Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Dopuszczalna ilość równoczesnych kontroli w spółce

Autor: Łukasz Drzewiecki • Opublikowane: 03.04.2014

Co do zasady niedozwolone jest prowadzenie więcej niż jednej kontroli działalności przedsiębiorcy jednocześnie. Od zasady tej prawo ustanawia jednak szereg wyjątków, w przypadku zaistnienia których może on spodziewać się kontroli prowadzonej przez dwa różne organy w tym samym czasie.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 82 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarcze* nie można równocześnie podejmować i prowadzić więcej niż jednej kontroli działalności przedsiębiorcy, a w przypadku gdy działalność gospodarcza przedsiębiorcy jest już objęta kontrolą innego organu, organ kontroli zobowiązany jest odstąpić od podjęcia czynności kontrolnych oraz może ustalić z przedsiębiorcą inny termin przeprowadzenia kontroli.

 

Zasada powyższa nie dotyczy jednak sytuacji, gdy:

 

 1. ratyfikowane umowy międzynarodowe stanowią inaczej;
 2. przeprowadzenie kontroli jest niezbędne dla przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia, przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego lub zabezpieczenia dowodów jego popełnienia;
 3. kontrola jest prowadzona w toku postępowania prowadzonego przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów;
 4. przeprowadzenie kontroli jest uzasadnione bezpośrednim zagrożeniem życia, zdrowia lub środowiska naturalnego;
 5. kontrola dotyczy zasadności dokonania zwrotu podatku od towarów i usług przed dokonaniem tego zwrotu;
 6. przeprowadzenie kontroli jest realizacją obowiązków wynikających z przepisów prawa wspólnotowego o ochronie konkurencji lub przepisów prawa wspólnotowego w zakresie ochrony interesów finansowych Wspólnoty Europejskiej;
 7. kontrola dotyczy zasadności dokonania zwrotu podatku od towarów i usług na podstawie przepisów o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym;
 8. kontrola dotyczy zasadności dokonania zwrotu podatku od towarów i usług na podstawie przepisów o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków poniesionych w związku z budową pierwszego własnego mieszkania.

 

W wymienionych wyżej przypadkach organ kontroli nie jest zobowiązany do odstąpienia od działań kontrolnych, jeżeli stwierdzi, że inny organ prowadzi już kontrolę u danego przedsiębiorcy.

 

Ponadto, jeżeli przedsiębiorca będący średnim lub większym przedsiębiorcą, wykonuje działalność gospodarczą w więcej niż jednym zakładzie lub innej wyodrębnionej części swojego przedsiębiorstwa (np. gdy spółka prowadzi sprzedaż w dwóch hipermarketach), zasada nieprzeprowadzania dwóch kontroli jednocześnie odnosi się tylko do zakładu lub części przedsiębiorstwa. W zakładzie lub części przedsiębiorstwa, w której przeprowadzana jest kontrola, dopuszczalne jest także równoczesne przeprowadzenie czynności kontrolnych niezbędnych do zakończenia innej kontroli u tego przedsiębiorcy.

 

Niekorzystne dla przedsiębiorców powyższe wyłączenia nie są jedynymi, które znoszą zasadę nieprzeprowadzania więcej niż jednej kontroli w tym samym czasie. Przepisów ustalających tę zasadę nie stosuje się również wobec działalności przedsiębiorców w zakresie objętym:

 

 1. nadzorem bankowym;
 2. nadzorem sanitarnym w zakresie dotyczącym bezpieczeństwa żywności;
 3. szczególnym nadzorem podatkowym;
 4. nadzorem weterynaryjnym;
 5. kontrolą administracji rybołówstwa;
 6. kontrolą związaną z nadawaniem towarom przeznaczenia celnego dokonywaną w urzędzie celnym albo w miejscu wyznaczonym lub uznanym przez organ celny;
 7. kontrolą przemieszczających się środków transportu, osób z nich korzystających oraz towarów nimi przewożonych;
 8. zakupem produktów lub usług sprawdzającym rzetelność usługi (tzw. zakup kontrolny dokonywany przez Inspekcję Handlową);
 9. sprzedażą dokonywaną poza punktem stałej lokalizacji (sprzedaż obwoźna i obnośna na targowiskach);
 10. kontrolą działalności leczniczej;
 11. kontroli wszczętej w toku postępowania prowadzonego w wyniku złożenia wniosku przez przedsiębiorcę we własnej sprawie.

 

 

 

 

_________________________________

*Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 672, z późn. zm.)


Stan prawny obowiązujący na dzień 03.04.2014


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • V plus osiem =

 

»Podobne materiały

Sądowa kontrola decyzji i postanowień wydawanych przez Prezesa UOKiK

Przepisy prawa polskiego nie przewidują możliwości zaskarżania decyzji i postanowień Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w drodze sądowo-administracyjnej. Wydawane przez ten organ akty administracyjne mogą być wzruszone wyłącznie w ramach szczególnego postępowania cywilnego pr

 

Kontrola działalności gospodarczej

Przedsiębiorcy wykonujący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mogą spodziewać się kontroli ze strony kilkunastu organów kontrolnych. Poszczególne kontrole mogą się różnić, jednak ogólne zasady ich przeprowadzania są takie same.

 

Nazwa spółki a ochrona konkurencji

Używanie przez spółkę nazwy, która może wprowadzać w błąd klientów, jako czyn niezgodny z prawem i dobrymi obyczajami, stanowi czyn nieuczciwej konkurencji. Przedsiębiorcy, który go popełnia, grozi odpowiedzialność cywilnoprawna.

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »