.
Mamy 11 988 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Dropshipping do Rosji

Autor: Wioleta Biel • Opublikowane: 14.03.2017

Zwracam się z prośbą o poradę odnośnie dropshippingu z krajem spoza Unii Europejskiej. Jesteśmy producentem odzieży z produkcją tylko w naszym kraju. Otrzymaliśmy propozycję sprzedaży naszych wyrobów do Rosji za pośrednictwem firmy, która będzie założona w Szkocji. Podstawowa sprawa to to, że towar musi być bezpośrednio wysłany z Polski do Rosji. Nasze pytania dotyczą najłatwiejszej formy dropshippingu dla wszystkich podmiotów w tej operacji. Przymierzamy się do opcji, że towar jest wysyłany do Rosji z fakturą exportową (faktura w eksporcie poza UE) na adres klienta w Rosji i jako odbiorcy towaru, natomiast pośrednik w Szkocji jest płatnikiem faktur klienta z Rosji. Jakie umowy powinny być zawarte pomiędzy współdziałającymi w tym układzie firmami? Czy firma ze Szkocji musi posiadać w tym wypadku europejski nr NIP i jakie podatki będzie musiała płacić i jakim kraju? Dodam, że towar nabywa firma z Rosji, za transport odpowiedzialna jest nasza firma.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Dropshipping do Rosji

Fot. Fotolia

Pośrednik umiejscowiony w Szkocji (dalej również „Pośrednik”) świadczy usługę wsparcia przy sprzedaży towarów na rzecz przedsiębiorcy z Polski (dalej również „PL”). Pośrednik oferuje towary PL na rzecz przedsiębiorców w Rosji (dalej również „ROS”). Przebieg transakcji wygląda tak, że Pośrednik oferuje towary, które nigdy nie będą jego własnością na rzecz ROS, gdzie PL wysyła ten towar bezpośrednio do ROS. Płatność zgodnie z regulaminem świadczonych usług jest uiszczana na rzecz Pośrednika, następnie Pośrednik wystawia fakturę na rzecz PL a PL na rzecz ROS, tak że u Pośrednika zostaje prowizja za wykonaną usługę.

 

Opodatkowanie podatkiem VAT – eksport towarów

 

Przepisy art. 5 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – dalej u.p.t.u., jako odrębne czynności podlegające opodatkowaniu rozróżniają odpłatną dostawę towarów na terytorium kraju oraz eksport towarów. W tym względzie polskie regulacje różnią się od postanowień art. 2 ust. 1 lit. a) Dyrektywy 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej – dalej Dyrektywa VAT, która za podlegające opodatkowaniu uznaje odpłatną dostawę towarów na terytorium państwa członkowskiego przez podatnika działającego w takim charakterze, bez wyodrębniania z zakresu pojęcia „dostawy towarów” pojęcia „eksportu towarów”.

 

Tak więc na gruncie Dyrektywy VAT polski eksport towarów to po prostu dostawa towarów, tyle że korzystająca z preferencyjnego sposobu opodatkowania.

 

Pojęcie eksportu towarów

 

Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 pkt 8 u.p.t.u. „przez eksport towarów rozumie się dostawę towarów wysyłanych lub transportowanych z terytorium kraju poza terytorium Unii Europejskiej przez:

 

a) dostawcę lub na jego rzecz, lub

b) nabywcę mającego siedzibę poza terytorium kraju, lub na jego rzecz, z wyłączeniem towarów wywożonych przez samego nabywcę dla celów wyposażenia lub zaopatrzenia statków rekreacyjnych oraz turystycznych statków powietrznych lub innych środków transportu służących do celów prywatnych.

 

– jeżeli wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej jest potwierdzony przez urząd celny określony w przepisach celnych—.

 

Pojęcie „środków transportu służących do celów prywatnych” zdefiniowane zostało w art. 47 rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) Nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiającego środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej. Obejmują one środki transportu wykorzystywane do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą przez osoby niebędące osobami fizycznymi, takie jak podmioty prawa publicznego w rozumieniu art. 13 Dyrektywy VAT oraz stowarzyszenia.

 

Definicja eksportu towarów rozróżnia sytuację, gdy towar jest wywożony przez dostawcę lub na jego rzecz, a także sytuację, gdy wywóz jest dokonywany przez nabywcę mającego siedzibę poza terytorium kraju lub na jego rzecz. W przypadku gdy eksporter lub podmiot przez niego upoważniony sam dokonuje wywozu towarów z Polski poza terytorium Wspólnoty, i na niego wystawione są dokumenty eksportowe, jako zgłaszającego towar do odprawy celnej, ma miejsce eksport bezpośredni.

 

Eksport pośredni występuje zaś wówczas, gdy wywóz towarów z terytorium Polski poza terytorium Unii Europejskiej, w wykonaniu dostawy towarów, jest dokonywany przez nabywcę mającego siedzibę poza terytorium Polski lub na jego rzecz. W tym przypadku polski eksporter sprzedaje towar podmiotowi zagranicznemu, który wywozi te towary lub zleca ich wywóz poza granicę Unii Europejskiej i dokonuje odprawy celnej we własnym imieniu.

 

Do eksportu towarów dochodzi też w przypadku wywozu wynikającego z nieodpłatnego przekazania przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności wynikających z przekazania lub zużycia towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, a także wszelkie inne darowizny, jeżeli podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tych czynności, w całości lub w części.

 

Jak wyjaśnił Minister Finansów Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z dnia 11 marca 2009 r., ITPP2/443-1056/08/AK, „nie w każdym przypadku dokonanie na terytorium kraju dostawy towaru na rzecz kontrahenta z kraju trzeciego traktowane jest jako eksport towarów. Jeśli bowiem nie nastąpi rozpoczęcie procedury wywozu towarów na terytorium kraju, lecz na terytorium innego niż Polska kraju Unii Europejskiej, dostawa taka nie stanowi eksportu towarów, gdyż wywóz towarów nie następuje wówczas z terytorium kraju bezpośrednio poza obszar Wspólnoty”.

 

Eksport towarów może być również wykonywany w ramach transakcji łańcuchowych. Zgodnie z art. 7 ust. 8 u.p.t.u. w przypadku, gdy kilka podmiotów dokonuje dostawy tego samego towaru w ten sposób, że pierwszy z nich wydaje ten towar bezpośrednio ostatniemu w kolejności nabywcy, uznaje się, że dostawy towarów dokonał każdy z podmiotów biorących udział w tych czynnościach.

 

Minister Finansów Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z dnia 19 stycznia 2009 r., ITPP2/443-981a/08/AP, stwierdził, że „w świetle definicji, eksportu towarów dokonuje ten, kto bierze udział w procedurze wywozu towaru poza granice Wspólnoty. Jeżeli eksporterem towaru wskazanym na dokumencie SAD będzie podmiot niemiecki - nabywca mający siedzibę poza terytorium kraju – a zgłoszenia eksportowego w jego imieniu i na jego rzecz dokona agencja celna, przy czym procedura eksportu będzie rozpoczęta na terytorium Polski, skoro wywozu (eksportu) towaru dokonuje kontrahent niemiecki, oznacza to, że u polskiego dostawcy towaru wystąpi eksport pośredni”.

 

W wyroku z dnia 22 listopada 2010 r., sygn. akt I FSK 1896/09, NSA wskazał, że „zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1 u.p.t.u., miejscem dostawy towarów jest w przypadku towarów wysyłanych lub transportowanych przez dokonującego ich dostawy, ich nabywcę lub przez osobę trzecią - miejsce, w którym towary znajdują się w momencie rozpoczęcia wysyłki lub transportu do nabywcy. NSA wyjaśnił, że zasady dotyczące miejsca opodatkowania transakcji mają kluczowe znaczenie dla określenia państwa uprawnionego do poboru podatku w przypadku transakcji międzynarodowych. Podstawowym kryterium wynikającym z art. 32 Dyrektywy VAT oraz art. 22 ust. 1 pkt 1 u.p.t.u., determinującym miejsce opodatkowania dostawy towarów jest kwestia transportu towarów w związku z daną dostawą. Zgodnie z art. 2 ust. 1 lit. a) Dyrektywy VAT dostawy towarów podlegają opodatkowaniu tylko w tym państwie, w którym są świadczone (mają miejsce świadczenia). Przepis art. 5 ust. 1 pkt 2 u.p.t.u. przewiduje, że opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega eksport towarów jednak z uwagi na terytorialny charakter podatku VAT opodatkowaniu podlegają wyłącznie czynności, których miejscem świadczenia było terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Jak stwierdził WSA w Krakowie w wyroku z dnia 18 lutego 2009 r., I SA/Kr 1560/08, w przypadku gdy wykonanie danej czynności opodatkowanej będzie miało miejsce poza określonym terytorium, czynność ta nie będzie podlegała opodatkowaniu w danym kraju”.

 

NSA stwierdził, iż „aby miejscem powstania obowiązku podatkowego było terytorium Polski, a do przedmiotowej transakcji miała zastosowanie polska ustawa o podatku od towarów i usług (dana transakcja mogła być uznana za eksport) wywóz towarów musiałby nastąpić z terytorium kraju poza terytorium Wspólnoty, przy uwzględnieniu art. 22 ust. 1 u.p.t.u. określającego miejsce świadczenia (opodatkowania dostawy) towarów transportowanych (wysyłanych)”.

 

W ocenie NSA „przewidziany w art. 2 pkt 8 u.p.t.u. warunek »wywozu z kraju poza terytorium Wspólnoty« może zostać spełniony jedynie wtedy, gdy procedura wywozu towarów, o której mowa w art. 161 Wspólnotowego Kodeksu Celnego (WKC) rozpocznie się w urzędzie celnym położonym w Polsce, gdyż tylko wówczas miejscem opodatkowania będzie Polska”.

 

Od 1 maja 2016 r. zastosowanie mają przepisy art. 263 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiającego unijny Kodeks celny (Dz. Urz. UE. L Nr 269, s. 1).

 

Dla określenia miejsca (kraju) opodatkowania eksportu (zwolnienia z prawem do odliczenia w rozumieniu Dyrektywy VAT), nie ma, zdaniem NSA, znaczenia natomiast miejsce (kraj) z którego rozpoczyna się przemieszczanie towaru przed jego zgłoszeniem do procedury wywozu, gdyż dopiero z momentem zgłoszenia tegoż towaru do takiej procedury, nabywa on status towaru, który będzie podlegał wywozowi poza terytorium Wspólnoty, co powoduje również, że zostaje on objęty rygorami procedury wywozu (m.in. stosownym dozorem celnym).

 

Nie stanowi więc eksportu towarów w Polsce transakcja dokonana przez podatnika polegająca na przemieszczeniu – poza procedurą wywozu – towarów z Polski do innego państwa członkowskiego, a następnie objęciu tegoż towaru taką procedurą w tymże kraju i wywozie poza terytorium Wspólnoty. Wywóz taki może stanowić jednak eksport towarów w rozumieniu regulacji podatkowych państwa członkowskiego, z terytorium którego jest dokonywany.

 

NSA stwierdził, że „brak rozpoczęcia procedury celnej wywozu w Polsce stanowi, że nie dokonano »wywozu z kraju poza terytorium Wspólnoty« w rozumieniu art. 2 pkt 8 u.p.t.u. w zw. z art. 22 ust. 1 u.p.t.u., gdyż miejscem opodatkowania tej transakcji, z uwagi na zgłoszenie towaru do procedury wywozu w innym niż Polska kraju, czyni tenże kraj miejscem (krajem) opodatkowania tegoż eksportu, jako miejsca rozpoczęcia transportu (wysyłki) towaru poza terytorium Wspólnoty. Przedmiotowej transakcji nie można tym samym uznać za eksport towarów w rozumieniu art. 2 pkt 8 u.p.t.u.”

 

Eksport towarów występuje również w sytuacji, gdy towary będą objęte procedurą celną wywozu w innym niż Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej, jeżeli będą spełnione pozostałe warunki określone w art. 2 pkt 8 u.p.t.u. Jednak nadal o eksporcie towarów można mówić tylko wtedy, gdy wysyłka lub transport towarów następuje z terytorium kraju poza terytorium Unii Europejskiej.

 

Moment powstania obowiązku podatkowego w eksporcie towarów

 

W eksporcie towarów obowiązek podatkowy co do zasady powstaje, zgodnie z art. 19a ust. 1 u.p.t.u., z chwilą dokonania dostawy towaru.

 

Jeżeli zaś przed dokonaniem dostawy towaru otrzymano całość lub część zapłaty, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, na podstawie art. 19a ust. 8 u.p.t.u., obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w odniesieniu do otrzymanej kwoty.

 

Stawka podatku w eksporcie bezpośrednim

 

Zasadą jest, iż stawka podatku od towarów i usług wynosi 23%. Jeden z wyjątków od tej reguły dotyczy eksportu towarów. Zgodnie z art. 41 ust. 4 i 5 u.p.t.u. w eksporcie towarów, o którym mowa w art. 2 pkt 8 lit. a) u.p.t.u., tj. w eksporcie bezpośrednim, stawka podatku wynosi 0%

 

W eksporcie bezpośrednim stawkę podatku 0% stosuje się pod warunkiem, że podatnik przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy otrzymał dokument potwierdzający wywóz towaru poza terytorium Wspólnoty. Mowa o tym w art. 41 ust. 6 u.p.t.u.

 

Na podstawie art. 41 ust. 6a u.p.t.u. „dokumentem, o którym mowa w art. 41 ust. 6 u.p.t.u., jest w szczególności:

 

1) dokument w formie elektronicznej otrzymany z systemu teleinformatycznego służącego do obsługi zgłoszeń wywozowych albo potwierdzony przez urząd celny wydruk tego dokumentu;

2) dokument w formie elektronicznej pochodzący z systemu teleinformatycznego służącego do obsługi zgłoszeń wywozowych, otrzymany poza tym systemem, jeżeli zapewniona jest jego autentyczność;

3) zgłoszenie wywozowe w formie papierowej złożone poza systemem teleinformatycznym służącym do obsługi zgłoszeń wywozowych albo jego kopia potwierdzona przez urząd celny”.

 

Przepis ten uwzględnia okoliczność, że w zależności od państwa, w którym nastąpi objęcie procedurą wywozu, mogą występować różne dokumenty. Wskazanie na otwarty katalog dokumentów, które mogą potwierdzać wywóz towarów poza UE, ma umożliwić stosowanie stawki 0% również w sytuacji, gdyby w innych państwach funkcjonują, zgodnie z przepisami tam obowiązującymi, inne dokumenty potwierdzające wywóz towarów poza terytorium UE.

 

Jeżeli warunek otrzymania dokumentu potwierdzającego wywóz nie został spełniony, stosownie do art. 41 ust. 7 u.p.t.u., podatnik nie wykazuje tej dostawy w ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 3 u.p.t.u., za dany okres rozliczeniowy, lecz w okresie następnym, stosując stawkę podatku 0%, pod warunkiem otrzymania dokumentu potwierdzającego wywóz towaru poza terytorium Wspólnoty przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za ten następny okres. W przypadku nieotrzymania tego dokumentu w terminie określonym w zdaniu poprzednim mają zastosowanie stawki właściwe dla dostawy tego towaru na terytorium kraju.

 

Na podstawie art. 41 ust. 8 u.p.t.u. zasadę tą stosuje się w przypadku, gdy podatnik posiada dokument celny potwierdzający procedurę wywozu.

 

Rozliczenie pomiędzy Pośrednikiem a PL

 

Faktura za towar zostaje wystawiona na ROS, ale płatność idzie przez Pośrednika u niego również zostaje prowizja. Z kolei Pośrednik wystawia fakturę na rzecz PL za wykonaną usługę, za co potrąca sobie ze środków pieniężnych otrzymanych od ROS zgodnie z przyjętą procedurą płatności.

 

W związku z tym, iż Pośrednik będzie przedsiębiorcą z UE, zakładam, iż zarówno PL, jak i Pośrednik winni być zarejestrowani na VAT UE, aby ich rozliczenie pozostało dla celów VAT neutralne. Z kolei rozliczania pomiędzy ROS a Pośrednikiem pozostaje poza możliwościami analizy przez polskiego doradcę podatkowego.

 

Dodatkowo rekomenduję wystąpienie z wnioskiem do MF o wydanie interpretacji podatkowej w kwestii podatku VAT i dokumentów umożliwiających zastosowanie stawki 0%. Struktura przedstawiona w analizie zdecydowanie jest możliwa na gruncie polskich przepisów i praktyk biznesowych.

 

Umowy

 

Powinna być zawarta umowa o świadczenie usług z Pośrednikiem, w której zostaną ustalone warunki dostawy towarów sposoby płatności i wystawiania faktur z zaznaczeniem, że Pośrednikowi należy się prowizja, która zostaje potrącona z płatności, które przychodzą z ROS.

 

Pośrednik również powinien stworzyć regulamin „sprzedaży” towarów w taki sposób, aby wynikało z niego, iż on jedynie świadczy usługi wsparcia sprzedaży towarów PL, a usługi świadczone są na rzecz PL.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 3 + sześć =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

porady spadkowe spadek.info

porady budowlane prawo-budowlane.info

porady prawnika odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton