Mamy 11 826 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Darowizna domu na rzecz jednej z córek

Autor: Łukasz Poczyński • Opublikowane: 29.06.2011

Rodzice chcą przepisać dom na jedną z dwóch córek, obie są zameldowane w domu rodziców. Jakie są prawa drugiej córki do domu rodziców? Czy może zostać przez rodziców pozbawiona swego prawa do nieruchomości?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 888 Kodeksu cywilnego (w skrócie K.c.) „przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku”. Podkreślić należy, że darczyńca ma możliwość i prawo zadecydowania o tym, jakiej osobie przekazać darowiznę – w tym zakresie darczyńca ma więc pełną swobodę.

 

Wynika to z obowiązującej w polskim prawie zasady swobody umów. Zgodnie z art. 3531 K.c. „strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego”.

 

Zasada swobody umów wyraża się m.in. w możliwości swobodnego decydowania o zawarciu umowy, a także wyboru osoby, z którą dana umowa ma być zawarta.

 

Mając na uwadze powyższe, należy stwierdzić, że skoro wolą rodziców jest darowizna ich mieszkania na rzecz jednej z córek, to zgodnie z zasadą swobody umów mają oni do tego pełne prawo, a druga z córek nie może im tego zabronić.

 

Warto zauważyć, że przez samo zameldowanie nie nabywa się żadnych praw do lokalu mieszkalnego stanowiącego czyjąś własność.

 

Meldunek jest czynnością administracyjną, realizowaną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych i ma on umożliwić ustalenie pobytu czasowego lub stałego danej osoby. Zgodnie z art. 10 ust. 1 powołanej wyżej ustawy „osoba, która przebywa w określonej miejscowości pod tym samym adresem dłużej niż trzy doby, jest obowiązana zameldować się na pobyt stały lub czasowy najpóźniej przed upływem czwartej doby, licząc od dnia przybycia”.

 

Zameldowanie jest więc jedynie czynnością tzw. administracyjno-techniczną, która służy wyłącznie celom ewidencyjnym i ma na celu potwierdzenie faktu pobytu w tym lokalu. Potwierdza to wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 07.05.2008 r. (sygn. akt IV SA/Wa 446/08), zgodnie z którym „zameldowanie w lokalu jest czynnością materialno-techniczną organu administracji publicznej i może być dokonane jedynie wówczas, gdy spełnione zostaną wymagania określone w art. 10 ust. 1 ustawy z 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych”.

 

Należy jednak zwrócić uwagę na bardzo istotną kwestię. Swoboda dysponowania majątkiem za życia, np. darowizna, może prowadzić do pokrzywdzenia osób najbliższych spadkodawcy, dlatego ustawodawca uregulował w Kodeksie cywilnym zasady wypłacania zachowku spadkobiercom ustawowym, którzy z różnych przyczyn nie dziedziczą.

 

Na podstawie przepisu art. 991 § 1 Kodeksu cywilnego uprawnionymi do zachowku są zstępni, małżonek oraz rodzice spadkodawcy, którzy „byliby powołani do spadku z ustawy”.

 

„Jeżeli uprawniony do zachowku, dziedziczący z ustawy wespół z innymi osobami, nie otrzymał należnego mu zachowku, ma przeciwko współspadkobiercom roszczenie o zapłatę sumy pieniężnej potrzebnej do pokrycia zachowku albo do jego uzupełnienia” (tak Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 13.02.2004 r., sygn. akt II CK 444/02, Lex nr 112873).

 

Przy obliczaniu wysokości zachowku należy ustalić czystą wartość spadku. Do wartości aktywów dolicza się wartość darowizn uczynionych przez spadkodawcę, zgodnie z zasadami określonymi w art. 993-997 K.c.

 

Reasumując powyższe, należy stwierdzić, że jeżeli darowana jednej z córek nieruchomość wyczerpuje cały lub prawie cały majątek, który rodzice pozostawią w spadku, to wówczas niewykluczone, że drugiej siostrze należał się będzie zachowek.

 

Na chwilę obecną córka więc właściwie nic nie można zrobić, żeby nie dopuścić do darowizny domu. Jeśli rodzice chcą darować dom tylko jednej córce, to jest to ich decyzja, do której mają prawo.

 

Ewentualne roszczenie drugiej siostry o zachowek uaktywni się dopiero po śmierci jednego z rodziców.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • siedem + siedem =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki