Mamy 10 894 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Dotacje z budżetu gminy dla szkoły niepublicznej a podatki

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 11.01.2011

Jestem osobą fizyczną prowadzącą szkołę niepubliczną. Otrzymuję dotacje z budżetu jednostek samorządowych. Czy otrzymane dotacje są wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych? Czy kwoty te nie stanowią przychodu z tytułu prowadzonej działalności, a wydatki finansowane z dotacji nie będą stanowiły kosztu uzyskania przychodu? Czy ma to znaczenie przy podatku liniowym?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.) stanowi wprost, że „wolne od podatku dochodowego są dotacje, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, otrzymane z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego”.

 

Niepubliczne szkoły i przedszkola otrzymują dotacje z budżetu gminy, zatem zgodnie z cytowanym przepisem dotacje te wolne są od podatku dochodowego.

 

Art. 23 ust. 1 pkt 56 ustawy stanowi, że nie uważa się za koszty uzyskania przychodów „wydatków i kosztów bezpośrednio sfinansowanych z dochodów (przychodów), o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 46, 47a, 47c, 47d, 116, 122, 129, 136 i 137”. Oznacza to, że nie są kosztami uzyskania przychodu wydatki sfinansowane z otrzymanej dotacji.

 

Dotacje, jak już wskazałem, podlegają zwolnieniu od podatku dochodowego, jednak stanowią przychód z działalności gospodarczej zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy z o podatku dochodowym od osób fizycznych, który stanowi, że przychodem z działalności gospodarczej są „dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków, z wyjątkiem gdy przychody te są związane z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których, zgodnie z art. 22a-22o, dokonuje się odpisów amortyzacyjnych”.

 

Na marginesie pozwolę sobie zaznaczyć, iż w praktyce osoby „rozliczające dotacje” wyodrębniają w prowadzonych ewidencjach dokumenty związane z otrzymaniem i kwotą dotacji oraz niejako przeciwstawne dokumenty potwierdzające dokonanie wydatków sfinansowanych z dotacji. Alternatywnie rozwiązanie możliwe jest na podstawie art. 22 ust. 3 i 3a.

 

Wymienione zasady znajdują zastosowanie zarówno przy zasadach ogólnych, jak i przy opodatkowaniu podatkiem liniowym.

 

Polecam również lekturę interpretacji indywidualnej (sygn. akt ITPB1/415-776a/09/DP) wydanej w grudniu 2009 roku przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy, w której przeczytać możemy:

 

„Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, ze zm.) opodatkowaniu podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

 

Do źródeł przychodów osób fizycznych zalicza się, zgodnie z treścią art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, pozarolniczą działalność gospodarczą. Przychodami z pozarolniczej działalności gospodarczej są między innymi – zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy – dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków, z wyjątkiem gdy przychody te są związane z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których zgodnie z art. 22a-22o dokonuje się odpisów amortyzacyjnych. Zatem dotacje, w świetle powołanego wyżej przepisu, stanowią co do zasady przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, przy czym od reguły tej przewidziano dwa wyjątki.

 

Pierwszy dotyczy dotacji związanych z otrzymaniem, zakupem bądź wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji, które w ogóle nie stanowią przychodu z działalności gospodarczej – o czym wprost stanowi zacytowany przepis art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

 

Drugi wyjątek dotyczy grupy dotacji zwolnionych z opodatkowania podatkiem dochodowym na podstawie przepisów art. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z treścią obowiązującego od dnia 1 stycznia 2007 roku przepisu art. 21 ust. 1 pkt 129 ww. ustawy, wolne od podatku dochodowego są dotacje w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, otrzymane z budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego. Wspomniane zwolnienie wprowadzone zostało na mocy art. 1 pkt 14 lit. a) ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 217, poz. 1588).

 

Z brzmienia art. 174 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 49, poz. 2104 ze zm.) wynika, iż z budżetu jednostki samorządu terytorialnego mogą być udzielane dotacje przedmiotowe również innym podmiotom niż wymienione w ust. 1, o ile tak stanowią odrębne przepisy. Dotacje otrzymane przez niepubliczne przedszkola z Urzędu Miasta czy Urzędu Gminy – na podstawie art. 90 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.), przeznaczone na działalność oświatową, są zatem dotacjami w rozumieniu ustawy o finansach publicznych i jako takie są wolne od podatku dochodowego.

 

Reasumując, opisane we wniosku dofinansowanie kosztów związanych z funkcjonowaniem przedszkola (z wyłączeniem kosztów zakupu środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji) jest przychodem z pozarolniczej działalności gospodarczej, zwolnionym z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ww. ustawy. Otrzymana dotacja, przeznaczona na bieżącą działalność przedszkola nie podległa zaewidencjonowaniu w podatkowej księdze przychodów i rozchodów, ani w zeznaniu rocznym. Fakultatywnie dotacje można ewidencjonować w kolumnie 16 (uwagi) gdzie mogą być wpisywane – zgodnie z objaśnieniami do podatkowej księgi przychodów i rozchodów – faktycznie otrzymane przez podatnika przychody”.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • I - jeden =

»Podobne materiały

Zmiana organu prowadzącego przedszkole niepubliczne

Władze lokalne udzieliły mi zgody na założenie przedszkola niepublicznego, założyłem je jako osoba fizyczna. W akcie założycielskim i statucie jestem wpisany jako organ prowadzący. Chcę jednak zmienić ten organ na spółkę z.o.o. Czy mogę to zrobić na podstawie art. 82 ustawy o systemie oświaty?

 

Udzielenie subwencji oświatowej

Chcę otworzyć prywatne przedszkole. Czy gmina może odmówić zgody na otwarcie prywatnego przedszkola i udzielenie subwencji oświatowej?

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »