Mamy 10 452 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Dopisanie dłużnika do Krajowego Rejestru Długów

Autor: Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 10.07.2014

Dopisałam do Krajowego Rejestru Długów spółkę z o.o. w stanie upadłości ugodowej. Zarząd spółki grozi mi pozwem za umieszczenie w KRD, twierdząc, że spółka w stanie upadłości ugodowej jest objęta ochroną. Dysponuję wyrokami dotyczącymi długów. Czy spółka ma rację?

Monika Wycykał

»Wybrane opinie klientów

Rewelacja!!! Wszystko bardzo klarownie wytłumaczone. Korzystałem z usług nie jednego prawnika, ale tak przygotowane pismo i objaśnienia jakie otrzymałem wprawiło mnie w zdumienie. Wszystko na najwyższym poziomie!!! Polecam serdecznie i dziękuję całemu zespołowi ePorady24, a w szczególności Panu Karolowi Jokielowi.
Zbyszek
Żadna opinia nie wyrazi mojej wdzięczności dla zespołu ePorady. Moja sprawa wydawała mi się tak skomplikowana, że nie do rozwiązania. Nie wiedziałem, od której strony ją zacząć. Szperając w internecie, natrafiłem na ePorady i okazało się, że moją sprawę można zacząć od strony, której absolutnie bym się nie spodziewał.
Jestem bardzo zadowolony z obrotu sprawy, która mnie dotyczy. Z tak znikomych danych, które przekazałem, otrzymałem pismo tak profesjonalnie napisane, jakby zespół ePorady był moim bardzo dobrym znajomym i znał mój problem tak dobrze jak ja. Dziękuję bardzo i będę polecał wszystkim korzystanie z waszych usług.
Henryk
Bardzo, bardzo dziękuję!!! W ciągu dwóch dni otrzymałam więcej wiadomości na temat mojej sprawy niż w ciągu 2 miesięcy od dwóch adwokatów!!!! Do tej pory dowiadywałam się tylko, jakie prawa ma osoba, która naraziła mnie na ogromne szkody, i jakie konsekwencje grożą mi, jeżeli nie będę respektować tych praw. Nawet odpowiedź na dodatkowe pytanie nastąpiła szybciej i była bardziej wyczerpująca niż trwająca od tygodnia dyskusja na ten temat z moim pełnomocnikiem (teraz byłym). O kosztach nie mówiąc. BARDZO POLECAM!!!
Małgorzata
Widziałem już wiele pozwów, ale sporządzony przez prawnika z eporady24.pl jest prawdziwym majstersztykiem i wyrazem profesjonalizmu. Jasno, konkretnie, przy minimum słów, maksimum treści. Do tego relacja jakości do ceny również znajduje swoje uzasadnienie. Z pełnym przekonaniem wygranej sprawy zanoszę pozew do sądu. Nikomu nie należy życzyć sądowych spraw, ale gdyby zaszła potrzeba, z pełnym przekonaniem mogę polecić eporady24.pl.
Jacek
Powiem tak: cuda załatwiane są od ręki! Na sprawie w sądzie sędzina była zaskoczona tak profesjonalnym i rzeczowym przygotowaniem, a wszystko dzięki ePorady24! Zakończyłem sprawę i wygrałem!!!! Polecam ten serwis i serdecznie dziękuję. Tak sprawnej obsługi mógłby pozazdrościć każdy inny serwis! Prawnicy są na najwyższym poziomie!!! Polecam z całego serca!!!
Zbyszek

Odpowiadając na Pani pytanie, powiem, że Krajowy Rejestr Długów (w skrócie KRD) działa na podstawie ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych.

 

Art. 2 ust. 2 pkt 2 b tejże ustawy definiuje dłużnika niebędącego konsumentem jako osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej zobowiązaną względem wierzyciela w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą lub stosunkiem prawnym. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest oczywiście osobą prawną.

 

Zgodnie zaś z art. 16 ust. 1 (poza przypadkami określonymi w innych przepisach ustawy) „wierzyciel może przekazać do biura informacje gospodarcze o zobowiązaniu dłużnika, gdy są spełnione łącznie następujące warunki:

 

1) zobowiązanie zostało stwierdzone tytułem wykonawczym;

2) upłynęło co najmniej 14 dni od wysłania przez wierzyciela listem poleconym albo doręczenia dłużnikowi do rąk własnych, na adres do doręczeń wskazany przez dłużnika, a jeżeli dłużnik nie wskazał takiego adresu - na adres miejsca zamieszkania, siedziby lub miejsca wykonywania działalności gospodarczej, pisma, zawierającego ostrzeżenie o zamiarze przekazania danych do biura z podaniem firmy i adresu siedziby tego biura;


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

3) wierzyciel przekazał do biura informację określającą dane organu orzekającego, datę wydania i sygnaturę tytułu wykonawczego stwierdzającego to zobowiązanie”.

 

Z Pani pytania wynika, że na mocy tegoż właśnie przepisu (wspomina Pani o wyroku sądowym) dłużnik, będący obecnie w upadłości układowej, został wpisany do KRD.

 

Ustawa w art. 29 kataloguje przypadki, w których istnieje obowiązek usunięcia czy też zmiany przez Panią jako wierzyciela danych ujawnionych w rejestrze. Poniżej cytuję ten przepis i wyjaśniam, iż nie ma w nim bezpośrednio mowy o postawieniu spółki w stan likwidacji układowej.

 

„Art. 29. 1. W przypadku:

 

1) częściowego lub całkowitego wykonania zobowiązania albo jego wygaśnięcia,

2) powzięcia przez wierzyciela, który zawarł z biurem umowę, o której mowa w art. 12 ust. 1, wiadomości o odzyskaniu przez osobę uprawnioną utraconego dokumentu, którym posłużyła się osoba nieuprawniona,

3) powzięcia wiarygodnej informacji, że przekazane informacje gospodarcze są nieprawdziwe,

4) powzięcia wiarygodnej informacji o zmianie innych informacji gospodarczych przekazanych przez wierzyciela do biura, zgodnie z art. 14–18.

 

– wierzyciel jest obowiązany niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia powzięcia tych informacji, wystąpić do biura, któremu przekazał dane o zobowiązaniu lub o posłużeniu się cudzym dokumentem, z żądaniem aktualizacji informacji gospodarczych, przekazując do biura aktualne dane.

 

2. W przypadku stwierdzenia faktu nieistnienia zobowiązania wierzyciel jest obowiązany niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia powzięcia tej informacji, wystąpić do biura, któremu przekazał dane o zobowiązaniu, z żądaniem usunięcia informacji gospodarczych dotyczących tego zobowiązania.

 

3. W przypadku zbycia wierzytelności zbywca jest zwolniony z obowiązków określonych w ust. 1 i 2 z chwilą przekazania do biura informacji o zbyciu wierzytelności.

 

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, biuro usuwa informacje gospodarcze dotyczące zbytej wierzytelności po upływie 14 dni od dnia otrzymania tej informacji, chyba że przed upływem tego terminu nabywca wierzytelności dokona aktualizacji informacji w zakresie dotyczącym danych wierzyciela. Z chwilą dokonania aktualizacji obowiązki określone w ust. 1 i 2 przechodzą na nabywcę”.

 

Wyjaśniam dalej, że zgodnie z ustawą Prawo upadłościowe i naprawcze przedsiębiorstwo w przypadku upadłości układowej działa i może prowadzić przedsiębiorstwo z tym, że czyni to pod nadzorem z reguły nadzorcy sądowego, jeżeli pozostawiono spółce zarządu własny, a tak się zwyczajowo dzieje. Nie oznacza to jednak w żadnym razie, że spółka traci swój byt, postępowanie układowe ma bowiem na celu przywrócenie dłużnikowi płynności finansowej i tym samym umożliwienie mu dalsze prowadzenie działalności.

 

Na marginesie zaznaczam, że zgodnie z art. 1371 $Prawa upadłościowego i naprawczego ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu nie wyłącza możliwości wszczęcia przez wierzyciela spraw sądowych i administracyjnych o wierzytelności podlegające zgłoszeniu do masy upadłości. Koszty postępowania obciążają wszczynającego postępowanie, jeżeli nie było przeszkód do umieszczenia wierzytelności w całości na liście wierzytelności.

 

Skoro zatem wolno prowadzić postępowanie sądowe, to i na gruncie samej tej ustawy trudno byłoby uzasadnić pogląd, że nie można wpisać dłużnika do KRD, dopóki spółka działa jest dłużnikiem.

 

Zwracam jednak uwagę, że zgodnie z art. 290 ust. 1 ustawy układ wiąże wszystkich wierzycieli, których wierzytelności według ustawy objęte są układem, choćby nie zostały umieszczone na liście. Układ nie wiąże tylko tych wierzycieli, których upadły umyślnie nie ujawnił i którzy w postępowaniu nie uczestniczyli.

 

Tym samym jeżeli postępowanie upadłościowe jest już na tym etapie i został zawarty układ, mocą którego zredukowano Pani zobowiązanie (niezależnie czy wpisane na mocy art. 15, czy 16) ,to w mojej ocenie jest podstawa do zgłoszenia zamiany danych w KRD na podstawie wspomnianego art. 29 ustawy.

 

Natomiast zgodnie z art. 295 ust. 1 ustawy z dniem uprawomocnienia się postanowienia zatwierdzającego układ z mocy prawa ulegają umorzeniu postępowania zabezpieczające i egzekucyjne prowadzone przeciwko upadłemu w celu zaspokojenia należności objętych układem, a tytuły wykonawcze lub egzekucyjne, które stanowiły podstawę do prowadzenia takich postępowań, tracą z mocy prawa wykonalność i tu skoro wpisała Pani zobowiązanie z art. 16, to w mojej ocenie winna je Pani wykreślić, bo tytuł wykonawczy stracił moc, jeżeli zaś na bazie art. 15, to przepis ten nie ma zastosowania (art. 290 wyżej cytowany – oczywiście ma zastosowanie).

 

Tak więc w moim przekonaniu w zależności od etapu postępowania upadłościowego w opcji układowej może zaistnieć bądź nie podstawa do skorygowania danych, ale zgodnie zresztą z przyjętą w KRD praktyką, opartą na regulacjach prawnych, spółkę taką można wpisać do rejestru.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • jeden + V =

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

»Podobne materiały

Wpis do KRD

Rozwiązałem umowę o współpracy z pewnym kontrahentem. Zostały mi do zapłacenia dwie należności, z którymi jednak się wstrzymuję – jedna to różnica w cenie deklarowanej w ofercie firmowej i na fakturze, druga wynika z dostarczenia niepełnowartościowego towaru. Dowiedziałem się też, że firma naliczała odsetki za moje rzekome opóźnienia w płatnościach. Mimo że jesteśmy w kontakcie, kontrahent dokonał wpisu do KRD, podając fakty dalekie od mojego puntu widzenia. Uważam ten wpis za wielce krzywdzący i niesprawiedliwy. Czy mogę się jakoś bronić?

Publikowanie danych dłużników w prasie

Wydaję czasopismo poświęcone wierzytelnościom. Chciałabym zamieszczać w nim artykuły dotyczące dłużników. Chodzi o sytuacje, w których dłużnicy – prezesi czy menadżerowie spółek kapitałowych – prezentują się jako prężni biznesmeni, a jednocześnie nie płacą zobowiązań wynikających z prawomocnych tytułów, często unikając egzekucji dzięki fikcyjnym rozwodom i ustanawianiu bardzo wysokich alimentów na małżonka i dzieci (po kilka tysięcy złotych na osobę). Czy w takich sytuacjach – w których moim zdaniem interes społeczny jest bezsporny – publikowanie danych dłużników w prasie jest zgodne z prawem?

 

Rejestr dłużników niewypłacalnych

Mój ojciec otworzył restaurację. Ja, tata i brat zadłużyliśmy się w bankach, aby rozkręcić ten biznes. Niestety restauracja „nie zarabia na siebie”, a długi rosną. Jak z tego wybrnąć? Czy konsekwencją ogłoszenia upadłości jest automatyczny wpis do rejestru dłużników niewypłacalnych? Kiedy dłużnika uważa się za niewypłacalnego?

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »