Przejście do głównej strony serwisu ePorady24.pl >>

Drukuj

Opublikowane: 15.10.2015

Autor: Grzegorz Gęborek

Spadek w Niemczech

Moja siostra mieszkała w Niemczech ponad 20 lat, ale w chwili śmierci miała tylko obywatelstwo polskie. Siostra miała majątek w Niemczech, nie zostawiła testamentu. Jej mąż jest Niemcem. Czy szwagier ma obowiązek przeprowadzić postępowanie spadkowe w Niemczech, czy obowiązuje prawo spadkowe polskie?

 

Zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy wprowadzającej niemiecki kodeks cywilny („Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuche in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. September 1994 (BGBl. I S. 2494; 1997 I S. 1061), das durch Artikel 3 des Gesetzes vom 22. Juli 2014 (BGBl. I S. 1218) geändert worden ist”; dost.: http://www.gesetze-im-internet.de/bgbeg/BJNR006049896.html; dalej: EGBGB) skutki prawne w przypadku śmierci podlegają prawu państwa, do którego przynależał spadkodawca. Natomiast zgodnie z ust. 2 spadkodawca może wybrać dla majątku nieruchomego położonego w Niemczech w formie rozporządzenia na wypadek śmierci właściwość prawa niemieckiego. Z udzielonych informacji wynika, że siostra tego nie uczyniła.

 

Należy również dla pełnego wyjaśnienia wskazać, iż jeżeli normy kolizyjne zawarte w EGBGB wskazują na prawo państwa, któremu osoba przynależy, a przynależy ona do większej ilości państw (co nie ma miejsca w przypadku Pani siostry), to należy zastosować prawo państwa, z którym ta osoba jest najściślej związana, w szczególności przez zwyczajny pobyt albo przebieg życia. Jeżeli ta osoba jest również Niemcem, to ten status prawny ma pierwszeństwo.

 

Zastosowanie wobec powyższego znajdzie prawo polskie.

 

Osobną kwestią jest jurysdykcja sądu polskiego bądź niemieckiego do przeprowadzenia sprawy o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłej.

 

Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego (dalej: K.p.c.) „Do jurysdykcji krajowej należą sprawy spadkowe, jeżeli spadkodawca w chwili śmierci był obywatelem polskim lub miał miejsce zamieszkania bądź miejsce zwykłego pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej” (art. 1108 § 1 K.p.c.). „Do jurysdykcji krajowej należą również sprawy spadkowe, jeżeli majątek spadkowy albo jego znaczna część znajduje się w Rzeczypospolitej Polskiej” (art. 1108 § 2 K.p.c.).

 

Z uwagi na polskie obywatelstwo Pani siostry sąd polski będzie posiadał również jurysdykcję w sprawie spadkowej.

Drukuj

 

Tekst wydrukowany z serwisu www.ePorady24.pl