.
Mamy 12 842 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Dostęp do informacji policyjnych

Autor: Monika Cieszyńska • Opublikowane: 04.09.2014

Jestem najemcą klubu studenckiego (na terenie należącym do uczelni). Czasami zdarzają się interwencje na wniosek mieszkańców okolicznych budynków. Niedawno odbyło się spotkanie z dzielnicowym, mieszkańcami itp., na którym określono, że skargi na zakłócanie ciszy/porządku w tym rejonie to tylko 2% wszystkich tego typu spraw w mieście. Jako że uczelnia grozi mi rozwiązaniem umowy, chciałem otrzymać potwierdzenie powyższych danych (pozytywnych dla mnie) na piśmie. Niestety odmówiono mi dostępu do informacji policyjnych, tj. zaświadczenia na piśmie. Czy faktycznie nie mam prawa zdobyć takiego dokumentu jako osoba prywatna (podobno uczelni by go wydano)? Co robić?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Starając się o dostęp do informacji policyjnych, proszę spróbować powołać się na prawo do informacji publicznej. Komendant Główny Policji jako organ władzy publicznej zobowiązany jest udostępniać informację publiczną.

 

Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z dnia 8 października 2001 r.) „każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie określonych w niniejszej ustawie”.

 

W art. 6 ustawodawca doprecyzował tę zasadę, i tak „udostępnieniu podlega informacja publiczna, w szczególności o danych publicznych w tym treść i postać dokumentów urzędowych, w szczególności dokumentacja przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów ją przeprowadzających oraz treść innych wystąpień i ocen dokonywanych przez organy władzy publicznej”.

 

Tym samym wniosek o udzielenie przedmiotowych informacji policyjnych powinien Pan skierować do Komendanta Głównego Policji. Wniosek jest wolny od opłat, gdyż dostęp do informacji publicznej jest co do zasady bezpłatny (art. 7 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej).

 

Organ powinien udzielić Panu odpowiedzi bez zbędnej zwłoki nie później jednak niż w terminie 14 dni od złożenia wniosku (art. 13 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej).

 

Jeżeli organ nie może z przyczyn obiektywnych udzielić odpowiedzi w tym terminie, Komendant w ciągu tych 14 dni od złożenia wniosku jest obowiązany powiadomić Pana o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

 

We wniosku winien Pan zaznaczyć także, w jakiej formie ma nastąpić odpowiedź. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bowiem w sposób i w formie zgodnej z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje podmiot obowiązany do udostępnienia, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonych we wniosku. W tym ostatnim przypadku komendant powinien powiadomić Pana na piśmie o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazać, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. Wówczas w terminie 14 dni od powiadomienia powinien Pan złożyć wniosek o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych w powiadomieniu pod rygorem umorzenia postępowania o udostępnienie informacji publicznej (art. 14 ustawy o dostępie do informacji publicznej).

 

Nadto we wniosku winien Pan podkreślić, iż wnosi Pan o udzielenie informacji jedynie o określone fakty. W tym miejscu można powołać się na wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 25 marca 2003 r. sygn. akt II SA 4059/02, zgodnie z którym „wnioskiem w świetle ustawy może być objęte jedynie pytanie o określone fakty, o stan określonych zjawisk na dzień udzielenia odpowiedzi. Wniosek nie może być więc postulatem wszczęcia postępowania w jakiejś innej sprawie np. cywilnej czy karnej, ani też nie może dotyczyć przyszłych działań organu w sprawach indywidualnych”.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • sześć minus 8 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl