Przejście do głównej strony serwisu ePorady24.pl >>

Drukuj

Opublikowane: 11.12.2015

Autor: Jakub Bonowicz

Czy alkohol wysokoprocentowy może być sprzedawany jako usługa vendingowa?

Czy alkohol wysokoprocentowy może być sprzedawany jako usługa vendingowa (automat sprzedający alkohol) w miejscu do tego przeznaczonym, tj. np. lokal z koncesją do sprzedaży alkoholu i selekcją gości od 18 lat? Jak wygląda odpowiedzialność za sprzedaż alkoholu w usługach vendingowych? Czy nabywca automatu ponosi pełną odpowiedzialność karną?  

 

UWAGA! Poniższy tekst stanowi jedynie fragment dłuższej odpowiedzi.

 

Wyjść należy od uregulowań ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. W przedmiotowej sprawie najbardziej interesować nas będą przepisy m.in. art. 96 ustawy, zgodnie z którym:

 

„Art. 96. 1. Sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych, zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, prowadzi się w punktach sprzedaży, którymi są:

 

1) sklepy branżowe ze sprzedażą napojów alkoholowych;

2) wydzielone stoiska – w samoobsługowych placówkach handlowych o powierzchni sprzedażowej powyżej 200 m2;

3) pozostałe placówki samoobsługowe oraz inne placówki handlowe, w których sprzedawca prowadzi bezpośrednią sprzedaż napojów alkoholowych.

 

2. Producenci określeni w art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina (Dz.U. Nr 120, poz. 690 i Nr 171, poz. 1016) mogą prowadzić sprzedaż detaliczną win gronowych pochodzących z upraw własnych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży w punkcie sprzedaży, którym jest lokalizacja w miejscu wytworzenia wina uzyskanego z winogron pochodzących z upraw własnych”.

 

Przepis ten należy analizować łącznie z art. 12 ustawy, na mocy którego właściwy organ uchwałodawczy w gminie podejmuje uchwałę w sprawie określenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych, przy czym uchwały te nie mogą regulować punktów sprzedaży piwa. Już w tym miejscu warto uściślić, iż rada gminy nie ma nieograniczonych uprawnień w tej mierze, na co wielokrotnie zwracały uwagę sądy administracyjne. Dla przykładu można zacytować wyrok WSA w Poznaniu z dnia 23-11-2011r. (IV SA/Po 977/11 ):

 

„Wymogi w postaci obowiązku serwowania w lokalu dań ciepłych oraz posiadania przezeń szatni i sanitariatów, nie mieszczą się w ustawowym pojęciu »warunków sprzedaży napojów alkoholowych«, wkraczając w materię regulowaną odrębnymi przepisami, zwłaszcza z zakresu tzw. prawa żywnościowego i żywieniowego. Przepisy art. 12 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi nie upoważniają rady gminy do określania warunków (zwłaszcza należących do sfery prawa budowlanego, sanitarnego, przeciwpożarowego), jakim muszą odpowiadać placówki prowadzące sprzedaż napojów alkoholowych”.

 

(…)

 

Podsumowując dotychczas zarysowany wątek porady, dochodzi się do następujących wniosków w zakresie zadanego przez Pana pytania co do sprzedaży alkoholu w maszynach vendingowych:

 

  1. Po pierwsze, że ustawa wprowadza tzw. ustawowy katalog miejsc, w których niedopuszczalna jest sprzedaż lub serwowanie alkoholu. W świetle tego pozostaje bez znaczenia, że alkohol jest sprzedawany przez maszynę – kluczowe jest bowiem, że maszyna ta znajduje się w miejscu objętym zakazem (przykład: umieszczenie maszyny z tzw. małpkami w szkole, zakładzie pracy lub domu wypoczynkowym).
  2. Po drugie, jeżeli miejsce, w którym chce Pan umieścić konkretne maszyny nie może być zakwalifikowane jako żadne z wyżej wymienionych, to kolejnym krokiem jest sięgnięcie do aktów prawa miejscowego, które mogą wprowadzać dodatkowe wyłączenia niektórych miejsc lub wydarzeń, w których sprzedaż alkoholu jest ograniczona lub zakazana. Naturalnie taki akt prawny obowiązuje wyłącznie na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego (gminy lub miasta).
  3. Tutaj poczynić należy kolejne zastrzeżenie, w myśl którego gmina nie może wprowadzić generalnego zakazu sprzedaży alkoholu np. na wszystkich stacjach benzynowych (było wiele orzeczeń na ten temat, dla przykładu poniżej wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 3 marca 2004 r., sygn. akt II SA/Wr 2625/03):        

    „W rozpoznawanej sprawie przekroczenie granic upoważnienia przewidzianego w art. 14 ust. 6 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. 2002 Nr 147 poz. 1231 ze zm.) polegało na wprowadzeniu - w przepisie uchwały rady gminy - nadmiernie ogólnego zakazu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na stacjach paliw. W brzmieniu przyjętym w uchwale zakaz dotyczy każdej stacji paliw. Tymczasem takie ogólne jego ujęcie może stanowić wyłącznie domenę zakazów wprowadzanych przez centralnego ustawodawcę, jako że nie wszystkie stacje paliw mogą być traktowane jako obiekty o szczególnym charakterze ani z punktu widzenia posługiwania się kategorią specjalistycznej placówki handlowej, ani też z punktu widzenia zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego na stacjach”.

  4. Po trzecie, że akty prawa miejscowego, o ile w danym przypadku nie zakazują sprzedaży alkoholu w określonych miejscach, o tyle mogą wprowadzać inne ograniczenia, np. powszechnie znane ograniczenia usytuowania punktów sprzedaży alkoholu w odpowiedniej odległości od szkół, jednostek wojskowych itp.

 

(…)

 

Z treści ustawy o wychowaniu w trzeźwości wynikają ponadto określone sankcje w razie sprzedaży alkoholu w sposób niezgodny z uzyskanym zezwoleniem, tudzież poprzez sprzedaż alkoholu osobom niepełnoletnim. W razie stwierdzenia takiego procederu (a proszę mieć na uwadze, że wystarczy nawet jeden udowodniony przypadek sprzedaży alkoholu osobie małoletniej, żeby zezwolenie utracić), naraża się Pan zarówno na ryzyko utraty zezwolenia, jak i na ryzyko pociągnięcia do odpowiedzialności na gruncie art. 43 ustawy.

 

Wydaje się, że jedyną ewentualnością dla oferowania w sprzedaży alkoholu za pomocą automatów vendingowych jest ustanowienie odpowiedniej osoby, która będzie kontrolowała, kto kupuje w automacie alkohol, a miarę potrzeby będzie ona legitymowała te osoby. Zapewne takie rozwiązanie wypacza sens Pańskiego biznesplanu i może okazać się i tak niewystarczające dla organu wydającego zezwolenie, to innej możliwości legalizacji sprzedaży za pośrednictwem omawianych w poradzie maszyn w mojej opinii nie ma. (…)

 

Informujemy, że świadczymy pomoc prawną z zakresu przedstawionej tematyki.

Drukuj

 

Tekst wydrukowany z serwisu www.ePorady24.pl