Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Dozór zajętej ruchomości

Autor: Wioletta Dyl • Opublikowane: 27.01.2015

Mam samochód, który został zajęty przez komornika, ale pozostawiono mi go pod dozór. Niedawno miałam wypadek i samochód został rozbity. Rzeczoznawca oznajmił, że nie warto go naprawiać, gdyż naprawa przekroczy wartość samochodu. Co mam teraz zrobić z tym wrakiem? Nie mogę sprzedać, oddać na złom? Mogę zwrócić komornikowi kwotę otrzymaną ze złomowania. Proszę o radę.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Kwestie związane z dozorem zajętej rzeczy uregulowane są art. 844-863 Kodeksu postępowania cywilnego (dalej: K.p.c.).

 

Jeśli chodzi o ustanowienie samego dozorcy, jako takiego, to w myśl art. 855 § 1 K.p.c. zajęte ruchomości komornik pozostawi we władaniu osoby, u której je zajął. Jednakże z ważnych przyczyn komornik może w każdym stanie postępowania oddać zajęte ruchomości pod dozór innej osobie, nie wyłączając wierzyciela, choćby to było połączone z koniecznością ich przeniesienia. Osoby te pełnią obowiązki dozorcy. Komornik doręcza im protokół zajęcia.

 

Jeżeli Pani, jako dłużnik wyraziła już zgodę na objęcie dozoru nad swoim pojazdem, to trudno jest wycofać się z tego obowiązku. Jakie są prawa i obowiązki Pani, jako osoby, której powierzono dozór nad rzeczą objętą zajęciem komorniczym mówią następujące artykuły:

 

„Art. 861. Jeżeli zajęte ruchomości pozostawiono w pomieszczeniu należącym do dłużnika i dozór powierzono jemu samemu lub członkowi jego rodziny razem z nim mieszkającemu, mają oni prawo zwykłego używania rzeczy, byleby przez to rzecz nie straciła na wartości. Również osoba trzecia, pod której dozorem komornik pozostawił zajęte u niej ruchomości dłużnika, może ich używać, jeżeli jest do tego uprawniona.”

 

„Art. 856. § 1. Dozorca lub dłużnik, któremu powierzono dozór, obowiązani są przechowywać oddane im pod dozór ruchomości z taką starannością, aby nie straciły na wartości, i oddać je na wezwanie komornika lub stosownie do orzeczenia sądu albo na zgodne wezwanie obu stron. Jeżeli dozorca lub dłużnik zobowiązany do wydania ruchomości ich nie oddaje, komornik mu je odbiera.

§ 2. Dozorca obowiązany jest zawiadomić komornika o zamierzonej zmianie miejsca przechowania ruchomości.”

 

„Art. 857. § 1. Dozorca nie odpowiada za pogorszenie, uszkodzenie, zniszczenie lub zaginięcie zajętych ruchomości, jeżeli zachował staranność, do jakiej był obowiązany w myśl przepisu artykułu poprzedzającego.

§ 2. Dłużnikowi nie przysługuje roszczenie do wierzyciela z powodu uszkodzenia lub zaginięcia zajętych ruchomości podczas ich przewożenia, przesyłki lub przechowywania u dozorcy.”

 

Jak z powyższego wynika, jako osobie, której powierzono dozór nad zajętą rzeczą była Pani zobowiązana do staranności, zapobiegającej pogorszeniu wartości tej rzeczy.

 

Można się tu też zastanawiać, czy korzystanie z zajętego samochodu do zwykłych codziennych czynności mieści się w pojęciu „zwykłego używania rzeczy”. Co prawda SN w wyroku z 7.04.1974 r., sygn. akt. SN II CR 94/75 (OSP 1977/4/75) zajął stanowisko, że „Zobowiązany, pod dozorem, którego w toku administracyjnego postępowania egzekucyjnego organ egzekucyjny pozostawił zajęty samochód, nie może eksploatować tego samochodu”, ale zważywszy na znaczną zmianą w okresie 40 ostatnich lat stosunków społecznych, a przede wszystkim statusu materialnego społeczeństwa, dzisiejsze orzecznictwo nieco w tym względzie złagodniało. W tej chwili przyjmuje się bowiem za rzecz zwyczajną i w związku z tym dopuszczalną, gdy np. dłużnik dojeżdża zajętym autem do pracy. Zatem w tym zakresie można mówić, iż dłużnik zachowuje tu wymaganą ww. przepisami staranność. Ogólnie można stwierdzić, że dłużnik zobowiązany jest przedsięwziąć wszelkie dostępne mu środki faktyczne i prawne w celu spełnienia świadczenia. Obowiązany jest w tym zakresie zachować zapobiegliwość i staranność wymaganą potocznie w stosunkach danego rodzaju. Obiektywizacja wzorca należytej staranności zmierza do zapewnienia skutecznej ochrony interesów wierzyciela przez nałożenie na dłużnika wymagania zgodnie z przyjętymi w społeczeństwie regułami postępowania.

 

Nie dochowanie tej staranności naraża dłużnika na postawienie mu zarzutu wyrządzenia szkody. Niemniej jednak o braku należytej staranności w sprawowaniu dozoru rozstrzyga sąd cywilny (nie komornik).

 

Z całą pewnością powinna Pani zawiadomić komornika o zaistniałej sytuacji, ponieważ incydent, o którym Pani pisze z całą pewnością pomniejszy wartość rzeczy, która ewentualnie miałaby zaspokoić roszczenia Pani wierzyciela. Bez względu na to, czy sprzeda Pani samochód czy go zezłomuje, to uzyskane z tego środki winny znaleźć się w dyspozycji komornika. Prawdopodobnie w miejsce zniszczonego pojazdu, komornik być może będzie musiał zająć u Pani inną ruchomość, która mogłaby pokryć wartość roszczeń wierzyciela, ale to już zależy od wierzyciela (od tego, czy wskaże inne ruchomości, które mogą podlegać zajęciu). Z braku takich ruchomości, można liczyć się tu z Pani odpowiedzialnością cywilnoprawną o ile nie wykaże Pani, że do incydentu doszło bez Pani winy.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VI - 0 =

»Podobne materiały

Zwrot zaliczki – czy da się go wyegzekwować?

Dwa tygodnie temu wpłaciłam zaliczkę na poczet kupna samochodu. W rozmowie telefonicznej ze sprzedającym twierdził on, że auto jest bezwypadkowe. Pojechałam więc je oglądnąć i z powodu zmęczenia długimi poszukiwaniami pojazdu zdecydowałam się na zakup, mimo że okazało się, iż w a

 

Dotacja z urzędu pracy a długi alimentacyjne

Mam zadłużenie za zaległe alimenty wobec funduszu alimentacyjnego, bieżących alimentów już nie muszę płacić, bo dzieci już pracują. Chcę skorzystać z dotacji z urzędu pracy na założenie działalności gospodarczej. Czy komornik może zająć pieniądze z dotacji przyznane na działalność gospodarczą? Czy m

 

Jak uniknąć roszczeń wierzycieli?

Mam kilka zajęć komorniczych, część mojej pensji przejmuje komornik prowadzący egzekucje. Niedługo wykupuję auto z leasingu. Chcę je sprzedać lub przekazać darowizną synowi. Wiem, że musi być kilka przesłanek do skargi pauliańskiej – chyba nie mam się czego obawiać? Która umowa jest bezpieczni

 

Skarga na komornika

Komornik zajął nieruchomość. Dłużnik wystąpił do komornika z wnioskiem o uchylenie zajęcia, przedstawiając dokumenty świadczące o tym, że nieruchomość nie podlega egzekucji. Komornik po 3 miesiącach oddalił wniosek, ignorując przedstawiony dowód (prawomocne postanowienie sądu). W uzasadnieniu oddale

 

Zaległe opłaty za abonament RTV

Otrzymałam zawiadomienie z urzędu skarbowego o zajęciu świadczenia emerytalnego w kwocie prawie 1500 zł tytułem zaległych opłat za abonament RTV. Rzeczywiście nie płaciłam, ale nigdy nie zawierałam umowy cywilnoprawnej ani z Pocztą Polską, ani z Telewizją Polską SA. Płacę „Cyfrowy” Polsa

 

Ściąganie długów za granicą

Mieszkamy i pracujemy w Norwegii. W Polsce wierzyciel mojego męża uzyskał nakaz zapłaty albo jakieś inne upoważnienie z sądu nakazujące mężowi natychmiastowy zwrot całego długu. To jest ogromna kwota, spłacamy ją po trochu co miesiąc na konto wierzyciela. Myśleliśmy, że to nas chroni przed egzekucją

 

Wskazanie komornikom na depozyt sądowy

Sąd przeciwko mnie wydał nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym w sprawie z panem X. Odwołam się od tego wyroku, ale na postawie tego nakazu komornik zabrał z mojego konta kwotę 20 000 zł i złożył je w depozycie sądowym. Mam jeszcze inne długi, które są już w egzekucji komorniczej, między innymi ZUS

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »