka łączy w sobie cesję praw (przelew) i przejęcie obowiązków (długu).

 

Wyjaśnię precyzyjniej, że zgodnie z art. 509 § 1 Kodeksu cywilnego wierzyciel może bez zgody dłużnika przenieść wierzytelność na osobę trzecią (przelew), chyba że sprzeciwiałoby się to ustawie, zastrzeżeniu umownemu albo właściwości zobowiązania. Umowy kredyty są umowami wzajemnymi, w których skorelowane są nie tylko prawa, ale i obowiązki każdej ze stron, a strony są jednocześnie względem siebie wierzycielami i dłużnikami. Oczywiście większość obowiązków spoczywa na kredytobiorcy.

 

Zawarcie z bankiem umowy cesji nie powoduje jednak też przejścia na cesjonariusza obowiązków cedenta czyli kredytobiorcy. Obowiązki te ciążą nadal na kredytobiorcy jako stronie umowy. Odwołując się w tym miejscu do poglądów orzecznictwa, wyjaśnię, że mimo, iż preferowana zmiana stron umowy wzajemnej o charakterze ciągłym powinna następować przez rozwiązanie dotychczasowej umowy i zawarcie nowej między innymi stronami, nie wyklucza się także możliwości zmiany strony umowy zobowiązania wzajemnego poprzez przelew wierzytelności i przejęcie długu [tak np. wypowiedział się Sąd Najwyższy w wyrokach z dnia: 23.11.2005 r. (sygn. akt II CK 232/05), 6.11.1972 r. (sygn. akt III CRN 266/72), 17.7.1999 r. (sygn. akt I CKN 44/98) oraz z 15.10.2004 r. (sygn. akt II CK 62/040)].

 

Każdorazowo jednak, aby mogło dojść do zmiany strony umowy, konieczne jest dokonanie cesji wierzytelności przysługujących tej stronie z tytułu wiążącej ją umowy na nowy podmiot i jednoczesne przejęcie długu dotychczasowej strony przez ten podmiot. Instytucja przejęcia długu, uregulowana została w art. 519 i nast. Kodeksu cywilnego. Według przywołanego przepisu, osoba trzecia może wstąpić na miejsce dłużnika, który zostaje zwolniony z długu. Umowa ta wymaga zgody drugiej ze stron umowy, co wyraźnie wynika z art. 519 § 2.

 

Aby zatem przeprowadzić tę operację, musiałaby Pani zatem mieć zgodę syna i partnerki oraz banku na zmianę kredytobiorców. Ewentualnie, jeśli Pani kwotę kredytu przekazała na ich rzecz, można spróbować dochodzić zwrotu tej kwoty jako udzielonej im pożyczki przez Panią. Kwestią w pewnym sensie dyskusyjną byłoby tu kiedy ta pożyczka miała być przez nich zwrócona. Wydaje mi się bowiem z tego, co Pani napisała, że miała być spłacona w ratach w terminach płatności rat kredytowych. Należałoby zatem wypowiedzieć obecnie umowę pożyczki i zażądać jej zwrotu w całości i tego mogłaby Pani domagać się w postępowaniu sądowym. Proszę jednak mieć na uwadze, że w sytuacji, gdy nie ma pomiędzy Państwem pisemnej umowy, mogą nastąpić trudności dowodowe, a tym samym sąd może nie uznać Pani roszczenia za udowodnione.

 

Wyjaśnię jeszcze, że zgodnie z art. 6 Kodeksu cywilnego i art. 232 Kodeksu postępowania cywilnego strona, która wywodzi z danego faktu korzystne dla siebie skutki prawne, musi te fakty udowodnić. Krótko mówiąc, to na powodzie ciąży obowiązek udowodnienia twierdzeń pozwu. Niestety wygląda to tak, ze pozwani może tylko zaprzeczać twierdzeniom powoda, a powód musi wykazać przed sądem, że jego twierdzenia są  prawdziwe. Dlatego też musi mieć Pani na uwadze te trudności w ustaleniu, jak byliście Państwo umówieni pomiędzy sobą.

 

Natomiast koszt dochodzenia tych roszczeń to minimum opłata sądowa, która wynosi 5% dochodzonej pozwem kwoty.

Drukuj

 

Tekst wydrukowany z serwisu www.ePorady24.pl