Mamy 10 452 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Dostęp do nagrania wideo z posiedzenia rady miejskiej

Autor: Agata Alberska • Opublikowane: 13.11.2016

Czy dowolna osoba może uzyskać dostęp do nagrania audiowizualnego z posiedzenia rady miejskiej? Czy urząd może odmówić? Czy po ewentualnym uzyskaniu takiego nagrania jest możliwa dalsza jego publikacja, np. w serwisie YouTube? Czy dokumenty (pliki w formacie pdf., doc.) zamieszczone w serwisie BIP danego urzędu mogą być pobierane i ponownie publikowane w innym serwisie?

Agata Alberska

»Wybrane opinie klientów

Rewelacja!!! Wszystko bardzo klarownie wytłumaczone. Korzystałem z usług nie jednego prawnika, ale tak przygotowane pismo i objaśnienia jakie otrzymałem wprawiło mnie w zdumienie. Wszystko na najwyższym poziomie!!! Polecam serdecznie i dziękuję całemu zespołowi ePorady24, a w szczególności Panu Karolowi Jokielowi.
Zbyszek
Żadna opinia nie wyrazi mojej wdzięczności dla zespołu ePorady. Moja sprawa wydawała mi się tak skomplikowana, że nie do rozwiązania. Nie wiedziałem, od której strony ją zacząć. Szperając w internecie, natrafiłem na ePorady i okazało się, że moją sprawę można zacząć od strony, której absolutnie bym się nie spodziewał.
Jestem bardzo zadowolony z obrotu sprawy, która mnie dotyczy. Z tak znikomych danych, które przekazałem, otrzymałem pismo tak profesjonalnie napisane, jakby zespół ePorady był moim bardzo dobrym znajomym i znał mój problem tak dobrze jak ja. Dziękuję bardzo i będę polecał wszystkim korzystanie z waszych usług.
Henryk
Bardzo, bardzo dziękuję!!! W ciągu dwóch dni otrzymałam więcej wiadomości na temat mojej sprawy niż w ciągu 2 miesięcy od dwóch adwokatów!!!! Do tej pory dowiadywałam się tylko, jakie prawa ma osoba, która naraziła mnie na ogromne szkody, i jakie konsekwencje grożą mi, jeżeli nie będę respektować tych praw. Nawet odpowiedź na dodatkowe pytanie nastąpiła szybciej i była bardziej wyczerpująca niż trwająca od tygodnia dyskusja na ten temat z moim pełnomocnikiem (teraz byłym). O kosztach nie mówiąc. BARDZO POLECAM!!!
Małgorzata
Widziałem już wiele pozwów, ale sporządzony przez prawnika z eporady24.pl jest prawdziwym majstersztykiem i wyrazem profesjonalizmu. Jasno, konkretnie, przy minimum słów, maksimum treści. Do tego relacja jakości do ceny również znajduje swoje uzasadnienie. Z pełnym przekonaniem wygranej sprawy zanoszę pozew do sądu. Nikomu nie należy życzyć sądowych spraw, ale gdyby zaszła potrzeba, z pełnym przekonaniem mogę polecić eporady24.pl.
Jacek
Powiem tak: cuda załatwiane są od ręki! Na sprawie w sądzie sędzina była zaskoczona tak profesjonalnym i rzeczowym przygotowaniem, a wszystko dzięki ePorady24! Zakończyłem sprawę i wygrałem!!!! Polecam ten serwis i serdecznie dziękuję. Tak sprawnej obsługi mógłby pozazdrościć każdy inny serwis! Prawnicy są na najwyższym poziomie!!! Polecam z całego serca!!!
Zbyszek

Zgodnie z Konstytucją RP:

 

„Art. 61. [Prawo do informacji publicznej]

1. Obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne. Prawo to obejmuje również uzyskiwanie informacji o działalności organów samorządu gospodarczego i zawodowego, a także innych osób oraz jednostek organizacyjnych w zakresie, w jakim wykonują one zadania władzy publicznej i gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa.

2. Prawo do uzyskiwania informacji obejmuje dostęp do dokumentów oraz wstęp na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów, z możliwością rejestracji dźwięku lub obrazu.

3. Ograniczenie prawa, o którym mowa w ust. 1 i 2, może nastąpić wyłącznie ze względu na określone w ustawach ochronę wolności i praw innych osób i podmiotów gospodarczych oraz ochronę porządku publicznego, bezpieczeństwa lub ważnego interesu gospodarczego państwa.”

 

Jawność życia publicznego została zagwarantowana w art. 61 Konstytucji RP. Na mocy jej ust. 1 zd. 1 obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne. Zakres prawa do uzyskiwania informacji wyznacza ust. 2 art. 61 Konstytucji RP i obejmuje dostęp do dokumentów oraz wstęp na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów, z możliwością rejestracji dźwięku lub obrazu.


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Należy jednak zauważyć, uwzględniając istniejące w praktyce problemy z dostępem do protokołów posiedzeń organów jednostek samorządu terytorialnego, że wskazanie wprost na ten rodzaj dokumentów jako podlegający udostępnieniu w ramach realizacji zasady jawności działania organów jednostek samorządu terytorialnego zasługuje na szczególną akceptację. Jak bowiem zauważa NSA, mieszkańcy powinni mieć możliwość korzystania z wiedzy o działalności organów gminy po to, aby racjonalnie podejmować decyzje (wyborcze, w sprawach samoopodatkowania, odwołania rady przed upływem kadencji). Wobec tego powinni oni mieć dostęp do treści protokołów, z zastrzeżeniem przepisów o tajemnicy. Nie ma racjonalnych i prawnych podstaw odmowy udostępnienia zainteresowanym osobom protokołów (czy też nagrań) z jawnej sesji rady gminy, przeciwnie – rola mieszkańców gminy jako jej najwyższej władzy sprawia, że materiały obrad sesji powinny być udostępniane. Realizacji tych uprawnień służy najpełniej prawo do uzyskiwania informacji o przebiegu sesji i treści podjętych na niej uchwał.

 

Zdecydowanie szerzej przedstawioną kwestię potraktował WSA we Wrocławiu. Stanął on na stanowisku, że regulacja art. 11b ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym gwarantuje dostęp do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych, w tym protokołów posiedzeń organów gminy i komisji rady gminy. Przywołany przepis nie konkretyzuje zatem rodzaju dokumentów udostępnianych do publicznego wglądu, podkreśla jedynie, że mieszczą się wśród nich protokoły sesji rady i protokoły z posiedzeń komisji. W świetle przedstawionych regulacji udostępnieniu podlegają wszystkie dokumenty wynikające z wykonywania zadań publicznych i działalności organów władzy publicznej, chyba że ich jawność została ustawowo wyłączona.

 

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej w art. 2 ust. 1 stanowi, że: prawo dostępu do informacji publicznej przysługuje „każdemu”, co oznacza, że np. nie tylko mieszkańcy danej gminy mogą przysłuchiwać się posiedzeniom jej rady lub komisji, ale mogą to być również mieszkańcy innych miejscowości, czy wręcz innych krajów. Ustawodawca użył słowa „każdy” gdyż dostęp do informacji jest prawem człowieka i tylko w wyjątkowych przypadkach prawo takie może zostać ograniczone. Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, w ślad za powołanym przepisem Konstytucji, posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów są jawne i dostępne. Kolegialnymi organami, w których posiedzeniach mieszkańcy mogą brać udział, są, oprócz rady gminy, również rady osiedli czy zebrania wiejskie w sołectwie.

 

3. Ustawa o samorządzie terytorialnym w art. 11b stanowi, że jawność działania organów gminy obejmuje w szczególności prawo obywateli do uzyskiwania informacji, wstępu na sesje rady gminy i posiedzenia jej komisji, a także dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych, w tym protokołów posiedzeń organów gminy i komisji rady gminy. Zasady dostępu do dokumentów i korzystania z nich może określać statut gminy, ale co ważne mogą to być tylko zasady „techniczne” lub wynikające ze specyfiki pracy danej jednostki, czyli np. w jakich godzinach można przeglądać różne dokumenty w urzędzie, lub kto jest odpowiedzialny za ich udostępnienie. Statut gminy nie może ograniczać dostępu do określonych informacji, albo odmiennie ustalać warunki tego dostępu niż czyni to Konstytucja i powołane ustawy.

4. Żądanie informacji na wniosek. Ogólną zasadą dostępu do informacji publicznej w sposób inny niż poprzez udział w posiedzeniu rady i komisji jest umieszczanie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu. Jeżeli interesująca nas informacja tam się nie znajduje, to zgodnie z art. 10 ustawy o dostępie do informacji publicznej możemy złożyć wniosek. Wniosek taki, może mieć dowolną formę, tzn. może być wysłany zwykłym e-mailem i nie musi posiadać podpisu elektronicznego. To wnioskodawca decyduje o formie i sposobie dostępu do informacji. Oznacza to, że nie można np. w statucie gminy określić, że dostęp polega tylko na wglądzie do dokumentów w siedzibie urzędu. Możemy żądać udostępnienia informacji w formie ksero, zeskanowanych przesłanych na adres mailowy itp. Tylko brak odpowiednich środków technicznych (np. brak skanera) może upoważnić urząd do propozycji zmiany formy i sposobu dostępu do dokumentów (art. 14 ust. 1 i ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej).

 

W przypadku odmowy dostępu do informacji musimy otrzymać decyzję administracyjną, od której możemy się odwoływać.

 

Co do drugiej części pytania, tj. dalszej publikacji nagrań – tę kwestię reguluje Prawo autorskie.

 

Materiały znalezione w internecie, czasopismach, innych filmach na YouTube czy zamieszczone w innym miejscu można wykorzystać w dwóch sytuacjach, a mianowicie na własny użytek osobisty oraz dozwolony użytek. Z pierwszym przypadkiem nie mamy tu do czynienia, ponieważ planuje Pan udostępnianie treści publicznie. Jednak może Pan skorzystać z drugiej opcji, a mianowicie dozwolonego użytku. Materiały można wykorzystywać, o ile zostaną one opatrzone imieniem i nazwiskiem twórcy.

 

„Art. 34.

Można korzystać z utworów w granicach dozwolonego użytku pod warunkiem wymienienia imienia i nazwiska twórcy oraz źródła. Podanie twórcy i źródła powinno uwzględniać istniejące możliwości. Twórcy nie przysługuje prawo do wynagrodzenia, chyba że ustawa stanowi inaczej.

Art. 35. Dozwolony użytek nie może naruszać normalnego korzystania z utworu lub godzić w słuszne interesy twórcy.”

 

Zatem zgodnie z przepisami wykorzystanie materiałów bez oznaczenia autorstwa może stanowić naruszenie praw autorskich. Wyjątkiem są tzw. „materiały stockowe”, które może Pan znaleźć w różnych dedykowanych do takiej działalności stronach. W takich przypadkach, jasno na stronie WWW jest wskazane, iż materiały zostały udostępnione do dowolnego pobierania i nie ma obowiązku uzyskania do nich licencji. W każdym innym przypadku należy albo oznaczyć autora albo nabyć od niego prawa autorskie lub licencję (co także nie wyklucza obowiązku oznaczania).

 

Zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 31 maja 2006 r., sygn. I ACa 281/2006:

 

„Art. 34 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych pozwala na korzystanie z cudzego utworu pod warunkiem, że będzie wymienione imię i nazwisko twórcy oraz źródło. Nie jest przy tym wymagane uzyskanie zgody autora na korzystanie z utworu.”

 

Poza możliwością pobierania materiałów i ich udostępniania z oznaczeniem autora, wiele stron w internecie oferuje opcję tzw. embedowania, czyli osadzania. Polega ona na tym, że na stronie już istnieje gotowa opcja np. „udostępnij na youtube” W tym momencie materiał na YouTube udostępniany jest już w gotowej i zgodniej z prawem formie.

 

Niekiedy można powołać się na tzw. prawo cytatu wyrażone w art. 29 Prawa autorskiego.

 

„Art. 29.

1. Wolno przytaczać w utworach stanowiących samoistną całość urywki rozpowszechnionych utworów lub drobne utwory w całości, w zakresie uzasadnionym wyjaśnianiem, analizą krytyczną, nauczaniem lub prawami gatunku twórczości.

2. Wolno w celach dydaktycznych i naukowych zamieszczać rozpowszechnione drobne utwory lub fragmenty większych utworów w podręcznikach i wypisach.

21. Wolno w celach dydaktycznych i naukowych zamieszczać rozpowszechnione drobne utwory lub fragmenty większych utworów w antologiach.

3. W przypadkach, o których mowa w ust. 2 i 21, twórcy przysługuje prawo do wynagrodzenia.”

 

Przepis ten częściowo usprawiedliwia zamieszczanie na YouTube materiałów znalezionych w sieci nieopatrzonych imieniem i nazwiskiem autora, pod warunkiem ich „zacytowania”, tak więc przytoczenia źródła, z którego materiały pochodzą oraz wykorzystanie takie musi być uzasadnione wyjaśnianiem, analizą krytyczną, nauczaniem lub uzasadnione jest prawami gatunku twórczości (tj. parodia czy kolaż).

 

Reasumując, może Pan korzystać z materiałów zamieszczonych na stronie gminy, wskazując miejsce ich zamieszczenia oraz autorstwo.

 

 

 

 

Akty prawne:

1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe w dniu 2 kwietnia 1997 r., przyjęta przez Naród w referendum konstytucyjnym w dniu 25 maja 1997 r., podpisana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 16 lipca 1997 r. (Dz. U. 1997 r. Nr 78, poz. 483)

2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 1990 r. Nr 16, poz. 95)

3. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2001 r. Nr 112, poz. 1198)

4. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631)

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 0 plus VIII =

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

»Podobne materiały

Czy zastępca wójta może zostać prezesem stowarzyszenia?

Czy zastępca wójta może zostać prezesem stowarzyszenia lokalnego? Stowarzyszenie to, zgodnie ze statutem i KRS, może prowadzić działalność gospodarczą (z której dochód może być przeznaczony tylko na działalność statutową), ale jeszcze jej nie podjęło. Prezes pełni swoją funkcję nieodpłatnie. 

Wyprowadzanie psów – przepisy

Mieszkam na zamkniętym osiedlu. Niedawno na trawnikach pojawiły się tabliczki zakazujące wyprowadzania psów. Administracja osiedla wywiesza też informacje, że psy na osiedlu mają być wyprowadzane na smyczy (zgodnie z uchwałą Rady Miasta, którą załączam). Czy te regulacje są zgodne z przepisami prawa? Czy można żądać ich usunięcia? Na klatkach schodowych administracja także nakazuje trzymać psy na smyczy i w kagańcu. Czy są jakieś przepisy, które mówią, że taki nakaz może zostać wprowadzony?

Jakie stanowisko określa się mianem pracownika samorządowego?

Kto zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych z 21 listopada 2008, zgodnie z art. 2 pkt 5, jest pracownikiem samorządowym? Interesuje mnie konkretnie tylko punkt 5. Chciałbym wiedzieć, jakie przykładowo stanowiska podlegają pod ten konkretny punkt.

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »