.
Mamy 12 290 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Dom kupiony po ślubie

Autor: Krzysztof Tyła • Opublikowane: 11.05.2012

Jakiś czas temu zmarł mój mąż. Odbyła się sprawa o stwierdzenie nabycia spadku. Sąd przydzielił mnie, córce i synowi dom po 1/3. Wspomniany dom mąż nabył już po naszym ślubie. Jednak tylko mój małżonek widnieje w akcie notarialnym. Czy w świetle prawa nie należy mi się pół domu i 1/3 drugiej połowy? Jak się ma do tej sprawy wspólność majątkowa?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Aby odpowiedzieć na pytanie, czy była Pani współwłaścicielką – w ramach małżeńskiej wspólności majątkowej – nabytej przez męża nieruchomości, należy rozpatrzyć poniższe kwestie.

 

Jak podaje art. 31 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (w skrócie K.r.o.):

 

„Art. 31. § 1. Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków”.

 

Natomiast według art. 33 K.r.o.:

 

„Art. 33. Do majątku osobistego każdego z małżonków należą:

 

1) przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej,

2) przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił,

3) prawa majątkowe wynikające ze wspólności łącznej podlegającej odrębnym przepisom,

4) przedmioty majątkowe służące wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z małżonków,

5) prawa niezbywalne, które mogą przysługiwać tylko jednej osobie,

6) przedmioty uzyskane z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia albo z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę; nie dotyczy to jednak renty należnej poszkodowanemu małżonkowi z powodu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej albo z powodu zwiększenia się jego potrzeb lub zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość,

7) wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę lub z tytułu innej działalności zarobkowej jednego z małżonków,

8) przedmioty majątkowe uzyskane z tytułu nagrody za osobiste osiągnięcia jednego z małżonków,

9) prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej oraz inne prawa twórcy,

10) przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej”.

 

Jeżeli zatem przyjąć, iż Pani mąż nabył nieruchomość za składniki majątku osobistego – np. przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności majątkowej – to taka nieruchomość wchodziła wyłącznie w skład jego majątku osobistego. Jeśli wchodziła ona w skład majątku osobistego, to postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku po 1/3 dla każdego z uczestników postępowania jest jak najbardziej prawidłowe.

 

Trzeba również nawiązać do samej czynności notarialnej, jaką jest nabycie nieruchomości. W pierwszej kolejności należy przyjrzeć się treści zawartej w akcie notarialnym. W treści tego aktu powinien znaleźć się zapis, czy nieruchomość wchodzi w skład majątku wspólnego małżonków, czy też nie.

 

Ponadto trzeba zwrócić uwagę na fakt, iż notariusz – sporządzając akt notarialny – nie może dokonać czynności notarialnej, jeżeli byłaby ona sprzeczna z prawem. Tym samym czynność notarialna, która zawierałaby określenie, iż nieruchomość nie wchodzi do majątku wspólnego, mogła zostać dokonana wyłącznie w sytuacji, jeżeli istniała ku temu podstawa prawna.

 

Aby dysponować wszelką wiedzą co do okoliczności, w jakich akt notarialny został sporządzony (dotyczy to również podstawy prawnej), oraz treści samego aktu, należy udać się do notariusza, który sporządził akt notarialny, żeby ewentualnie rozwiał wszelkie wątpliwości co do faktu, czy nabyta przez Pani męża nieruchomość wchodziła w skład majątku wspólnego, czy też nie.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • trzy + I =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton