.
Mamy 13 359 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Dokumentowanie obrotu i wyrok zaoczny

Od wielu lat nasza firma miała problemy z otrzymywaniem faktur od ZGM za dzierżawione lokale. Po wielu interwencjach wreszcie wystawiono nam faktury, choć dokumentowanie obrotu przecież jest stałym obowiązkiem. W międzyczasie ZGM wypowiedział nam umowę, uzyskując wyrok eksmisyjny. Nic o tym nie wiedzieliśmy, ponieważ w sądzie celowo podano błędny adres do korespondencji, mimo że przecież listy powinny być kierowane na adres głównej siedziby firmy. ZGM żąda ponownej opłaty za użytkowanie lokali, chociaż wnosiliśmy czynsz na bieżąco. Jak walczyć w sądzie o swoje prawa? Dysponujemy dowodami: przelewy, dokumentacja itp.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawowy obowiązek dokumentowania obrotu dla potrzeb podatku od towarów i usług fakturami VAT przez podatników tego podatku został określony w art. 106 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. W myśl tego przepisu „podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2, ust. 4 i ust. 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16”. Jak stanowi art. 106 ust. 4 ustawy, „podatnicy, o których mowa w ust. 1–3, nie mają obowiązku wystawiania faktur, o których mowa w ust. 1 i 2, osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej. Jednakże na żądanie tych osób podatnicy są obowiązani do wystawienia faktury”.

 

Kwestie zawierania umów reguluje ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Zasada swobody umów zapisana jest w art. 3531 Kodeksu cywilnego. W myśl powyższego artykułu strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego.

 

Strony mogą dowolnie ustalać stosunki cywilnoprawne, jednakże postanowienia umów nie mogą pozostawać w sprzeczności z innymi przepisami prawa, do których stosowania strony są zobowiązane.

 

Umowa dzierżawy jest cywilnoprawną umową nakładającą na strony – zarówno wydzierżawiającego, jak i dzierżawcę – określone przepisami obowiązki. Jak wynika z art. 693 § 1 Kodeksu cywilnego, „oddanie rzeczy innej osobie do używania przez czas oznaczony lub nieoznaczony na podstawie umowy dzierżawy związane jest z wzajemnym świadczeniem dzierżawcy polegającym na zapłacie umówionego czynszu”. Dzierżawa jest więc umową dwustronnie obowiązującą i wzajemną. Odpowiednikiem świadczenia wydzierżawiającego, polegającego na oddaniu rzeczy do używania, jest świadczenie dzierżawcy polegające na płaceniu umówionego czynszu.

 

Nie mam informacji dotyczącej treści postanowień zawartej umowy dzierżawy między Panem a ZGM. Najczęściej, w przypadku gdy po obu stronach mamy przedsiębiorców, w umowie dzierżawy znajdują się postanowienia mówiące, iż dzierżawca płaci czynsz na podstawie wystawionej faktury VAT. Najczęściej też oprócz czynszu dzierżawca zobowiązany jest ponosić wszystkie inne koszty i ciężary związane z nieruchomością i prowadzoną w niej działalnością, a w szczególności koszty napraw i remontów, podatek od nieruchomości, opłatę za media itp.

 

Faktura powinna być przesyłana na adres wskazany w umowie dzierżawy. Ma Pan rację, iż w braku takich postanowień faktury powinny być przesyłane na adres siedziby (miejsca prowadzenia działalności gospodarczej).

 

Wspominał Pan, że umowa dzierżawy została Panu wypowiedziana, najpewniej z powodu braku uiszczenia opłat za czynsz dzierżawny. Nie miał też Pan o tym wiadomości, gdyż korespondencja została Panu przesyłana na błędny adres. Musi więc Pan podjąć ponownie próbę przywrócenia sobie szansy na walkę przed sądem. Wspomina Pan przecież, że wywiązywał się Pan z opłat i posiada Pan na to dowody wpłat. Jeżeli tak jest i jeżeli rzeczywiście dowiedział się Pan o tym niedawno, to należy wnosić o przywrócenie terminu.

 

Jeżeli zapadł wyrok zaoczny, to należy wnieść sprzeciw od wyroku zaocznego wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu do wniesienia tego sprzeciwu.

 

Termin na wniesienie sprzeciwu wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu wynosi 1 tydzień, licząc od dnia, w którym dowiedział się Pan o wydaniu wyroku zaocznego przeciwko Panu.

 

Można to zrobić w jednym piśmie, należy zatytułować je „Sprzeciw od wyroku zaocznego z dnia … sygn. akt … wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu”.

 

W uzasadnieniu ważne jest, żeby udowodnić, że termin na wniesienie sprzeciwu został uchybiony bez Pana winy, czyli wskazać, iż siedziba firmy mieści się w innym miejscu niż określono adresata korespondencji, i wynika to z ewidencji działalności gospodarczej (CEIDG).

 

Jeżeli toczy się już postępowanie egzekucyjne, w sprzeciwie można wnieść wniosek o wstrzymanie wykonalności wyroku. W tym celu należy uzasadnić, że wyrok zaoczny został wydany bez Pana winy.

 

W uzasadnieniu sprzeciwu należy przytoczyć wszystkie zarzuty przeciwko żądaniu pozwu, a więc należy dokładnie opisać całą sprawę i wszystkie argumenty na swoją obronę. Na potwierdzenie swoich twierdzeń należy przytoczyć odpowiednie dowody – np. dokumenty, zeznania świadków itd.

 

Sprzeciw należy opłacić – wynosi on połowę całej opłaty (zazwyczaj wynosi ona 5% od dochodzonej w pozwie kwoty).

 

Jeżeli więc Pan uważa, iż rzeczywiście sprawa odbyła się bez Pana udziału i korespondencja kierowana była na adres, pod którym Pan nie przebywał i nie prowadził działalności, to można wnosić powyższe pisma. Sąd w takim postępowaniu będzie badał od nowa, na podstawie załączonych przez Pana dokumentów, czy były przesłanki do rozwiązania umowy i eksmisji Pana z dzierżawionego lokalu.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • IX plus 6 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl