Mamy 11 195 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Dopisanie dłużnika do Krajowego Rejestru Długów

Autor: Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 10.07.2014

Dopisałam do Krajowego Rejestru Długów spółkę z o.o. w stanie upadłości ugodowej. Zarząd spółki grozi mi pozwem za umieszczenie w KRD, twierdząc, że spółka w stanie upadłości ugodowej jest objęta ochroną. Dysponuję wyrokami dotyczącymi długów. Czy spółka ma rację?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odpowiadając na Pani pytanie, powiem, że Krajowy Rejestr Długów (w skrócie KRD) działa na podstawie ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych.

 

Art. 2 ust. 2 pkt 2 b tejże ustawy definiuje dłużnika niebędącego konsumentem jako osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej zobowiązaną względem wierzyciela w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą lub stosunkiem prawnym. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest oczywiście osobą prawną.

 

Zgodnie zaś z art. 16 ust. 1 (poza przypadkami określonymi w innych przepisach ustawy) „wierzyciel może przekazać do biura informacje gospodarcze o zobowiązaniu dłużnika, gdy są spełnione łącznie następujące warunki:

 

1) zobowiązanie zostało stwierdzone tytułem wykonawczym;

2) upłynęło co najmniej 14 dni od wysłania przez wierzyciela listem poleconym albo doręczenia dłużnikowi do rąk własnych, na adres do doręczeń wskazany przez dłużnika, a jeżeli dłużnik nie wskazał takiego adresu - na adres miejsca zamieszkania, siedziby lub miejsca wykonywania działalności gospodarczej, pisma, zawierającego ostrzeżenie o zamiarze przekazania danych do biura z podaniem firmy i adresu siedziby tego biura;

3) wierzyciel przekazał do biura informację określającą dane organu orzekającego, datę wydania i sygnaturę tytułu wykonawczego stwierdzającego to zobowiązanie”.

 

Z Pani pytania wynika, że na mocy tegoż właśnie przepisu (wspomina Pani o wyroku sądowym) dłużnik, będący obecnie w upadłości układowej, został wpisany do KRD.

 

Ustawa w art. 29 kataloguje przypadki, w których istnieje obowiązek usunięcia czy też zmiany przez Panią jako wierzyciela danych ujawnionych w rejestrze. Poniżej cytuję ten przepis i wyjaśniam, iż nie ma w nim bezpośrednio mowy o postawieniu spółki w stan likwidacji układowej.

 

„Art. 29. 1. W przypadku:

 

1) częściowego lub całkowitego wykonania zobowiązania albo jego wygaśnięcia,

2) powzięcia przez wierzyciela, który zawarł z biurem umowę, o której mowa w art. 12 ust. 1, wiadomości o odzyskaniu przez osobę uprawnioną utraconego dokumentu, którym posłużyła się osoba nieuprawniona,

3) powzięcia wiarygodnej informacji, że przekazane informacje gospodarcze są nieprawdziwe,

4) powzięcia wiarygodnej informacji o zmianie innych informacji gospodarczych przekazanych przez wierzyciela do biura, zgodnie z art. 14–18.

 

– wierzyciel jest obowiązany niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia powzięcia tych informacji, wystąpić do biura, któremu przekazał dane o zobowiązaniu lub o posłużeniu się cudzym dokumentem, z żądaniem aktualizacji informacji gospodarczych, przekazując do biura aktualne dane.

 

2. W przypadku stwierdzenia faktu nieistnienia zobowiązania wierzyciel jest obowiązany niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia powzięcia tej informacji, wystąpić do biura, któremu przekazał dane o zobowiązaniu, z żądaniem usunięcia informacji gospodarczych dotyczących tego zobowiązania.

 

3. W przypadku zbycia wierzytelności zbywca jest zwolniony z obowiązków określonych w ust. 1 i 2 z chwilą przekazania do biura informacji o zbyciu wierzytelności.

 

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, biuro usuwa informacje gospodarcze dotyczące zbytej wierzytelności po upływie 14 dni od dnia otrzymania tej informacji, chyba że przed upływem tego terminu nabywca wierzytelności dokona aktualizacji informacji w zakresie dotyczącym danych wierzyciela. Z chwilą dokonania aktualizacji obowiązki określone w ust. 1 i 2 przechodzą na nabywcę”.

 

Wyjaśniam dalej, że zgodnie z ustawą Prawo upadłościowe i naprawcze przedsiębiorstwo w przypadku upadłości układowej działa i może prowadzić przedsiębiorstwo z tym, że czyni to pod nadzorem z reguły nadzorcy sądowego, jeżeli pozostawiono spółce zarządu własny, a tak się zwyczajowo dzieje. Nie oznacza to jednak w żadnym razie, że spółka traci swój byt, postępowanie układowe ma bowiem na celu przywrócenie dłużnikowi płynności finansowej i tym samym umożliwienie mu dalsze prowadzenie działalności.

 

Na marginesie zaznaczam, że zgodnie z art. 1371 $Prawa upadłościowego i naprawczego ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu nie wyłącza możliwości wszczęcia przez wierzyciela spraw sądowych i administracyjnych o wierzytelności podlegające zgłoszeniu do masy upadłości. Koszty postępowania obciążają wszczynającego postępowanie, jeżeli nie było przeszkód do umieszczenia wierzytelności w całości na liście wierzytelności.

 

Skoro zatem wolno prowadzić postępowanie sądowe, to i na gruncie samej tej ustawy trudno byłoby uzasadnić pogląd, że nie można wpisać dłużnika do KRD, dopóki spółka działa jest dłużnikiem.

 

Zwracam jednak uwagę, że zgodnie z art. 290 ust. 1 ustawy układ wiąże wszystkich wierzycieli, których wierzytelności według ustawy objęte są układem, choćby nie zostały umieszczone na liście. Układ nie wiąże tylko tych wierzycieli, których upadły umyślnie nie ujawnił i którzy w postępowaniu nie uczestniczyli.

 

Tym samym jeżeli postępowanie upadłościowe jest już na tym etapie i został zawarty układ, mocą którego zredukowano Pani zobowiązanie (niezależnie czy wpisane na mocy art. 15, czy 16) ,to w mojej ocenie jest podstawa do zgłoszenia zamiany danych w KRD na podstawie wspomnianego art. 29 ustawy.

 

Natomiast zgodnie z art. 295 ust. 1 ustawy z dniem uprawomocnienia się postanowienia zatwierdzającego układ z mocy prawa ulegają umorzeniu postępowania zabezpieczające i egzekucyjne prowadzone przeciwko upadłemu w celu zaspokojenia należności objętych układem, a tytuły wykonawcze lub egzekucyjne, które stanowiły podstawę do prowadzenia takich postępowań, tracą z mocy prawa wykonalność i tu skoro wpisała Pani zobowiązanie z art. 16, to w mojej ocenie winna je Pani wykreślić, bo tytuł wykonawczy stracił moc, jeżeli zaś na bazie art. 15, to przepis ten nie ma zastosowania (art. 290 wyżej cytowany – oczywiście ma zastosowanie).

 

Tak więc w moim przekonaniu w zależności od etapu postępowania upadłościowego w opcji układowej może zaistnieć bądź nie podstawa do skorygowania danych, ale zgodnie zresztą z przyjętą w KRD praktyką, opartą na regulacjach prawnych, spółkę taką można wpisać do rejestru.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VI - III =

»Podobne materiały

Wpis do KRD

Rozwiązałem umowę o współpracy z pewnym kontrahentem. Zostały mi do zapłacenia dwie należności, z którymi jednak się wstrzymuję – jedna to różnica w cenie deklarowanej w ofercie firmowej i na fakturze, druga wynika z dostarczenia niepełnowartościowego towaru. Dowiedziałem się też, że firma nal

 

Publikowanie danych dłużników w prasie

Wydaję czasopismo poświęcone wierzytelnościom. Chciałabym zamieszczać w nim artykuły dotyczące dłużników. Chodzi o sytuacje, w których dłużnicy – prezesi czy menadżerowie spółek kapitałowych – prezentują się jako prężni biznesmeni, a jednocześnie nie płacą zobowiązań wynikających z prawo

 

Rejestr dłużników niewypłacalnych

Mój ojciec otworzył restaurację. Ja, tata i brat zadłużyliśmy się w bankach, aby rozkręcić ten biznes. Niestety restauracja „nie zarabia na siebie”, a długi rosną. Jak z tego wybrnąć? Czy konsekwencją ogłoszenia upadłości jest automatyczny wpis do rejestru dłużników niewypłacalnych? Kied

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »