Mamy 11 826 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Drugi paszport

Autor: Jakub Bonowicz • Opublikowane: 06.12.2012

Czy mogę starać się o drugi paszport? Dużo podróżuję służbowo, mam dwie firmy. Nieraz staram się o wizy i mój paszport długo leży w ambasadzie, a ja nie mogę pracować i przemieszczać się po świecie. Dodatkowo odwiedzam kraje arabskie, które są czasami w konflikcie, i mam problemy z akceptacją „obcych” wiz. Jakie dokumenty i komu powinienem przedłożyć?

 


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Polskie prawo przewiduje taką instytucję. Ustawa o dokumentach paszportowych z dnia 13.07.2006 r. Dz. U. Nr 143, poz. 1027 stanowi w art. 22, że w wyjątkowych sytuacjach dotyczących osoby występującej o paszport, w szczególności uzasadnionych:

 

 1. względami ochrony życia i zdrowia tej osoby;
 2. poważnymi trudnościami w prowadzeniu przez nią działalności humanitarnej;
 3. posiadaniem w paszporcie wiz lub pieczęci potwierdzających przekraczanie granicy państw lub pobytu na ich terytorium, co uniemożliwienia lub znacznie utrudnia wjazd na terytorium innego państwa;
 4. względami bezpieczeństwa państwa

  – po uprawdopodobnieniu tych okoliczności, tej samej osobie można wydać drugi paszport, z tym, że okres jego ważności wynosi 2 lata od daty jego wydania.

 

Przepis ten obowiązuje od 19.02.2010 r.

 

Ponadto zgodnie z art. 30 „w przypadkach uzasadnionych potrzebami służby zagranicznej oraz względami bezpieczeństwa państwa tej samej osobie można wydać drugi paszport dyplomatyczny lub służbowy Ministerstwa Spraw Zagranicznych”. Jednak ten przepis Pana nie dotyczy, ponieważ Pan nie ubiega się o paszporty dyplomatyczne lub służbowe MSZ.

 

Za wydanie drugiego paszportu pobiera się opłatę w wysokości 280 zł (normalnie jest to 140 zł). Opłatę uiszcza się na rachunek bankowy lub w kasie właściwego organu paszportowego.

 

Trzeba podkreślić, iż nie jest to sytuacja, kiedy ktoś ubiega się o kolejny paszport, gdy poprzedni, z różnych względów, utracił ważność. Jest to sytuacja, kiedy ta sama osoba posiada równocześnie dwa ważne paszporty. Aby uzyskać drugi paszport, składa Pan wniosek w Departamencie Spraw Obywatelskich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Każda sprawa rozpatrywana jest indywidualnie przez dyrektora Departamentu (nie jest ich bowiem dużo), który działa w imieniu ministra ds. wewnętrznych (Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji – art. 44 ust. 2 ustawy o dokumentach paszportowych). Jest to więc inna sytuacja, niż gdy ubiega się Pan o wydanie zwykłego paszportu, który wydaje wojewoda właściwy ze względu na miejsce stałego pobytu osoby, a za granicą konsul. Minister, wydając drugi paszport, określa także termin odbioru paszportu – w momencie przyjmowania wniosku paszportowego. Przeciętny czas oczekiwania na wydanie paszportu wynosi 1 miesiąc + czas oczekiwania na decyzję MSWiA w sprawie wyrażenia zgody bądź odmowy wydania drugiego paszportu. Sprawa rozstrzygana jest w drodze decyzji administracyjnej przez ministra, powinien on to zrobić w terminach przewidzianych w kodeksie postępowania administracyjnego. Standardowo organy administracji publicznej obowiązane są załatwić sprawy bez zbędnej zwłoki (art. 35 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego). Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu 1 miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym – w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania (art. 35 § 3). W zasadzie każda sprawa dotycząca otrzymania drugiego paszportu kwalifikuje się jako szczególnie skomplikowana, więc czas oczekiwania na decyzję wyniesie ok. 2 miesięcy + czas potrzebny na dokonanie czynności technicznych związanych z wydaniem paszportu 1 miesiąc, a więc łącznie około 3 miesięcy.

 

Przykładem sytuacji, gdzie uzasadnione jest posiadanie drugiego paszportu, jest np. wyjazd do Izraela. Każdy, kto choć raz wjedzie do Izraela i ma w paszporcie pieczęć graniczną, nie zostanie wpuszczony do wielu innych krajów regionu, np. Syrii, Libanu, Arabii Saudyjskiej, Iranu. Państwa te nie uznają istnienia Izraela, a paszporty osób, które go odwiedziły – uznają za nieważne.

 

Postępowanie o wydanie drugiego paszportu jest 2-etapowe:

 

 1. Najpierw składa Pan wniosek do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji – Wniosek składa się w Wydziale Spraw Obywatelskich MSWiA ul. Pawińskiego 17/21. Wniosek ten nie jest składany na żadnym formularzu (jest to więc zwykłe pismo), nie podaje Pan tam także jeszcze danych koniecznych do wyrobienia paszportu. Minister rozstrzyga tę sprawę decyzją administracyjną – w której rozstrzyga, czy przysługuje Panu prawo wyrobienia drugiego paszportu czy nie.
 2. Jeśli decyzja jest pozytywna – składa Pan wniosek już o samo wyrobienie drugiego paszportu w tym samym wydziale MSWiA (najlepiej wcześniej umówić się na spotkanie telefonicznie, a wniosek wziąć z najbliższego biura paszportowego).
 3. Jeśli decyzja jest negatywna – przysługuje Panu wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy do Ministra, a jeśli i on nie odniesienie skutku – skarga do sądu administracyjnego.

 

Minister, rozpatrując Pana wniosek (oczywiście nie robi tego osobiście, robią to ministerialni pracownicy), może np. wezwać Pana w celu osobistego stawiennictwa i przesłuchania Pana. Może zadawać Panu pytania, dlaczego drugi paszport jest potrzebny, do jakich celów itd.

 

Wniosek, który złoży Pan do Ministra, musi zawierać szczegółowe uzasadnienie konieczności wydania drugiego paszportu. Tutaj trzeba jeszcze raz odwołać się do brzmienia art. 22 ustawy o dokumentach paszportowych. Wskazuje Pan na dwie przyczyny:

 

 1. często ubiega się Pan o wizę, w związku z czym paszport leży w ambasadzie, w tym czasie nie może więc Pan udać się od innego kraju;
 2. podróżuje Pan po krajach, które nie są ze sobą w dobrych stosunkach i często pieczątka graniczna jednego z tych krajów uniemożliwi Panu wjazd do innego kraju.

 

Okoliczności wymienione w art. 22 są okolicznościami przykładowymi, niemniej chyba najlepszym wyjściem byłoby powołać się na pkt 3 – posiadanie w paszporcie wiz lub pieczęci potwierdzających przekraczanie granicy państw lub pobytu na ich terytorium, co uniemożliwia lub znacznie utrudnia wjazd na terytorium innego państwa.

 

Najprostsza sytuacja – wjeżdża Pan do Izraela, ma Pan pieczęci graniczne lub wizy i następnie wykazuje Pan, iż musi Pan jechać do krajów arabskich albo np. Iranu, które nie wpuszczą Pana na pierwszy paszport, w którym znajdują się izraelskie wizy lub pieczęci. Przy takiej argumentacji (oczywiście jeśli wyjazd do kraju arabskiego czy Iranu jest uzasadniony) minister powinien wyrazić zgodę na wydanie drugiego paszportu. Naturalnie, powinien Pan przedłożyć dowody potwierdzające zasadność Pana wniosku. Jeśli już Pan ma w paszporcie wizy lub pieczęcie „niewygodne” dla innych krajów, to może być to sam pierwszy paszport oraz dowód potwierdzający konieczność wyjazdu do innego kraju, do którego nie zostanie Pan wpuszczony z pierwszym paszportem (np. zaświadczenie, iż jest Pan właścicielem obiektu lub dzierżawcą – wówczas umowa dzierżawy, zaproszenie z firmy zagranicznej itp.). Wszystkie dokumenty powinny zostać naturalnie złożone w oryginale i w przysięgłym tłumaczeniu na język polski (jeśli są sporządzone w języku obcym).

 

Jeśli potrzebowałby Pan pomocy przy sporządzeniu takiego wniosku, zapraszamy do skorzystania z Naszych usług.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • siedem - 8 =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki