.
Mamy 13 116 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Dopłata do domu opieki za pobyt ojca który znęcał się nad rodziną

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 01.11.2019

Mieszkam w domu jednorodzinnym razem z rodzicami. Mam jeszcze brata, który mieszka z nami ze swoją rodziną. Ojciec jest alkoholikiem i odkąd pamiętam znęcał się nad nami wszystkimi (miał niebieską kartę). Obecnie mamy zaświadczenie o całkowitym ubezwłasnowolnieniu ojca i umieszczeniu go bez jego zgody w domu opieki pomocy społecznej. I tu pojawia się problem z dopłatą do domu opieki, gdyż ojciec ma niewielką emeryturę. Czy będziemy musieli dopłacać do domu opieki społecznej? Myślę, że nie spełniamy kryteriów dochodowych, ale nawet gdyby, to dlaczego mamy dopłacać do kogoś, kto przez całe życie znęcał się nad nami?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Dopłata do domu opieki za pobyt ojca który znęcał się nad rodziną

Fot. Fotolia

Art. 59 ust. 1 u.p.s. stanowi, że decyzję o skierowaniu do domu pomocy społecznej i decyzję ustalającą opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wydaje organ gminy właściwej dla tej osoby w dniu jej kierowania do domu pomocy społecznej.

 

Na podstawie art. 54 ust. 2 u.p.s. osobę, o której mowa w art. 54 ust. 1, kieruje się do domu pomocy społecznej. Skierowanie jest dokonywane w drodze decyzji (art. 59 ust. 1 u.p.s.). Skierowanie nie jest jednoznaczne z umieszczeniem osoby w domu pomocy społecznej. Jeśli przyjęcie osoby do domu pomocy społecznej poprzedza okres oczekiwania na przyjęcie, związany ze zwolnieniem się miejsca dla osoby skierowanej, po zaistnieniu możliwości przyjęcia wydawana jest decyzja o umieszczeniu w domu pomocy społecznej (art. 59 ust. 2 u.p.s.).

 

Zgodnie z § 12 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 r., poz. 964 ze zm.) dyrektor domu zawiadamia pisemnie osobę ubiegającą się lub jej przedstawiciela ustawowego o terminie przyjęcia do domu. Stosownie do ust. 3 § 12 tego rozporządzenia w trakcie przyjęcia dyrektor domu przeprowadza rozmowę z osobą przyjmowaną oraz z jej przedstawicielem ustawowym, podczas której m.in. ustala jej aktualną sytuację i odnotowuje zmiany zaistniałe w jej sytuacji od momentu złożenia wniosku. Od przyjęcia rozpoczyna się pobyt w domu pomocy społecznej, który, w myśl art. 60 ust. 1 ustawy, jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca, z zastrzeżeniem ust. 3. Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca, ustalony i ogłoszony trybie art. 60 ust. 2 ustawy, stanowi podstawę do ustalenia odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej. Ustalenie odpłatności powinno uwzględniać średni miesięczny koszt utrzymania aktualny na dzień przyjęcia.

 

Treść art. 61 ust. 2 pkt 2 u.p.s. wprowadza bezwzględny obowiązek ponoszenia odpłatności według kolejności przez: małżonka, zstępnych przed wstępnymi, jeżeli mieszkaniec domu nie ponosi pełnej odpłatności, a także obowiązywania art. 103 ust. 2 u.p.s., który stanowi, że kierownik ośrodka pomocy społecznej ustala w drodze umowy z małżonkiem, zstępnymi przed wstępnymi mieszkańca domu wysokość wnoszonej przez nich opłaty za pobyt tego mieszkańca w domu pomocy społecznej, biorąc pod uwagę wysokość dochodów i możliwości, przy czym opłata ta nie powinna być zwiększana w przypadku gdy jedna z osób jest zwalniana z odpłatności z mocy prawa lub z powodów, o których mowa w art. 64 – w pierwszej kolejności należy dążyć do zawarcia umowy z osobami, o których mowa w art. 61 ust. 2 pkt 2 u.p.s., które mogą wystąpić o zwolnienie z opłaty, na podstawie art. 64 pkt 1-4 u.p.s. Zawarcie umowy jest możliwe po dokonaniu ustaleń w zakresie wysokości dochodów i możliwości. Kierownik powinien uwzględniać aktualny stan tych dochodów i możliwości oraz obowiązujący w dacie przyjęcia osoby skierowanej do domu średni miesięczny koszt utrzymania. Te wszystkie uwarunkowania organ musi mieć na uwadze przy ustalaniu, w drodze decyzji, opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej.

 

Można oczywiście wnosić o zwolnienie z kosztów, ale zasady współżycia społecznego nie są tu żadnym argumentem, a jedynie sytuacja materialna.

 

Jedną z zasad ustawy o pomocy społecznej jest zasada finansowania pomocy społecznej ze środków publicznych. Państwo i samorządy terytorialne nie tylko mają obowiązek wykonywania zadań pomocy społecznej, ale muszą również ponosić związane z tym obciążenia finansowe. Uzupełnieniem powyższej zasady jest zasada odpłatności, określająca udział beneficjentów w pokrywaniu kosztów świadczeń pomocy społecznej. Świadczenia mogą być udzielane odpłatnie i nieodpłatnie, a część z nich może podlegać zwrotowi. W zakresie opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej konkretyzację tych zasad stanowią przepisy art. 61 ust. 2 pkt 1-3 oraz art. 61 ust. 3 u.p.s. Z przepisów tych wynika, że po pierwsze gmina musi wnosić opłatę w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez osoby, o których mowa w art. 61 ust. 2 pkt 1 i 2 u.p.s., a więc jeżeli mieszkańca, małżonka, zstępnych przed wstępnymi nie stać na ponoszenie opłat w ogóle lub w części, co musi zostać stwierdzone w decyzji ustalającej odpłatność.

 

Z obowiązku tego zwolnieni są małżonek, zstępni i wstępni, których dochód nie przekracza 300% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, tj. kwoty 1902,00 zł (300% x 634,00 zł = 1902,00 zł) lub 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, tj. kwoty 1542,00 zł (300% x 514,00 zł = 1542,00 zł). Kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% tego kryterium, odpowiednio osoby samotnie gospodarującej (1902,00 zł) lub osoby w rodzinie (1542,00 zł). Wysokość obciążeń osoby spełniającej kryterium dochodowe określone w art. 61 ust. 2 pkt 2 u.p.s., zależna jest więc od tego, o ile jej dochód przekracza kwotę kryterium dochodowego, opłata bowiem nie może być wyższa od tej nadwyżki.

 

Najlepiej oczywiście gdybyście Państwo nie spełniali kryterium dochodowego. W innym wypadku zwolnienie to decyzja uznaniowa gminy.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • V - 0 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl