Przejście do głównej strony serwisu ePorady24.pl >>

Drukuj

Opublikowane: 04.05.2017

Autor: Katarzyna Nosal

Zniesienie obowiązku alimentacyjnego wobec byłej żony

Od kilku lat jestem rozwiedziony (z mojej winy). Sąd zasądził na rzecz byłej żony alimenty w kwocie 700 zł. Ona była wtedy na zasiłku chorobowym do osiągnięcia wieku emerytalnego. Miesiąc temu nabyła prawa emerytalne i będzie miała bardzo dobrą emeryturę. Ja choruję i połowę moich dochodów wydaję na lekarzy, lekarstwa i wizyty, ponadto muszę spłacać kredyt mieszkaniowy i niewiele mi zostaje z pensji. Od 2 miesięcy jestem na zwolnieniu lekarskim i moje dochody znacznie spadły. Co mam zrobić, aby sąd zniósł obowiązek alimentacyjny wobec byłej żony?

 

Zgodnie z art. 60 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (K.r.o.) małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia i który znajduje się w niedostatku, może żądać od drugiego małżonka rozwiedzionego dostarczania środków utrzymania w zakresie odpowiadającym usprawiedliwionym potrzebom uprawnionego oraz możliwościom zarobkowym i majątkowym zobowiązanego. Jednak w przypadku, gdy jeden z małżonków został uznany za wyłącznie winnego rozpadowi pożycia, reguła ta wygląda inaczej. Ustęp 2 art. 60 K.r.o. stanowi, że jeżeli jeden z małżonków został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, a rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego, sąd na żądanie małżonka niewinnego może orzec, że małżonek wyłącznie winny obowiązany jest przyczyniać się w odpowiednim zakresie do zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb małżonka niewinnego, chociażby ten nie znajdował się w niedostatku.

 

To bardzo istotna różnica w tych dwóch sytuacjach. Przesłanką rozszerzonego obowiązku alimentacyjnego małżonka, który w wyroku rozwodowym został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, jest ustalenie, że rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego. Ocena, czy nastąpiło takie pogorszenie, zależy od porównania sytuacji, w jakiej niewinny małżonek znalazł się wskutek orzeczenia rozwodu, z sytuacją, w jakiej znajdowałby się, gdyby rozwodu nie orzeczono i gdyby pożycie małżonków funkcjonowało prawidłowo. Dla tej oceny nie mają natomiast istotnego znaczenia zmiany, jakie nastąpiły w położeniu małżonka niewinnego w czasie między faktycznym rozłączeniem małżonków a orzeczeniem rozwodu [por. wyr. SN z 7.1.1969 r., II CR 528/68, OSN 1969, Nr 10, poz. 179 oraz z 28.10.1980 r., III CRN 222/80, OSN 1981, Nr 5, poz. 90 z glosą A. Szpunara, PiP 1982, Nr 5-6, s. 150, oraz tezę XIII wytycznych SN z 1987 r., zgodnie z którą: „Przy ocenie, czy nastąpiło istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego (art. 60 § 2 KRO), należy brać pod uwagę warunki materialne tego małżonka, jakie miałby, gdyby drugi z małżonków spełniał należycie swoje obowiązki i gdyby małżonkowie kontynuowali pożycie”].

 

Art. 60 ust. 3 K.r.o. stanowi, że obowiązek dostarczania środków utrzymania małżonkowi rozwiedzionemu wygasa w razie zawarcia przez tego małżonka nowego małżeństwa. W doktrynie uznaje się, że: „Sformułowanie art. 60 § 2, zgodnie z którym »małżonek wyłącznie winny obowiązany jest przyczyniać się w odpowiednim zakresie do zaspokojenia usprawiedliwionych potrzeb małżonka niewinnego, choćby ten nie znajdował się w niedostatku«, rozumie się na ogół w ten sposób, że użyte tu określenie jest szersze od takiego określenia użytego w § 1 tego artykułu. W orzecznictwie przyjmuje się, iż obowiązek alimentacyjny małżonka wyłącznie winnego rozkładu pożycia nie sięga wprawdzie – przynajmniej z reguły – tak daleko, aby miał zapewnić małżonkowi niewinnemu równą stopę życiową, niemniej jednak, w zależności od okoliczności konkretnej sprawy, zakres przyczyniania się małżonka wyłącznie winnego do utrzymania małżonka niewinnego mieści się między granicą, poniżej której istnieje już niedostatek, a granicą, której przekroczenie byłoby zrównaniem stopy życiowej obojga małżonków (por. wyr. SN z 28.10.1980 r., III CRN 222/80, OSN 1981, Nr 5, poz. 90 oraz uzasadnienie tezy XIII wytycznych SN z 1987 r.) – (K. Pietrzykowski [red.], Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz. Wyd. 4, Warszawa 2015).

 

W Pana sytuacji mamy do czynienia z takim stanem faktycznym, w którym w chwili obecnej stopa życiowa byłej małżonki będzie znacznie wyższa niż Pana i nie jest to uzasadnione jej potrzebami. To ważne, co znajduje się w cytowanym przeze mnie orzecznictwie, że przy ocenie, czy nastąpiło istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego (art. 60 § 2 K.r.o.), należy brać pod uwagę warunki materialne tego małżonka, jakie miałby, gdyby drugi z małżonków spełniał należycie swoje obowiązki i gdyby małżonkowie kontynuowali pożycie. Gdybyście Państwo kontynuowali małżeństwo, to sytuacja życiowa Państwa na skutek Pana choroby także by uległa zmianie – obniżyłaby się Państwa stopa życiowa. Stąd na chwilę obecną zasadne byłoby przeprowadzenie postępowania o obniżenie zasądzonych od Pana alimentów. Zgodnie z art. 61 K.r.o. do obowiązku dostarczania środków utrzymania przez jednego z małżonków rozwiedzionych drugiemu stosuje się odpowiednio przepisy o obowiązku alimentacyjnym między krewnymi. Z tych z kolei wynika, że w razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego. W mojej ocenie taka zmiana stosunków nastąpiła w Pana przypadku.

 

Proszę złożyć do sądu rejonowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania byłej żony pozew o obniżenie wysokości zasądzonych alimentów. Niestety obawiam się, że nie ma możliwości uchylenia tego obowiązku z uwagi na brzmienie cytowanego art. 61 ust. 3 K.r.o., który stanowi o granicy czasowej obowiązku alimentacyjnego. Proszę podać sądowi kwotę alimentów, którą uważa Pan za słuszną w sytuacji, jaka jest obecnie. Myślę, że propozycja kwoty 300 zł byłaby jak najbardziej właściwa. W pozwie należy wskazać, jak bardzo zmieniła się Pana sytuacja życiowa. Proszę dołączyć rachunki, zaświadczenia od lekarza i wyliczenie, ile zostaje na życie po odliczeniu koniecznych wydatków. Jako dowód warto też wskazać dokumentację emerytalną byłej żony. Aby ją otrzymać, proszę złożyć do sądu (w pozwie) wniosek o zobowiązanie byłej żony do przedstawienia dokumentów.

 

Pozew powinien zostać opłacony w wysokości 5% wartości przedmiotu sporu. Wartością tą jest roczna wartość kwoty, o którą mają zostać obniżone alimenty. Może Pan też wystąpić o zwolnienie z kosztów sądowych. W tym celu w pozwie należy złożyć taką właśnie prośbę, dołączyć dostępne na stronach sądu oświadczenie o stanie majątkowym. Jeśli sąd wniosku nie uwzględni, wówczas zobowiąże Pana do zapłaty brakującego wpisu.

Drukuj

 

Tekst wydrukowany z serwisu www.ePorady24.pl