.
Mamy 13 116 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Dostęp do danych medycznych zmarłego członka rodziny

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 01.10.2013

Kilka miesięcy temu mój ojciec zmarł w izbie przyjęć szpitala w trakcie badań diagnostycznych. Ponieważ śmierć nastąpiła przed upływem 24 godzin pobytu w szpitalu, przeprowadzono sekcję zwłok. Szpital odmówił jednak wydania mi wyniku sekcji, powołując się na brak upoważnienia przez zmarłego (ojciec znalazł się w szpitalu niespodziewanie i nie zdążył dopełnić rutynowych formalności). Czy jest jakiś sposób, aby uzyskać dostęp do danych medycznych zmarłego członka rodziny


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W Pańskim przypadku należy powołać się na ustawę z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Zgodnie z art. 26 ust 2 tego aktu prawnego po śmierci pacjenta prawo wglądu w dokumentację medyczną ma osoba upoważniona przez pacjenta za życia.

 

W mojej ocenie, jako że nie zna Pan przyczyn śmierci Pańskiego ojca, może Pan złożyć zawiadomienie o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Zgodnie z art. 155 Kodeksu karnego (w skrócie: K.k.) kto nieumyślnie powoduje śmierć człowieka, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. W takiej sytuacji prokuratura jako organ ścigania winna wszcząć śledztwo, w którym jednym z dokumentów stanowiącym dowód w sprawie winna być dokumentacja z sekcji. Na mocy art. 156 § 1 Kodeksu postępowania karnego (w skrócie: K.p.k.) stronom, podmiotowi określonemu w art. 416, obrońcom, pełnomocnikom i przedstawicielom ustawowym udostępnia się akta sprawy sądowej i daje możność sporządzenia z nich odpisów. Za zgodą prezesa sądu akta te mogą być udostępnione również innym osobom. Jako synowi zmarłego przysługuje więc Panu prawo wglądu do akt. W tym miejscu odwołać należy się do treści art. 52 § 1 K.p.k., zgodnie z którym w razie śmierci pokrzywdzonego prawa, które by mu przysługiwały, mogą wykonywać osoby najbliższe, a w wypadku ich braku lub nieujawnienia – prokurator, działając z urzędu.

 

Wszczęcie takiego postępowania pozwoli Panu uzyskać dostęp do danych medycznych ojca i zapoznać się z wynikami przeprowadzonej sekcji.

 

Strona podmiotowa przestępstwa charakteryzuje się nieumyślnością. Ponadto w odmiennym ujęciu strony podmiotowej wyraża się różnica pomiędzy zabójstwem a nieumyślnym spowodowaniem śmierci człowieka. Dał temu wyraz Sąd Najwyższy w wyroku z 24 stycznia 1973 r. (sygn. akt III KR 289/72), stwierdzając, że: „różnica między przestępstwem z art. 148 § 1 K.k. a art. 152 K.k. tkwi w stronie podmiotowej sprawcy i polega na tym, że w wypadku przestępstwa z art. 148 § 1 K.k. sprawca ma zamiar bezpośredni lub ewentualny (art. 7 § 1 K.k. [obecnie art. 9 § 1]) spowodowania śmierci człowieka i w tym celu podejmuje działanie lub zaniechanie zmierzające bezpośrednio lub pośrednio do dokonania tego zamiaru, w drugim zaś wypadku, art. 152 K.k., śmierć człowieka jest niezamierzonym następstwem działania sprawcy w rozumieniu art. 7 § 2 K.k., polegającym na niezachowaniu przeciętnego obowiązku ostrożności w sytuacji, w której na podstawie normalnej zdolności przewidywania i ogólnego obowiązku dbałości o życie ludzkie lub przewidywania skutków własnych działań można wymagać od człowieka, aby nie dopuścił do nastąpienia przestępczego skutku”.

 

Pojawia się zatem pytanie, czy lekarze zobowiązani do udzielenia pomocy Pańskiemu ojcu w sposób należyty wypełnili wszystkie ciążące na nich obowiązki.

 

Zgodnie z art. 26 ust 3 ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych udostępnia dokumentację medyczną również ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, sądom, w tym sądom dyscyplinarnym, prokuraturom, lekarzom sądowym i rzecznikom odpowiedzialności zawodowej, w związku z prowadzonym postępowaniem.

 

Zawiadomienie o uzasadnionym podejrzeniu popełniania przestępstwa powinien Pan złożyć w prokuraturze właściwej ze względu na miejsce popełnienia przestępstwa (siedziba szpitala). Zawiadomienie winno być złożone w formie pisemnej lub ustnej bezpośrednio do protokołu (oświadczenie woli złożone na komendzie lub komisariacie Policji). Prowadzone postępowanie jest wolne od opłat.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • X + VII =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl