Przejście do głównej strony serwisu ePorady24.pl >>

Drukuj

Opublikowane: 09.03.2015

Autor: Łukasz Drzewiecki

Zakres podmiotowy orzeczenia UOKiK

Decyzje wydawane przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów kierowane są zawsze do przedsiębiorców, przy czym pojęcie „przedsiębiorca” w tym przypadku powinno być rozumiane szerzej niż na gruncie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej.

 

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (a właściwie Prezes tego urzędu) jest organem powołanym do przeciwdziałania praktykom ograniczającym konkurencję oraz praktykom naruszającym zbiorowe interesy konsumentów, a także antykonkurencyjnym koncentracjom przedsiębiorców i ich związków, jeżeli te praktyki lub koncentracje wywołują lub mogą wywoływać skutki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zgodnie z art. 31 pkt 1 i 2 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów1 do zadań Prezesa UOKiK należy w szczególności sprawowanie kontroli przestrzegania przez przedsiębiorców przepisów tej ustawy, a także wydawanie decyzji w sprawach praktyk ograniczających konkurencję, w sprawach koncentracji przedsiębiorców oraz w sprawach praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów, a także innych decyzji przewidzianych w ustawie.

 

Z uwagi na to, że to przedsiębiorcy zobowiązani są do przestrzegania przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, a w szczególności do zgłaszania zamiaru koncentracji oraz niestosowania praktyk zabronionych przez ustawę, to właśnie te podmioty mogą być adresatami decyzji wydawanych przez Prezesa UOKiK. Należy jednak zaznaczyć, że zakres pojęcia „przedsiębiorca” zastosowany w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów jest szerszy niż ten, który wskazany został w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej2. Zgodnie bowiem z art. 4 pkt 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów przez przedsiębiorcę rozumie się przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, czyli osobę fizyczną, osobę prawną i jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą (zarobkową działalność wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, jak również działalność zawodową wykonywaną w sposób zorganizowany i ciągły), a także:

 

  1. osobę fizyczną, osobę prawną, a także jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, organizującą lub świadczącą usługi o charakterze użyteczności publicznej, które nie są działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej,
  2. osobę fizyczną wykonującą zawód we własnym imieniu i na własny rachunek lub prowadzącą działalność w ramach wykonywania takiego zawodu,
  3. osobę fizyczną, która posiada kontrolę nad co najmniej jednym przedsiębiorcą, choćby nie prowadziła działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli podejmuje dalsze działania podlegające kontroli koncentracji,
  4. związek przedsiębiorców, czyli izbę, zrzeszenie i inną organizację zrzeszającą przedsiębiorców, jak również związki tych organizacji (z wyłączeniem przepisów dotyczących koncentracji).

 

 

 

___________________________

1 Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.)

2 Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 672, z późn. zm.)

Drukuj

 

Tekst wydrukowany z serwisu www.ePorady24.pl