Mamy 11 195 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Dopłaty

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 03.06.2016

Dopłaty stanowią alternatywę m.in. dla pożyczek udzielanych przez wspólników spółce – mają nad pożyczkami pewne przewagi.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może zobowiązywać wspólników do dopłat w granicach liczbowo oznaczonej wysokości w stosunku do udziału. Zgodnie z art. 177 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych [Dz.U.2013.1030 ze zm.] dopłaty powinny być nakładane i uiszczane przez wspólników równomiernie w stosunku do ich udziałów – wysokość i terminy dopłat oznaczane są uchwałą wspólników. W pewnym sensie dopłaty stanowią alternatywę m.in. dla pożyczek udzielanych przez wspólników spółce bowiem mogą być zwracane wspólnikom, jeżeli nie są wymagane na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym. Pośrednio mogą prowadzić do podniesienia kapitału zakładowego, a bezpośrednio podnoszą kapitał własny, jakim jest kapitał zapasowy. Zwrot dopłat może nastąpić po upływie miesiąca od dnia ogłoszenia o zamierzonym zwrocie w piśmie przeznaczonym do ogłoszeń spółki i powinien być dokonany równomiernie wszystkim wspólnikom. W zasadzie spółka może ze środków z dopłat korzystać swobodnie, tak jakby wspólnicy udzielili jej pożyczki. Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 20 lutego 2014 r. [sygn. II FZ 145/14] stanowi, że: „Z uwagi na fakt, że dopłata wspólników jest formą wewnętrznej przymusowej pożyczki wspólników na rzecz spółki, to może być ona wykorzystana także na pokrycie kosztów sądowych w sprawach prowadzonych przez spółkę”.

 

Do przychodów spółki zgodnie z rozwiązaniami przewidzianymi w art. 12 ust. 4 pkt 11 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych [Dz.U.2014.851 ze zm] nie zalicza się: dopłat wnoszonych do spółki, jeżeli ich wniesienie następuje w trybie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach, kwot i wartości stanowiących nadwyżkę ponad wartość nominalną udziałów (akcji), otrzymanych przy ich wydaniu i przekazanych na kapitał zapasowy, oraz w spółdzielniach i ich związkach – wartości wpisowego, przeznaczonych na fundusz zasobowy. Nie stanowią zatem, wbrew powszechnym obawom podatników, dopłaty przychodu a jednocześnie podwyższają kapitał własny, oczywiście pod warunkiem, że ich wniesienie następuje w trybie i na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych. Wiąże się to z kosztami uzyskania przychodu, bowiem jak zauważa się w Wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 3 września 2015 r. [sygn. II FSK 1581/13]: „Skoro dopłaty zostały na mocy art. 12 ust.4 pkt 11 u.p.d.o.p., wyłączone z przychodów, uwzględnianych przy uwzględnianiu dochodu (art. 7 ust. 2 u.p.d.o.p.), to poniesione w związku z ich wniesieniem wydatki, nie mogą stanowić kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 u.p.d.o.p. jako koszty bezpośrednio związane z przychodami. Nie można także uznać ich za koszty inne niż bezpośrednio związane z przychodami. Po pierwsze dlatego, że pozostają one w bezpośrednim związku z konkretnym świadczeniem, które jest neutralne podatkowo i nie jest zaliczane do przychodów przy obliczaniu dochodu podatkowego. Po drugie trudno uznać, że zapłata daniny (podatku) przyczynia się do zabezpieczenia lub zachowania źródła przychodów”.

 

W pewnym sensie analogicznie czytamy w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 25 października 2012 r. [sygn. II FSK 449/11 ]: „Skoro dopłaty nie są przychodem, to tym samym związanych z nimi powinności finansowych nie można uznać za koszty uzyskania przychodów, stosownie do reguły a minori ad maius. Wydatki te nie mogą być bowiem postrzegane jako poniesione »w celu uzyskania przychodu«, jeśli pozostają one w związku z czymś, co z woli ustawodawcy za przychód nie zostało uznane”.

 

Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych [Dz.U.2016.223] stanowi, że podatkowi podlegają:

 

1) następujące czynności cywilnoprawne:

a) umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych,

b) umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku,

c) (uchylona)

d) umowy darowizny – w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy,

e) umowy dożywocia,

f) umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności – w części dotyczącej spłat lub dopłat,

g) (uchylona)

h) ustanowienie hipoteki,

i) ustanowienie odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego, oraz odpłatnej służebności,

j) umowy depozytu nieprawidłowego,

k) umowy spółki;

2) zmiany umów wymienionych w pkt 1, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 4;

3) orzeczenia sądów, w tym również polubownych, oraz ugody, jeżeli wywołują one takie same skutki prawne, jak czynności cywilnoprawne wymienione w pkt 1 lub 2.

 

Trzeba jednak pamiętać, że przepisy ww. ustawy o umowie spółki i jej zmianie stosuje się odpowiednio do aktów założycielskich spółek, statutów spółek i ich zmiany; a dodatkowo w przypadku umowy spółki za zmianę umowy uważa się przy spółce kapitałowej – podwyższenie kapitału zakładowego z wkładów lub ze środków spółki oraz dopłaty. Ustawa, posługując się określeniem spółki kapitałowej, określa w ten sposób spółkę: z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjną lub europejską. Obowiązek podatkowy ciąży na spółce, a podstawę opodatkowania stanowi kwota dopłat, stawka podatku to 0,5%.


Stan prawny obowiązujący na dzień 03.06.2016


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • trzy + siedem =

 

»Podobne materiały

Brak wniesienia dopłat w spółce z o.o.

Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może zobowiązywać wspólników do dokonywania dopłat, czyli udzielania swoistego rodzaju wewnętrznej, przymusowej pożyczki potrzebnej spółce w związku z czasowymi trudnościami finansowymi, koniecznością jej dokapitalizowania czy też poniesienia dodatkowych

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »