Przejście do głównej strony serwisu ePorady24.pl >>

Drukuj

Opublikowane: 13.10.2016

Autor: Katarzyna Siwiec

Anulowanie nakazu zapłaty

Mam problem z abonamentem RTV. Poczta polska przesłała mi wezwanie do zapłaty na sumę ok. 1700 zł. Od 2009 roku mieszkam za granicą. Nie otrzymałam pisma o nadaniu ID, choć poczta posiada jego kopię. Co mogę zrobić, by anulować ten nakaz zapłaty?

 

Zgodnie z obowiązującym do dnia 16 czerwca 2005 r. rozporządzeniem Ministra Łączności z dnia 16 lipca 1993 r. w sprawie rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych posiadacz książeczki radiofonicznej był obowiązany powiadomić urząd pocztowy między innymi o zaprzestaniu używania odbiornika. Jeżeli tego nei uczynił opłaty abonamentowe były nadal naliczane. Możliwości umorzenia opłat były takie jak w obowiązującym stanie prawnym – o czym napiszę nieco później.

 

Obecnie obowiązek uiszczania opłat abonamentowych w razie rejestracji odbiornika, na jego posiadaczu ciąży z mocy samego prawa. Wskazał na to Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 16 marca 2010 r., sygn. akt K 24/08, wskazując, że „zgodnie z art. 2 ust. 1 i 2 ustawy abonamentowej na posiadaczu zarejestrowanego odbiornika ciąży ex lege obowiązek uiszczenia abonamentu, powstający z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu rejestracji odbiornika”.

 

Jeżeli opłaty takie nie ulegną przedawnieniu – co ma miejsce podobnie jak w przypadku podatków i podobnych opłat po upływie 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym obowiązek zapłaty powstał – pozostaje możliwość ich umorzenia.

 

Istnieją dwie możliwości umorzenia opłat. Jedna z nich uregulowana została w art. 9 ustawy o opłatach abonamentowych. Poniżej przytoczę treść tego przepisu:

 

„1. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, na wniosek kierownika jednostki operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe umarza zaległości w płatności opłat abonamentowych, odsetki za zwłokę w ich uiszczaniu oraz opłatę, o której mowa w art. 5 ust. 3, i odsetki za zwłokę w jej uiszczeniu, w przypadku gdy:

 

1) niemożliwe jest ustalenie podmiotu zobowiązanego do uiszczenia tych opłat lub jego adresu lub

2) podmiot zobowiązany do uiszczenia tych opłat nie posiada majątku, z którego można zaspokoić należności.

 

2. Podstawą do umorzenia należności w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1, są ustalenia dokonane przez kierownika jednostki operatora wyznaczonego, a w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, informacja organu egzekucyjnego o nieskuteczności egzekucji.

 

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, wraz z wykazem dłużników, należnych od nich opłat i odsetek za zwłokę w ich uiszczaniu oraz wskazaniem przyczyny braku możliwości uzyskania tych należności, kierownik jednostki operatora wyznaczonego przedstawia Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji raz na kwartał”.

 

Może zatem – skoro mieszka Pani za granicą – proszę nie ujawniać swojego adresu, może uda się w ten sposób umorzyć należność.

 

Druga możliwość to umorzenie na Pani wniosek. Taką możliwość przewiduje z kolei art. 10 ustawy stanowiący, że „w wyjątkowych sytuacjach, jeżeli przemawiają za tym szczególne względy społeczne lub przypadki losowe, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji może umorzyć lub rozłożyć na raty zaległości w płatności opłat abonamentowych, odsetki za zwłokę w ich uiszczaniu, opłatę, o której mowa w art. 5 ust. 3, oraz odsetki za zwłokę w jej uiszczeniu”.

 

Umorzenie zaległości jest niestety tzw. decyzją uznaniową, więc nie ma ściśle określonych przesłanek, kiedy należność musi zostać umorzona, a kiedy umorzenia należy odmówić, zatem trzeba zawsze starać się jak najlepiej uzasadnić taki wniosek.

 

Taki wniosek składa się do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

Drukuj

 

Tekst wydrukowany z serwisu www.ePorady24.pl