Przejście do głównej strony serwisu ePorady24.pl >>

Drukuj

Opublikowane: 19.01.2017

Autor: Marek Gola

Odebranie prawa jazdy za potrącenie pieszego

Potrąciłem pieszego na przejściu dla pieszych, za pokwitowaniem zabrano mi prawo jazdy. Co mogę zrobić, żeby odzyskać prawo jazdy? Jest mi niezbędne w pracy, bez niego stracę zatrudnienie.

 

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu karnego zwanego dalej K.k. W mojej ocenie w przedmiotowej sprawie mamy do czynienia z czynem, który winien być zakwalifikowany z art. 177 § 1 K.k., zgodnie z którym „kto, naruszając, chociażby nieumyślnie, zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, powoduje nieumyślnie wypadek, w którym inna osoba odniosła obrażenia ciała określone w art. 157 § 1, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”.

 

Co istotne, z treści Pana pytania nie wynika, by czyn popełnił Pan w stanie nietrzeźwości, pod wpływem środka odurzającego lub zbiegł z miejsca zdarzenia. Powyższe ma bardzo istotne dla Pana znaczenie, albowiem zastosowanie znajdzie przepis art. 42 § 1 K.k., zgodnie z którym „sąd może orzec zakaz prowadzenia pojazdów określonego rodzaju w razie skazania osoby uczestniczącej w ruchu za przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, w szczególności jeżeli z okoliczności popełnionego przestępstwa wynika, że prowadzenie pojazdu przez tę osobę zagraża bezpieczeństwu w komunikacji”.

 

Proszę zwrócić uwagę na zwrot „sąd może”. Mamy zatem do czynienia z fakultatywnym prawem orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów określonego rodzaju. Wyraźnie podkreślić należy, iż czyn, o którym mowa w art. 177 K.k., obejmuje dwa elementy, tj. jest umyślne bądź nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym oraz spowodowanie obrażeń ciała, określonych w art. 157 § 1 (§ 1) albo śmierci lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu innej osoby (§ 2).

 

Sąd Najwyższy w wyroku z 17 czerwca 1983 r., sygn. akt IV 113/83, OSNPG 1984, stwierdził: „Kierowca ma obowiązek nie tylko prowadzić pojazd zgodnie z obowiązującymi nakazami i zakazami, lecz winien on także prowadzić pojazd w sposób rozważny i ostrożny. Oznacza to, że kierujący pojazdem winien zachować bezpieczną szybkość, czyli dostosować ją do konkretnych warunków drogowych, a m.in. do natężenia ruchu, warunków atmosferycznych, widoczności, nawierzchni i predyspozycji kierowcy”.

 

W chwili obecnej, z uwagi na zatrzymanie Panu prawa jazdy, musi Pan czekać, aż sąd wyda postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy. Z chwilą, kiedy zostanie do Pana doręczone postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy, winien Pan w terminie 7 dni wnieść zażalenie na takie postanowienie i wskazywać, iż Sąd może, a nie musi orzekać zakazu prowadzenia pojazdów w razie popełnienia czynu z art. 177 § 1 k.k. Do zażalenia musi Pan dołączyć wszystkie dokumenty z których wynikać będzie, że prawo jazdy jest Pan konieczne do zarobkowania. Jeżeli ma Pan rodzinę i jest jej żywicielem proszę wyciągnąć z USC odpis aktu małżeństwa, ewentualnie odpisu aktu urodzenia dziecka/dzieci, umowę o pracę, zakres obowiązków oraz inne dokumenty z których wynikać będzie, że prawo jazdy jest Panu potrzebne do zarobkowania, a zarobione w ten sposób środki konieczne do utrzymania rodziny. W chwili obecnej jeżeli nie otrzymał Pan jeszcze postanowienia o zatrzymaniu prawa jazdy winien Pan wykorzystać ten okres na skompletowanie dokumentów o których mowa powyżej, by już w pierwszym dniu od dnia otrzymania postanowienia o zatrzymaniu prawa jazdy (założyć należy najgorszą wersję), móc złożyć w Sądzie zażalenie na zatrzymanie prawa jazdy.

 

Nadto jeżeli ma Pan dobry kontakt z pracodawcę, proszę spróbować uzyskać od pracodawcy oświadczenie o Pana zaangażowaniu w pracy, sumienności, rzetelności oraz braku jakichkolwiek przeciwwskazań do zabranie Panu prawa jazdy. Dobrze byłoby, gdyby pracodawca oświadczył, że w razie zatrzymania Panu prawa jazdy konieczne będzie wypowiedzenie Panu umowy o pracę, co z kolei skutkować będzie działaniem na psychikę sądu rozpoznającego zażalenie. Sąd musi mieć także na względzie, że taki wypadek może się przytrafić każdemu i nie zawsze musi temu towarzyszyć zatrzymanie prawa jazdy.

 

Reasumując, dopóty nie otrzyma Pan postanowienia o zatrzymaniu prawa jazdy, nie można powyższego zaskarżyć. Być może sąd zwróci Panu prawo jazdy. Jeżeli jednak wyda postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy, proszę natychmiast złożyć zażalenie na takie zatrzymanie.

Drukuj

 

Tekst wydrukowany z serwisu www.ePorady24.pl