Przejście do głównej strony serwisu ePorady24.pl >>

Drukuj

Opublikowane: 28.08.2015

Autor: Agata Alberska

Wyjazd służbowy z pracy do USA

Część pracowników naszego biura wyjeżdża na służbowy wyjazd do USA. Terminy są już ustalone. Niestety byłem karany, wyrok ulegnie zatarciu dopiero za rok. Czy ambasada USA może sama wystąpić do polskiego KRK w celu sprawdzenia mojej karalności? Czy też musi mnie poprosić o takie zaświadczenie?

 

Odpowiadając wprost – ambasada ma możliwość przesłania zapytania o karalność do Krajowego Rejestru Karnego. Nie musi jednak tego robić. Natomiast podanie nieprawdziwej informacji we wniosku wizowym, a następnie wykrycie tej nieścisłości przez ambasadę może się wiązać dla Pana z długotrwałą odmową wydania wizy.

 

Stan taki wynika wprost z przepisu ustawy o KRK:

 

„Art. 6. 1. Prawo do uzyskania informacji o osobach, których dane osobowe zgromadzone zostały w Rejestrze, przysługuje:

 

(…) 11) władzom państw obcych, jeżeli wynika to z ratyfikowanej umowy międzynarodowej, a w przypadku braku takiej umowy, pod warunkiem wzajemności”.

 

Ambasada USA ma prawo występowania z zapytaniami do KRK na podstawie Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki dotycząca stosowania Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki o wzajemnej pomocy prawnej w sprawach karnych, sporządzonej dnia 10 lipca 1996 r. Zgodnie z art. 3 ust. 2 Porozumienia o wzajemnej pomocy prawnej w sprawach karnych między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki, podpisanego w Waszyngtonie dnia 25 czerwca 2003 r.:

 

„2. Pomoc obejmuje:

 

a) odbieranie zeznań lub oświadczeń osób;

b) dostarczanie dokumentów, protokołów i dowodów rzeczowych;

c) ustalanie miejsca znajdowania się lub tożsamości osób lub przedmiotów;

d) doręczanie dokumentów;

e) przekazywanie osób pozbawionych wolności w celu przesłuchania lub w innych celach;

f) wykonywanie wniosków o przeszukanie i odebranie;

g) pomoc w postępowaniu związanym z zabezpieczeniem i przepadkiem mienia, restytucją na rzecz ofiar przestępstw, ściąganiem grzywien oraz

h) wszelkie inne formy pomocy nie zabronione przez prawo Państwa wezwanego”.

Drukuj

 

Tekst wydrukowany z serwisu www.ePorady24.pl