.
Mamy 12 435 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Dotacje unijne w kontekście zatrudnienia nowych pracowników

Autor: Przemysław Gogojewicz • Opublikowane: 15.10.2009

Zatrudnienie nowych pracowników jest niezbędne w szerszym kontekście rozwoju naszej firmy. Dlatego też przedmiotem analizy niniejszego opracowania będzie możliwość pozyskania dotacji na ten cel, jaka istnieje w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.Dotacje unijne w kontekście zatrudnienia nowych pracowników

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Dotacje unijne na stworzenie nowego miejsca pracy

Dotacje unijne to szerokie zagadnienie prawne. Dlatego też esencjonowanie tego zagadnienia pod kątem zatrudnienia nowego pracownika, a tym samym stworzenia nowego miejsca pracy, zostało oparte o szczegółowe wytyczne Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Jak pokażę w artykule, zatrudnienie nowego pracownika i pozyskanie na ten cel środków finansowych wcale nie jest zadaniem mozolnym, obarczonym ogromnym ryzykiem ze strony potencjalnego pracodawcy.

 

Na wstępie jednakże trzeba zacząć niniejszą analizę od przybliżenia, czym jest Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL).

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Program Operacyjny Kapitał Ludzki jest jednym z programów, które są wdrażane w latach 2007-2013. Środki finansowe na jego realizację pochodzą głównie z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Celem PO KL jest umożliwienie pełnego wykorzystania potencjału zasobów ludzkich poprzez wzrost zatrudnienia i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw i ich pracowników, poprawę stanu zdrowia osób pracujących, podniesienie poziomu wykształcenia społeczeństwa, zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego oraz wsparcie dla budowy struktur administracyjnych państwa. PO KL służy przyspieszeniu rozwoju społeczno-gospodarczego Polski, wzrostowi zatrudnienia oraz zwiększeniu spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej z krajami Unii Europejskiej.

Subsydiowanie zatrudnienia w ramach programu Kapitał Ludzki

Przedsiębiorca, który postanawia rozwinąć działalność gospodarczą, może starać się o dofinansowanie z programu Kapitał Ludzki. Jednym z rodzajów pomocy, jakie przewiduje ten program, jest subsydiowanie zatrudnienia. Dotacja polega na pokryciu połowy kosztów zatrudnienia nowych pracowników i może być udzielana przez okres 12 lub nawet 24 miesięcy. Dotyczy to kosztów pensji brutto wraz z obowiązkowymi składkami na ubezpieczenie społeczne.

 

Aby skorzystać ze wsparcia, przedsiębiorca powinien spełniać pewne wymogi. Przede wszystkim zatrudnienie musi dotyczyć określonych kategorii osób (np. długotrwale bezrobotnych lub niepełnosprawnych). Poza tym należy wykazać wzrost zatrudnienia w firmie (w odniesieniu do średniej z ostatnich 12 miesięcy). Warto przy tym dopowiedzieć, że pozyskanie pracownika nie koniecznie oznacza, iż przedsiębiorca musi już posiadać jakichś pracowników i na przełomie ostatnich 12 miesięcy już przeprowadzał proces rekrutacji. Każdy bowiem przedsiębiorca może starać się o dotację na zatrudnienie pracownika, jednakże przedsiębiorcy prężnie rozwijający własne firmy i wykazujący zatrudnienie w ostatnich 12 miesiącach mają w takim przypadku większe szanse na dotacje.

 

Dla wszystkich przedsiębiorców zainteresowanych działaniem opartym na subsydiowaniu zatrudnienia w ramach programu operacyjnego Kapitał ludzki, udostępniony został generator wniosków, do którego link znajduje się poniżej:

http://www.generatorwnioskow.efs.gov.pl/gwa43/(S(jji32yu5e04amdqvktfsmjqu_EF6))/default.aspx

 

Zgodnie z tym, co wyczytać możemy na stronach rządowych poświęconych Kapitałowi Ludzkiemu, w ramach wynagrodzenia personelu kwalifikowane są wszystkie koszty zatrudnienia, w szczególności wynagrodzenie netto, składki na ubezpieczenia społeczne, zaliczka na podatek dochodowy, składki na Fundusz Pracy, PFRON oraz Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

 

W przypadku zatrudniania personelu na podstawie umowy o pracę, wydatki na jego wynagrodzenie są kwalifikowalne, jeżeli spełnione będą następujące warunki:

 

  1. pracownik jest zatrudniony (lub oddelegowany) w celu realizacji zadań związanych bezpośrednio z wdrażaniem projektu;
  2. okres zatrudnienia (lub oddelegowania) jest kwalifikowalny wyłącznie do końcowej daty kwalifikowania wydatków wyznaczonej w umowie o dofinansowanie projektu;
  3. zatrudnienie (lub oddelegowanie) do pełnienia zadań związanych z realizacją projektu jest odpowiednio udokumentowane zapisami w zakresie czynności służbowych pracownika, opisie stanowiska pracy lub umowie o pracę.

 

Wydatkami kwalifikowalnymi w przypadku wynagrodzenia personelu mogą być również nagrody lub premie, o ile spełnione są następujące warunki:

 

  1. nagrody (premie) zostały przewidziane w regulaminie danej instytucji;
  2. nie wprowadzono ich w momencie, gdy instytucja zaczęła przygotowywać się do realizacji projektu;
  3. potencjalnie obejmują wszystkich pracowników danej instytucji.

 

Gdzie można złożyć wniosek o dofinansowanie z programu Kapitał Ludzki?

Oto link do informacji dotyczącej naboru wniosków w poszczególnych województwach: http://www.efs.gov.pl/NaborWnioskow/Strony/Naborwnioskow.aspx

 

O dofinansowanie projektu mogą się ubiegać wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), które nie posiadają zaległości w uiszczaniu należnych podatków na rzecz Skarbu Państwa oraz opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz spełniają jednocześnie szczegółowe kryteria dostępu i ogólne kryteria merytoryczne.

 

Przedsiębiorca, przygotowując projekt, powinien wziąć pod uwagę, iż w trakcie oceny formalnej wniosek będzie weryfikowany pod kątem jego zgodności z kryteriami formalnymi oraz kryteriami dostępu, o ile zostaną określone. W pierwszym przypadku weryfikacji podlegać będzie kompletność złożonego wniosku, zgodność sumy kontrolnej czy wypełnienie wszystkich wymaganych pól. Analiza przygotowanego projektu pod kątem jego zgodności z powyższymi kryteriami jest o tyle istotna, iż ich niespełnienie – w przypadku trybu konkursowego – oznacza dla beneficjenta odrzucenie wniosku bez możliwości jego poprawy, jak to było przewidziane w minionym okresie programowania.

 

Przedsiębiorcy zainteresowani dotacjami na zatrudnienie nowego pracownika powinni zapoznać się z dokumentami, stanowiącymi swoistą poradę dla chcących składać wnioski o dotacje:

http://www.efs.gov.pl/Dokumenty/Strony/Dokumenty.aspx

 

 

 

 

 

 

 

 

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r., ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz. U. UE z dnia 31 lipca 2006 r. L 210/25).


Stan prawny obowiązujący na dzień 15.10.2009


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dziesięć - osiem =

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »