Przejście do głównej strony serwisu ePorady24.pl >>

Drukuj

Opublikowane: 07.12.2007

Autor: Dariusz Kostyra

Jak przerwać zniesławianie, znieważanie, dręczenie?

Jak przerwać dotykające mojej osoby zniesławianie, znieważanie, dręczenie? Chciałbym wystąpić z oskarżeniem lub pozwem, aby przeciąć nieustające ataki, ale nie wiem nawet, czy powinna to być sprawa karna czy cywilna?

 

W omawianym przypadku w grę może wchodzić zarówno postępowanie cywilne, jak i karne.

 

Art. 212 § 1 Kodeksu karnego: „Kto pomawia inną osobę… o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć ją w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności, podlega grzywnie, karze ograniczenia albo pozbawienia wolności do roku.”


Art. 216 § 1 Kodeksu karnego: „Kto znieważa inną osobę w jej obecności albo choćby pod jej nieobecność, lecz publicznie lub w zamiarze, aby zniewaga do osoby tej dotarła, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.”

 

Dodatkowo w przypadku, gdyby pod Pana adresem były kierowane groźby:

 

Art. 190 § 1 Kodeksu karnego: „Kto grozi innej osobie popełnieniem przestępstwa na jej szkodę lub szkodę osoby najbliższej, jeżeli groźba wzbudza w zagrożonym uzasadnioną obawę, że będzie spełniona, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.”

 

Art. 23 Kodeksu cywilnego: „Dobra osobiste człowieka, jak w szczególności zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska, pozostają pod ochroną prawa cywilnego niezależnie od ochrony przewidzianej w innych przepisach.”


Art. 24 § Kodeksu cywilnego: „Ten, czyje dobro osobiste zostaje zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania. (…) W razie dokonanego naruszenia może on także żądać, ażeby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności ażeby złożyła oświadczenie odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie. Na zasadach przewidzianych w kodeksie może on również żądać zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny.”

Drukuj

 

Tekst wydrukowany z serwisu www.ePorady24.pl