.
Mamy 13 116 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Dostosowanie budynku dla osób niepełnosprawnych przy zmianie sposobu użytkowania

Autor: Paulina Olejniczak-Suchodolska • Opublikowane: 12.08.2021 • Zaktualizowane: 12.08.2021

Złożyłam w urzędzie miasta wniosek o zmianę sposobu użytkowania części budynku jednorodzinnego, gdyż chcę ją wynajmować na pobyt czasowy. Powierzchnia na wynajem 80 m2, w tym 4 pokoje, dwie łazienki i kuchnia. W odpowiedzi dostałam informację, że budynek musi spełniać wszystkie wymogi i zalecenia wprowadzone przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju w zapisach programu dostępność plus z dnia 17 lipca 2018 pt. „Standardy projektowania budynków dla osób niepełnosprawnych” (winda, pochylnia itp.) Czy urząd miasta ma prawo wymagać dostosowania budynku dla osób niepełnosprawnych, jeżeli budynek może być zaszeregowany jako inny obiekt, w którym są świadczone usługi hotelarskie?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Dostosowanie budynku dla osób niepełnosprawnych przy zmianie sposobu użytkowania

Wezwanie urzędu do dostosowania budynku

Urząd miasta nie ma prawa wymagać od Pani, aby dostosowała Pani budynek dla potrzeb osób niepełnosprawnych zgodnie z Programem Dostępność PLUS. W decyzji, jaką Pani otrzymała, urząd nie zobowiązuję Pani do tego, ale wyłącznie wskazuje, że winna Pani jego wymogi spełniać. Mówiąc wprost: organ nie nakłada na Panią obowiązku zapewnienia takich parametrów jak w programie Dostępność Plus – ma Pani spełnić tylko wymogi z prawa budowlanego, do których została Pani w owej decyzji wezwana. Co do parametrów z Dostępność Plus organ wskazał tylko, że warto/byłoby pożądanym, gdyby się Pani do nich zastosowała, nie nakazał jednak tego, bo ku nakazaniu (w przeciwieństwie do kwestii, do których Panią zobowiązał) nie ma podstaw prawnych.

 

Dostępność Plus jest ogólnopolskim programem rządowym. Jego koordynacja jest prowadzona przez ministra właściwego ds. inwestycji i rozwoju, natomiast cały szereg czynności spoczywa na poszczególnych resortach oraz samorządach, miastach itd.

 

Zwracam jednak najpierw uwagę, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 roku w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie, a dokładniej z jego Załącznikiem nr 8, „obiekty hotelarskie powinny spełniać wymagania w zakresie dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych, w zakresie określonym dla budynków zamieszkania zbiorowego w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1422), zwane dalej »warunkami technicznymi«, a także następujące wymagania dodatkowe:

Lp.

Rodzaj wymagania

1

2

1

W obiektach powyżej 50 j.m. co najmniej jedna j.m. powinna być dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych w sposób określony w lp. 7-9, a dla każdych kolejnych rozpoczętych 100 j.m. powyżej 100 j.m. co najmniej jedna

2

Ogólnodostępne elementy wyposażenia obiektu, takie jak urządzenia komunikacji wewnętrznej, przyciski i wyłączniki, powinny być umieszczane na wysokości 90-110 cm, umożliwiającej swobodne korzystanie osobom poruszającym się na wózku

3

Co najmniej jeden telefon ogólnodostępny przystosowany do korzystania przez osoby niepełnosprawne, umieszczony na wysokości 90-110 cm, umożliwiającej swobodne korzystanie osobom poruszającym się na wózku

4

Co najmniej jedno stanowisko recepcyjne powinno dysponować ladą o wysokości nieprzekraczającej 90 cm, z podjazdem o wysokości min. 67 cm, lub powinno być wydzielone osobne stanowisko obsługi osób poruszających się na wózkach

5

W salach gastronomicznych i wielofunkcyjnych należy przystosować miejsca umożliwiające korzystanie z usług osobom na wózkach

6

Przyciski sterujące windami powinny być opisane w sposób czytelny dla niewidzących, a windy wyposażone w sygnalizację dźwiękową

7

J.m., o których mowa w lp. 1, powinny zostać wyposażone w poręcze i uchwyty ułatwiające korzystanie z urządzeń higieniczno-sanitarnych

8

Wyłączniki światła, sygnalizacja przywoławcza, telefon i sterowanie telewizorem powinny być dostępne z łóżka

9

W j.m., o których mowa w lp. 1, należy zapewnić umeblowanie umożliwiające korzystanie osobom poruszającym się na wózkach, w tym wysokość podjazdu min. 67 cm pod płytę stołu, biurka i umywalki”.

 

 

 

Powyższe to kwestie, które ma Pani obowiązek spełnić.

 

Natomiast organ realizując postulaty programu Dostępność Plus przypomina Pani o powinności dostosowania budynków do osób niepełnosprawnych. Inny obiekt w którym są świadczone usługi hotelarskie jest zaś budynkiem. Proszę spojrzeć, że jednak organ użył pojęcia ,„winien”, nie „jest zobowiązany”.

Starania o dostosowanie budynku dla osób niepełnosprawnych

Program Dostępność Plus wynika zaś z ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Zgodnie z jej art. 5 przedsiębiorcy dążą w prowadzonej działalności do zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Natomiast podmiot publiczny ma nie tyle dążyć, co te działania zapewniać (art. 4 ust. 3). Słowo „winien” użyte w doręczonej Pani decyzji oznacza zaś: „jest wskazane”, „jest pożądane”. Nie został zatem na Panią nałożony obowiązek dostosowania się do tych standardów, ale wskazano, że powinna Pani się do niego zastosować/ podjąć ku temu starania. Nie ma bowiem podstaw ku temu, aby wymagać więcej niż wynika z przepisów zacytowanych wcześniej, bowiem art. 5 ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, która wprowadza program ,,Dostępność Plus” jest co do zasady adresowany do podmiotów publicznych, a przedsiębiorcy powinni podjąć starania, aby również go realizować.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 5 minus VII =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl