.
Mamy 11 988 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Doręczenie zastępcze

Autor: Bogusław Nowakowski • Opublikowane: 28.11.2012

Dwa lata temu na mój adres zameldowania dostawałem wezwania do zapłaty, potem na rozprawę, nakaz zapłaty itp. Były to listy polecone, zwrócone nadawcom jako nieodebrane, ponieważ mieszkałem od dawna gdzie indziej. WAM, który domagał się zapłaty, był o tym doskonale poinformowany, bo trzy lata wcześniej dostarczyłem mu pisemną informację o zmianie adresu na australijski. Wykorzystując moją niewiedzę, przeprowadzono sprawę i wydano nakaz zapłaty, który uprawomocnił się. Zaczęto ściągać dług. Czy mogę skutecznie obalić domniemanie o doręczeniu zastępczym, na jakim zapewne bezpodstawnie opiera się sąd?

 


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Według Pana nie otrzymał Pan żadnego wezwania do zapłaty, żadnego zawiadomienia o procesie.

 

WAM być może wskazał Pana adres zameldowania, nie podając, że nie przebywa Pan pod tym adresem. Sąd nie wnikał być może w szczegóły i stało się tak, jak się stało.

 

Domniemywam, że sąd (tak jak Pan uważa) skorzystał z możliwości doręczenia zastępczego poprzez awizowanie. Według wówczas obowiązującego przepisu Kodeksu postępowania cywilnego:

 

Art. 139. § 1. W razie niemożności doręczenia w sposób przewidziany w artykułach poprzedzających, pismo przesłane pocztą należy złożyć w placówce pocztowej operatora publicznego, a doręczane w inny sposób – w urzędzie właściwej gminy, umieszczając zawiadomienie o tym w drzwiach mieszkania adresata lub w oddawczej skrzynce pocztowej.

 

§ 2. Jeżeli adresat lub jego domownik odmawia przyjęcia pisma, pozostawia się je w miejscu doręczenia, a gdyby to było niemożliwe, pismo przesłane pocztą składa się – uprzedzając o tym – w placówce pocztowej operatora publicznego lub, w przypadku pism doręczanych w inny sposób, w urzędzie właściwej gminy”.

 

Nakaz zapłaty wydawany jest na posiedzeniu niejawnym, a Pan jako pozwany miał otrzymać pozew dopiero z tym nakazem zapłaty. Ponieważ przesyłka, zapewne awizowania, wróciła z adnotacją „niepodjęte w terminie”, sąd uznał, że doszło do jej skutecznego doręczenia (pozew razem z nakazem zapłaty). Od dnia doręczenia zaczynają biec terminy do wniesienia, w zależności od rodzaju nakazu zapłaty, zarzutów bądź sprzeciwu.

 

Ewentualnie sąd na wniosek powoda ustanowił dla Pana kuratora do doręczeń i temu kuratorowi doręczył skutecznie pozew i nakaz zapłaty.

 

W razie niemożności doręczenia pisma w inny sposób wskazany w Kodeksie, dochodzi do powstania domniemania (fikcji prawnej), iż datą doręczenia pisma sądowego jest data, w której upłynął termin do odbioru złożonego pisma w oddawczym urzędzie pocztowym, jeżeli przed upływem tego terminu adresat nie zgłosił się po odbiór. Oparte jest na założeniu, że pismo sądowe dotarło do Pana rąk, a tym samym miał Pan możliwość zapoznania się z jego treścią, ale nie skorzystał z tego, i w ten sposób doręczenie zostało dokonane prawidłowo.

 

Domniemanie takie co do zasady może być przez stronę obalone.

 

Pan jako adresat przesyłki ma prawo dowodzenia, że pisma nie otrzymał i o nim nie wiedział (może Pan bez problemu wykazać, że w czasie, gdy w skrzynce pocztowej znajdowało się awizo, nie przebywał Pan, bez żadnych wątpliwości, pod adresem na jaki przesyłka była wysłana).

 

Zasadniczo skutki doręczenia zastępczego (awiza) nie następują, jeżeli pismo sądowe skierowane zostało przez sąd na adres niebędący adresem zamieszkania strony (osoby fizycznej). Skuteczność doręczenia zastępczego oparta jest bowiem na założeniu, że adresat mieszka pod wskazanym adresem, a jedynie zachodzi niemożność doręczenia mu pisma (tak Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 1 lipca 1967 r., sygn. akt III PRN 47/67).

 

W Pan sytuacji mamy do czynienia z prawomocnym nakazem oraz prowadzoną na jego podstawie egzekucją.

 

W sprawie nie ma raczej wątpliwości, że nie mieszkał Pan pod adresem, na jaki wysłano listy, nie przebywał Pan pod tym adresem – z uwagi na to, że w tym czasie i nadal zamieszkiwał Pan i zamieszkuje w Australii.

 

Stosownie do orzecznictwa i podglądów doktryny obalenie domniemań wypływających z przyjęcia przez sąd dokonania doręczenia zastępczego nie prowadzi do stwierdzenia, że doręczenie nie zostało dokonane, a jedynie do uchylenia ujemnych skutków, jakie dla Pana jako strony wiążą się z tym doręczeniem w zakresie biegu terminów.

 

Dla Pana formalnie rozpoczął biegu termin do wniesienia sprzeciwu od nakazu zapłaty. I upłynął.

 

Jednak o fakcie wydania nakazu zapłaty dowiedział się stosunkowo niedawno.

 

Obalenie domniemania skutecznego doręczenia zastępczego powinno być przeprowadzone w ramach postępowania, w jakim wydano nakaz zapłaty.

 

Należałoby złożyć wniosek o przywrócenie terminu do złożenia sprzeciwu bądź zarzutów (wraz z wnioskiem należy złożyć sprzeciw bądź zarzuty).

 

Nakaz zapłaty wydany był w postępowaniu upominawczym. Po przywróceniu terminu będzie Pan miał możliwość obrony w procesie. Egzekucja będzie zakończona. Oznaczać to będzie, że złożył Pan skutecznie sprzeciw, w wyniku czego nakaz zapłaty utracił swoją moc. Z dowodem przywrócenia terminu i przyjęcia sprzeciwu trzeba zwrócić się do komornika z wnioskiem o umorzenie postępowania albowiem nakaz utracił swoją moc.

 

Warto byłoby poznać przebieg sprawy z jej akt. To, co napisałem, oparte jest na Pana formacjach oraz moich domysłach – to powoduje, iż obarczone jest pewna dozą nieadekwatności do sytuacji.

 

Trudno jest bowiem bez znajomości akt cokolwiek o nich i o sprawie powiedzieć.

 

Wniosek o przywrócenie terminu należy złożyć w ciągu 7 dni od dnia dowiedzenia się o sprawie.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 8 minus osiem =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

porady spadkowe spadek.info

porady budowlane prawo-budowlane.info

porady prawnika odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton