Przejście do głównej strony serwisu ePorady24.pl >>

Drukuj

Opublikowane: 05.09.2015

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion

Zasiłek rodzinny a dochód na osobę w rodzinie

Jestem wdową samotnie wychowującą czworo dzieci. Z miejscowego MOPS-u otrzymuję zasiłki rodzinne na wszystkie dzieci. Ostatnio najstarszy syn przeprowadził się do swojej babci i będzie na jej utrzymaniu. Fakt wyprowadzenia się syna z domu zgłosiłam do MOPS-u. Syn zamierza jak najszybciej podjąć pracę. Czy w takiej sytuacji dochody syna będą doliczane do moich dochodów? Czy przy najbliższym składaniu nowego wniosku o zasiłek rodzinny mam go nadal wpisywać w skład rodziny?

 

Jak wynika z treści art. 2 ust. 1 i art. 3 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Jej celem nie jest jednak wyręczanie strony w zaspokajaniu jej wszelkich potrzeb życiowych, lecz jedynie wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka. Zadaniem pomocy społecznej jest zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym przez podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

 

Jednocześnie zgodnie z ogólną zasadą, wyrażoną w art. 3 ust. 4 powołanej ustawy, potrzeby osób i rodzin korzystających z pomocy powinny zostać uwzględnione, jeżeli odpowiadają celom i mieszczą się w możliwościach pomocy społecznej.

 

Z całą pewnością nie powinna Pani uwzględniać syna w następnym wniosku. Nie będzie on z Panią prowadził wspólnie gospodarstwa domowego.

 

Ustawa posługuje się definicjami:

– kryterium dochodowe uprawniające do bezzwrotnych świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej – zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U. Nr 64, poz. 593 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zweryfikowanych kwot kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń z pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 r., poz. 823) – wynosi 542 zł na osobę samotnie gospodarującą,

– dochód na osobę w rodzinie – dochód rodziny podzielony przez liczbę osób w rodzinie,

– dochód rodziny – suma miesięcznych dochodów osób w rodzinie,

– rodzina – osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

 

Pani syn po wyprowadzce nie będzie pozostawał we wspólnym gospodarstwie domowym. Na wszelki wypadek dobrze byłoby, aby czasowo zameldował się u babki.

Drukuj

 

Tekst wydrukowany z serwisu www.ePorady24.pl