Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Dom opieki całodobowej – kwestia zezwolenia

Autor: Monika Cieszyńska • Opublikowane: 26.01.2012

Czy istnieje możliwość prowadzenia domu opieki całodobowej dla osób starszych bez konieczności uzyskania zezwolenia od wojewody?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W aktualnym stanie prawnym zarówno domy pomocy społecznej, jak i placówki całodobowego wsparcia działające w oparciu o przepisy o działalności gospodarczej, którą prowadzą osoby prywatne (a nie podmioty publiczne) na zasadach wolnorynkowych, wymagają zezwolenia wojewody właściwego ze względu na miejsce położenia placówki.

 

Potwierdza to art. 57 ust. 1 i art. 67 ust. 1 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Wspomniane zezwolenie jest aktem administracyjnym, którego wydanie następuje w trybie postępowania administracyjnego.

 

Jeśli jednak podmiot zainteresowany taką działalnością spełnia warunki ustawowe, to wojewoda winien udzielić takiego zezwolenia.

 

„Wniosek o zezwolenie na prowadzenie domu pomocy społecznej zawiera:

 

 1. nazwę podmiotu, jego siedzibę i adres, a w przypadku osoby fizycznej także dane osobowe (imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL, o ile osoba taki posiada);
 2. numer w rejestrze przedsiębiorców albo w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo wskazanie dokumentu określającego status prawny podmiotu;
 3. numer identyfikacji podatkowej (NIP);
 4. numer identyfikacyjny REGON;
 5. nazwę, adres i typ domu pomocy społecznej;
 6. liczbę miejsc przeznaczonych dla mieszkańców domu;
 7. strukturę zatrudnienia i zakres świadczonych usług przez poszczególne grupy personelu.

 

Do wniosku o zezwolenie na prowadzenie domu pomocy społecznej należy dołączyć:

 

  1. kopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości, na której jest usytuowany dom;
  2. dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań określonych odrębnymi przepisami;
  3. regulamin organizacyjny domu pomocy społecznej lub jego projekt;
  4. w przypadku, gdy wniosek o zezwolenie składa kościół, związek wyznaniowy, fundacja, stowarzyszenie, inna osoba prawna, osoba fizyczna do wniosku należy załączyć:

 

  1. dokumenty potwierdzające status prawny podmiotu, w przypadku gdy nie podlega wpisowi do rejestru przedsiębiorców lub zgłoszeniu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
  2. informację o sposobie finansowania domu,
  3. zaświadczenie, że osoba, która będzie kierowała domem jest zdolna ze względu na stan zdrowia do kierowania domem,
  4. zaświadczenie albo oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami wobec urzędu skarbowego i składkami do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz
  5. zaświadczenie albo oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie osoby, która będzie kierowała domem”.

 

Osoba ubiegająca się o zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia placówki zapewniającej całodobową opiekę oprócz wniosku o zezwolenie winna przedstawić:

 

 1. dokumenty potwierdzające tytuł prawny do nieruchomości, na której jest usytuowany dom,
 2. zaświadczenie właściwego organu potwierdzające możliwość użytkowania obiektu określonego w kategorii XI załącznika do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 zp óźn. zm.),
 3. koncepcję prowadzenia placówki,
 4. informację o sposobie finansowania placówki i niezaleganiu z płatnościami wobec urzędu skarbowego i składkami do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
 5. informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności osoby, która będzie kierowała placówką, i zaświadczenie, że ze względu na stan zdrowia jest ona zdolna do prowadzenia placówki.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • V + II =

»Podobne materiały

Zezwolenie na prowadzenie apteki

Razem z mamą (jako spółka cywilna) prowadzę aptekę typu B; oprócz tego mama prowadzi sama drugą aptekę (też typu B), jako jednoosobowa działalność gospodarcza. W związku z nowym prawem farmaceutycznym z 2007 r. apteka typu B nie spełnia wymogów lokalowych oraz nie ma możliwości dostosowania do nich.

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »