Przejście do głównej strony serwisu ePorady24.pl >>

Drukuj

Opublikowane: 25.11.2015

Autor: Marek Gola

Postępowanie nieprocesowe w sprawie własności

Jestem współwłaścicielem nieruchomości gruntowej, na której są budynki o charakterze mieszkalnym i gospodarczo-usługowym. Problem dotyczy podwórza – chcemy znieść współwłasność. Biegły przy podziale powołuje się na rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Prawnik odrzuca to rozwiązanie. Po czyjej stronie jest racja?

 

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

 

Poniższa odpowiedź została oparta na następujących faktach i ich prawnej ocenie. Z treści Pani pytania wynika, iż jest Pani współwłaścicielem nieruchomości gruntowej, na której posadowione są budynki o charakterze mieszkalnym i gospodarczo-usługowym. W sprawie wydana został opinia wskazująca na powyższe rozporządzenie. Reprezentujący drugą stronę pełnomocnik podniósł, iż rozporządzenie nie ma zastosowania do budynków już istniejących.

 

Rozporządzenie ustala warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i związane z nimi urządzenia, ich usytuowanie na działce budowlanej oraz zagospodarowanie działek przeznaczonych pod zabudowę, zapewniające spełnienie wymagań art. 5 i 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.

 

Przepisy rozporządzenia stosuje się przy projektowaniu, budowie i przebudowie oraz przy zmianie sposobu użytkowania budynków oraz budowli nadziemnych i podziemnych spełniających funkcje użytkowe budynków, a także do związanych z nimi urządzeń budowlanych, z zastrzeżeniem § 207 ust. 2. „Przy nadbudowie, rozbudowie, przebudowie i zmianie sposobu użytkowania:

 

1)  budynków o powierzchni użytkowej nieprzekraczającej 1.000 m2,

2)  budynków o powierzchni użytkowej przekraczającej 1.000 m2, o których mowa w art. 5 ust. 7 pkt 1–4 i 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane

 

– wymagania, o których mowa w § 1, mogą być spełnione w sposób inny niż określony w rozporządzeniu, stosownie do wskazań ekspertyzy technicznej właściwej jednostki badawczo-rozwojowej albo rzeczoznawcy budowlanego oraz do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, uzgodnionych z właściwym komendantem wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej lub państwowym wojewódzkim inspektorem sanitarnym, odpowiednio do przedmiotu tej ekspertyzy”.

 

Przy nadbudowie, rozbudowie, przebudowie i zmianie sposobu użytkowania budynków istniejących o powierzchni użytkowej przekraczającej 1000 m2 wymagania, o których mowa w § 1, z wyłączeniem wymagań charakterystyki energetycznej, mogą być spełnione w sposób inny niż określony w rozporządzeniu, stosownie do wskazań, o których mowa w ust. 2, uzgodnionych z właściwym komendantem wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej lub państwowym wojewódzkim inspektorem sanitarnym, odpowiednio do przedmiotu tej ekspertyzy.

 

Dla budynków i terenów wpisanych do rejestru zabytków lub obszarów objętych ochroną konserwatorską na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ekspertyza, o której mowa w ust. 2, podlega również uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków.

 

Przepisy rozporządzenia odnoszące się do budynku o określonym przeznaczeniu stosuje się także do każdej części budynku o tym przeznaczeniu.

 

Do budynków wielorodzinnych zawierających dwa mieszkania stosuje się, z zastrzeżeniem § 217 ust. 1 pkt 1 lit. a) i pkt 2, przepisy rozporządzenia odnoszące się do budynków jednorodzinnych.

 

W mojej ocenie, mając na uwadze przedstawiony przez Panią stan faktyczny, rozporządzenie, na które powołuje się biegły, ma zastosowanie, o ile zniesienie współwłasności ma polegać na stosuje projektowaniu, budowie i przebudowie oraz przy zmianie sposobu użytkowania budynków (należy rozumieć już istniejących).

 

Dla oceny zastosowania powyższego rozporządzenie będzie miała znaczenie przede wszystkim treść żądania zgłoszonego we wniosku o zniesienie współwłasności.

Drukuj

 

Tekst wydrukowany z serwisu www.ePorady24.pl