Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Dopisanie dłużnika do Krajowego Rejestru Długów

Autor: Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 10.07.2014

Dopisałam do Krajowego Rejestru Długów spółkę z o.o. w stanie upadłości ugodowej. Zarząd spółki grozi mi pozwem za umieszczenie w KRD, twierdząc, że spółka w stanie upadłości ugodowej jest objęta ochroną. Dysponuję wyrokami dotyczącymi długów. Czy spółka ma rację?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odpowiadając na Pani pytanie, powiem, że Krajowy Rejestr Długów (w skrócie KRD) działa na podstawie ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych.

 

Art. 2 ust. 2 pkt 2 b tejże ustawy definiuje dłużnika niebędącego konsumentem jako osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej zobowiązaną względem wierzyciela w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą lub stosunkiem prawnym. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest oczywiście osobą prawną.

 

Zgodnie zaś z art. 16 ust. 1 (poza przypadkami określonymi w innych przepisach ustawy) „wierzyciel może przekazać do biura informacje gospodarcze o zobowiązaniu dłużnika, gdy są spełnione łącznie następujące warunki:

 

1) zobowiązanie zostało stwierdzone tytułem wykonawczym;

2) upłynęło co najmniej 14 dni od wysłania przez wierzyciela listem poleconym albo doręczenia dłużnikowi do rąk własnych, na adres do doręczeń wskazany przez dłużnika, a jeżeli dłużnik nie wskazał takiego adresu - na adres miejsca zamieszkania, siedziby lub miejsca wykonywania działalności gospodarczej, pisma, zawierającego ostrzeżenie o zamiarze przekazania danych do biura z podaniem firmy i adresu siedziby tego biura;

3) wierzyciel przekazał do biura informację określającą dane organu orzekającego, datę wydania i sygnaturę tytułu wykonawczego stwierdzającego to zobowiązanie”.

 

Z Pani pytania wynika, że na mocy tegoż właśnie przepisu (wspomina Pani o wyroku sądowym) dłużnik, będący obecnie w upadłości układowej, został wpisany do KRD.

 

Ustawa w art. 29 kataloguje przypadki, w których istnieje obowiązek usunięcia czy też zmiany przez Panią jako wierzyciela danych ujawnionych w rejestrze. Poniżej cytuję ten przepis i wyjaśniam, iż nie ma w nim bezpośrednio mowy o postawieniu spółki w stan likwidacji układowej.

 

„Art. 29. 1. W przypadku:

 

1) częściowego lub całkowitego wykonania zobowiązania albo jego wygaśnięcia,

2) powzięcia przez wierzyciela, który zawarł z biurem umowę, o której mowa w art. 12 ust. 1, wiadomości o odzyskaniu przez osobę uprawnioną utraconego dokumentu, którym posłużyła się osoba nieuprawniona,

3) powzięcia wiarygodnej informacji, że przekazane informacje gospodarcze są nieprawdziwe,

4) powzięcia wiarygodnej informacji o zmianie innych informacji gospodarczych przekazanych przez wierzyciela do biura, zgodnie z art. 14–18.

 

– wierzyciel jest obowiązany niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia powzięcia tych informacji, wystąpić do biura, któremu przekazał dane o zobowiązaniu lub o posłużeniu się cudzym dokumentem, z żądaniem aktualizacji informacji gospodarczych, przekazując do biura aktualne dane.

 

2. W przypadku stwierdzenia faktu nieistnienia zobowiązania wierzyciel jest obowiązany niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia powzięcia tej informacji, wystąpić do biura, któremu przekazał dane o zobowiązaniu, z żądaniem usunięcia informacji gospodarczych dotyczących tego zobowiązania.

 

3. W przypadku zbycia wierzytelności zbywca jest zwolniony z obowiązków określonych w ust. 1 i 2 z chwilą przekazania do biura informacji o zbyciu wierzytelności.

 

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, biuro usuwa informacje gospodarcze dotyczące zbytej wierzytelności po upływie 14 dni od dnia otrzymania tej informacji, chyba że przed upływem tego terminu nabywca wierzytelności dokona aktualizacji informacji w zakresie dotyczącym danych wierzyciela. Z chwilą dokonania aktualizacji obowiązki określone w ust. 1 i 2 przechodzą na nabywcę”.

 

Wyjaśniam dalej, że zgodnie z ustawą Prawo upadłościowe i naprawcze przedsiębiorstwo w przypadku upadłości układowej działa i może prowadzić przedsiębiorstwo z tym, że czyni to pod nadzorem z reguły nadzorcy sądowego, jeżeli pozostawiono spółce zarządu własny, a tak się zwyczajowo dzieje. Nie oznacza to jednak w żadnym razie, że spółka traci swój byt, postępowanie układowe ma bowiem na celu przywrócenie dłużnikowi płynności finansowej i tym samym umożliwienie mu dalsze prowadzenie działalności.

 

Na marginesie zaznaczam, że zgodnie z art. 1371 $Prawa upadłościowego i naprawczego ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu nie wyłącza możliwości wszczęcia przez wierzyciela spraw sądowych i administracyjnych o wierzytelności podlegające zgłoszeniu do masy upadłości. Koszty postępowania obciążają wszczynającego postępowanie, jeżeli nie było przeszkód do umieszczenia wierzytelności w całości na liście wierzytelności.

 

Skoro zatem wolno prowadzić postępowanie sądowe, to i na gruncie samej tej ustawy trudno byłoby uzasadnić pogląd, że nie można wpisać dłużnika do KRD, dopóki spółka działa jest dłużnikiem.

 

Zwracam jednak uwagę, że zgodnie z art. 290 ust. 1 ustawy układ wiąże wszystkich wierzycieli, których wierzytelności według ustawy objęte są układem, choćby nie zostały umieszczone na liście. Układ nie wiąże tylko tych wierzycieli, których upadły umyślnie nie ujawnił i którzy w postępowaniu nie uczestniczyli.

 

Tym samym jeżeli postępowanie upadłościowe jest już na tym etapie i został zawarty układ, mocą którego zredukowano Pani zobowiązanie (niezależnie czy wpisane na mocy art. 15, czy 16) ,to w mojej ocenie jest podstawa do zgłoszenia zamiany danych w KRD na podstawie wspomnianego art. 29 ustawy.

 

Natomiast zgodnie z art. 295 ust. 1 ustawy z dniem uprawomocnienia się postanowienia zatwierdzającego układ z mocy prawa ulegają umorzeniu postępowania zabezpieczające i egzekucyjne prowadzone przeciwko upadłemu w celu zaspokojenia należności objętych układem, a tytuły wykonawcze lub egzekucyjne, które stanowiły podstawę do prowadzenia takich postępowań, tracą z mocy prawa wykonalność i tu skoro wpisała Pani zobowiązanie z art. 16, to w mojej ocenie winna je Pani wykreślić, bo tytuł wykonawczy stracił moc, jeżeli zaś na bazie art. 15, to przepis ten nie ma zastosowania (art. 290 wyżej cytowany – oczywiście ma zastosowanie).

 

Tak więc w moim przekonaniu w zależności od etapu postępowania upadłościowego w opcji układowej może zaistnieć bądź nie podstawa do skorygowania danych, ale zgodnie zresztą z przyjętą w KRD praktyką, opartą na regulacjach prawnych, spółkę taką można wpisać do rejestru.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 5 - jeden =

»Podobne materiały

Zmiana pracodawcy a nagroda po 45 latach pracy

Jestem na emeryturze, ale pracuję w jednostce budżetowej. Mój zakład pracy został rozwiązany i przejął go inny pracodawca. Obecnie dokonuje on zwolnień grupowych. Mam niebawem otrzymać wypowiedzenie. Czy istnieje jakaś podstawa prawna do otrzymania nagrody jubileuszowej po 45 latach pracy – te

 

Pobyt w szpitalu psychiatrycznym i brak dalszego leczenia

Mój szwagier, na podstawie wyroku sądu umieszczony został w szpitalu psychiatrycznym gdzie przebywał 8 tygodni. Wypisano go z rozpoznaniem choroby psychicznej i zalecono dalsze, ambulatoryjne leczenie farmakologiczne. Do dzisiaj jednak tego nie uczynił, więc leków nie bierze. W karcie wypisu zaznacz

 

Powoływanie świadków na rozprawie

Za dwa tygodnie odbędzie się rozprawa cywilna, w której jestem stroną. Chciałbym powołać świadków na dowód swoich racji. Jak mogę to zrobić? Czy mogę do sądu przyjść z danymi osobami i prosić sędziego o ich przesłuchanie?  

 

Uszkodzenie rury bezprawnie poprowadzonej pod działką

Podczas prac związanych z aranżacją ogrodu uszkodziłem rury spływu wody gruntowej sąsiada, co jego zdaniem powoduje zalewanie jego kotłowni. Rury przebiegają przez moją posesję i położone były kilkadziesiąt lat temu bez żadnych planów i nie wiedziałem o ich istnieniu. Czy jestem zobowiązany do odbud

 

Opłata skarbowa za pozwolenie na budowę silosów zbożowych

Ile powinna wynosić opłata skarbowa za wydanie pozwolenia na budowę pod nazwą „zespół silosów zbożowych”? Chodzi o postawienie w zabudowie szeregowej 6 silosów zbożowych i 2 paszowych. Czy powinna być to jedna opłata w wysokości 112 zł, czy trzeba ją naliczać od każdego silosu, czyli 8 x

 

Zdalna praca z Polski dla firmy angielskiej

Pracuję dla firmy mającej siedzibę w UK. Szef zgodził się, bym pracował zdalnie z Polski. Do siedziby firmy będę leciał maksymalnie co 2 tygodnie na jeden dzień. Wracam więc na stałe do Polski. Jak się rozliczać z podatków? Czy mogę płacić je tylko w Polsce?

 

Skierowanie na świadczenie rehabilitacyjne

Od grudnia do kwietnia przebywam na zwolnieniu lekarskim (psychiatra). Później będę na zwolnieniu od neurologa. W maju kończy mi się 182 dni L4. Czy dostanę skierowanie na świadczenie rehabilitacyjne do psychiatry czy neurologa?

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »