Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Dopłata za pobyt w DPS

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 13.01.2014

Mój ojciec przebywa w domu pomocy społecznej. Czy może mi przekazać w formie darowizny mieszkanie (będące jego wyłączną własnością), w którym cały czas mieszkam, oraz swój udział w działce (której jest współwłaścicielem)? Obecnie ze względu na niskie dochody jestem zwolniony z dopłaty za pobyt w DPS. Czy po uzyskaniu darowizn może się to zmienić?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawę prawną niniejszej odpowiedzi stanowią przepisy ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

 

W Pańskiej sprawie należy zwrócić uwagę na treść art. 61 przywołanej ustawy, który zawiera katalog podmiotów zobowiązanych do uiszczenia opłaty za pobyt mieszkańca w DPS. Mając na uwadze przedstawiony przez Pana stan faktyczny, należy wskazać, że obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej są w kolejności:

 

  1. mieszkaniec domu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka;
  2. małżonek, zstępni przed wstępnymi,
  3. gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej

 

– przy czym osoby i gmina określone w pkt 2 i 3 nie mają obowiązku wnoszenia opłat, jeżeli mieszkaniec domu ponosi pełną odpłatność.

 

Mniemam, że Pański ojciec nie ponosi pełnej odpłatności za pobyt w DPS, ponieważ – jak Pan wskazuje w pytaniu – jest Pan zwolniony z dopłaty. Przyjąć należy zatem, że pozostałą część kosztów pobytu Pańskiego ojca w DPS ponosi gmina.

 

Pan jako zstępny (syn) zobowiązany jest wnieść opłatę za pobyt ojca w domu pomocy społecznej, zgodnie z umową zawartą w trybie art. 103 ust. 2 powyższej ustawy, jeżeli:

 

  1. w przypadku osoby samotnie gospodarującej, jeżeli dochód jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, jednak kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% tego kryterium;
  2. w przypadku osoby w rodzinie, jeżeli posiadany dochód na osobę jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, z tym że kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

 

Jako że nie wskazuje Pan, czy jest osobą samotną, czy też ma Pan rodzinę, powyżej opisano obydwa kryteria ustalenia, czy dana osoba jest zobowiązana do zapłaty za pobyt swojego rodzica, czy też jest zwolniona z tego obowiązku.

 

Ponieważ został Pan zwolniony z ciężaru ponoszenia opłaty za pobyt ojca DPS, należy mniemać, że zastosowanie znalazł przepis art. 103 ust 2 cytowanej ustawy, zgodnie z którym kierownik ośrodka pomocy społecznej ustala w drodze umowy z małżonkiem, zstępnymi przed wstępnymi mieszkańca domu wysokość wnoszonej przez nich opłaty za pobyt tego mieszkańca w domu pomocy społecznej, biorąc pod uwagę wysokość dochodów i możliwości, przy czym opłata ta nie powinna być zwiększana w przypadku gdy jedna z osób jest zwalniana z odpłatności z mocy prawa lub z powodów, o których mowa w art. 64.

 

W mojej ocenie należy zwrócić uwagę na zwrot „biorąc pod uwagę wysokość dochodów i możliwości”. Mając na uwadze powyższe, należy zastanowić się, czy darowanie Panu prawa do lokalu nie spowoduje, że Pańskie możliwości uzyskania dochodu wzrosną. Nie ulega bowiem wątpliwości, że będzie istniała wówczas możliwość wynajęcia lokalu osobom trzecim.

 

Należy spodziewać się przeprowadzenia wywiadu środowiskowego. Rodzinny wywiad środowiskowy przeprowadza się u osób i rodzin korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej lub ubiegających się o nie, aby ustalić ich sytuację osobistą, rodzinną, dochodową i majątkową, oraz u osób, o których mowa w art. 103 przywołanej ustawy.

 

Zasadne jest jednak wskazanie, iż mimo że mieszkanie stanowi własność Pańskiego ojca, osobą wyłącznie je zamieszkującą jest Pan. Trudno zatem, mając na uwadze zasady logiki życiowej, a także zasady współżycia społecznego, oczekiwać od Pana wynajęcia mieszkania bądź jego części. Uzależnione jest to także od wielkości mieszkania. Przyjmując jednak, że mamy do czynienia z przeciętnym mieszkaniem o powierzchni około 50 m2, nie sposób wymagać, aby którekolwiek pomieszczenie (pokój) Pan wynajmował. Mając na uwadze powyższe, w mojej ocenie nawet gdyby organ właściwy przeprowadził wywiad środowiskowy, nie można skutecznie podnosić, że wzrosły Pana możliwości dochodowe.

 

Podobnie sytuacja odnosi się do działki, której ojciec jest współwłaścicielem. W treści nie wskazuje Pan, o jaką działkę chodzi. Jeżeli jednak nie ma możliwości wydzierżawienia lub wynajęcia działki osobie trzeciej, jeżeli współwłaściciele nie działają wspólnie albo któryś ze współwłaścicieli korzysta z całości, nie sposób podnosić, że Pańskie możliwości dochodowe się polepszyły.

 

Sytuację osobistą, rodzinną, dochodową i majątkową osoby lub rodziny ustala się m.in. na podstawie oświadczenia o stanie majątkowym. Nie sposób zatem w sposób jednoznaczny odpowiedzieć na zadane przez Pana pytanie, a to z uwagi na fakt, że wszystko uzależnione jest od tego, jaki rodzaj działki objęty jest współwłasnością, której udział przypada Pańskiemu ojcu. Nie ulega jednak wątpliwości, że organ może zmienić decyzję, ponieważ Pana możliwości mogą ulec zmianie. Dokonując jednak wykładni literalnej przepisu art. 103 ust 2 ustawy, o której mowa powyżej, zasadnicze znaczenie odgrywa jedynie „wysokość dochodów i możliwości”, a zatem nie sytuacja majątkowa, lecz ewentualne źródła dochodu. Organ może zatem patrzeć na darowiznę jako na źródło dodatkowego dochodu, a to skutkować może zmniejszeniem dopłaty za pobyt ojca w DPS.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • I plus 4 =

»Podobne materiały

Koszty domu pomocy społecznej

Ojciec (rozwiedziony) przybywający w domu pomocy społecznej posiada majątek w postaci nieruchomości oraz rentę, która jest jednak częściowo zajęta przez komornika. Dom pomocy społecznej domaga sie od synów pokrycia 30% kosztów pobytu w ośrodku mimo posiadanego przez ojca majątku. Opiekun p

 

Wniosek o przyjęcie do domu pomocy społecznej

Wuj jest osobą schorowaną (po udarze) i niemającą dzieci. Jak napisać wniosek o przyjęcie go do domu pomocy społecznej? Wiem, że wuj powinien wyrazić na to zgodę, lecz ze względu na stan zdrowia nie może. Co robić?  

 

Odmowa umieszczenia w domu pomocy społecznej

Mój ojciec jest chory na Alzheimera. Ja mieszkam w innym mieście, moja siostra za granicą – więc żadne z nas nie może się nim zająć osobiście, nie stać nas też na opłacenie opieki. Ojciec złożył wniosek do MOPS z prośbą o umieszczenie w domu pomocy społecznej, ale dziś w rozmowie z p

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »