.
Mamy 12 973 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Dokapitalizowanie spółki z o.o.

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 21.09.2010

Udziałowcy w spółce z o.o. chcą podnieść jej kapitał, jednak trzeba zapłacić podatek 19% od podwyższonego kapitału, co w tym przypadku daje bardzo wysoką kwotę. Czy jest jakiś inny legalny sposób na zasilenie spółki środkami udziałowców, który nie będzie wymagał płacenia tak wysokiego podatku? Pieniądze mają być przeznaczone na inwestycje, liczymy więc na sprawne dokapitalizowanie spółki.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Dokapitalizowanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może odbyć się poprzez:

 

  • podwyższenie kapitału zakładowego spółki,
  • dopłatę do kapitału – na kapitał zapasowy,
  • formy dłużne dokapitalizowania spółki.

 

Jak Pan słusznie zauważył, podwyższenie kapitału zakładowego rodzi określone konsekwencje podatkowe. Wskazać należy, że nawet gdy wkłady mające podwyższyć kapitał zakładowy mają postać niepieniężną, to na mocy art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dla wnoszącego wkład powstaje przychód w postaci nominalnej wysokości objętych udziałów.

 

Art. 21 ust. 1 pkt 109 tejże ustawy stanowi, że wolna od podatku dochodowego jest nominalna wartość udziałów w spółce mającej osobowość prawną objętych w zamian za wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części – powszechnie w doktrynie ocenia się, iż to konkretne rozwiązanie podatkowe przesuwa moment powstania obowiązku podatkowego na dzień sprzedaży lub umorzenia udziałów.

 

Dopłaty są kolejnym sposobem na dokapitalizowanie spółki. Dopłaty do kapitału mogą być zwracane wspólnikom, jeżeli nie są wymagane na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym. Wskazać należy, że dopłaty powinny być nakładane i wnoszone proporcjonalnie do posiadanych udziałów (nie zwiększają kapitału zakładowego, gdyż ponoszone są na kapitał zapasowy), jednakże wnoszenie dopłat winno być określone w umowie spółki – dopłaty mogą być oprocentowane.

 

Przyjmuje się, że dopłaty stanowią najbardziej neutralny podatkowo mechanizm finansowania, bowiem dopłaty zwiększają majątek spółki, ale nie powiększają udziałów wspólników ani nie zwiększają kapitału zakładowego spółki.

 

Zgodne co do tego są komentarze ekspertów, m.in. Dariusz Strzelec w komentarzu praktycznym Dopłaty – neutralny na gruncie podatku dochodowego sposób finansowania spółki kapitałowej (Vademecum doradcy podatkowego) wskazuje:

 

„W założeniu finansowanie spółki w drodze dopłat powinno być z punktu widzenia podatków dochodowych neutralne. Dotyczy to zarówno spółki, do której zostały wniesione, jak również wspólników zasilających w ten sposób spółkę.

 

Tak więc, w myśl art. 12 ust. 4 pkt 11 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.) – u.p.d.o.p, do przychodów spółki nie zalicza się: wniesionych do niej dopłat, jeżeli ich wniesienie następuje w trybie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

 

Natomiast zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 53 u.p.d.o.p. nie stanowią kosztu uzyskania przychodu dopłaty, o których mowa w art. 12 ust. 4 pkt 11 oraz zwrot dopłat. W istocie przepis ten dotyczy więc dwóch sytuacji. Pierwsza odnosi się do spółki będącej udziałowcem innej spółki kapitałowej. Mianowicie spółka-udziałowiec wnosząc dopłaty, przekazując te kwoty nie traktuje ich jako kosztu uzyskania przychodu.

 

Druga sytuacja dotyczy konsekwencji podatkowych w spółce, w której zarządzono zwrot uprzednio wniesionych do spółki dopłat. Tym samym, także spółka, do której dopłaty zostały wniesione w sytuacji gdy zarządzono ich zwrot nie traktuje dokonanych wypłat tytułem zwrotu dopłat jako kosztu uzyskania przychodów.

 

Również dla wspólnika, któremu spółka zwraca uprzednio przez niego wniesione dopłaty ich zwrot nie będzie skutkował konsekwencjami podatkowymi. Gdy wspólnikiem w spółce kapitałowej jest osoba fizyczna przychody otrzymane z tytułu zwrotu dopłat wniesionych do spółki zgodnie z odrębnymi przepisami są zwolnione od podatku do wysokości wniesionych dopłat (art. 21 ust. 1 pkt 51 ustawy z dnia 26 lipca 2991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm. – u.p.d.o.f.). Ponadto przepisy prawa handlowego nie wyłączają sytuacji gdy wspólnikiem w spółce z o.o. będzie inna spółka kapitałowa. W praktyce zresztą nie jest to rzadka sytuacja. W takim wypadku gdy wniosła ona do innej spółki, w której posiada udziały, dopłaty, a następnie zostają one jej zwrócone w myśl art. 12 ust. 4 pkt 3 u.p.d.o.p. także dla niej zwrot dopłat jest neutralny podatkowo, gdyż do przychodów tej spółki (będącej jednocześnie wspólnikiem) nie zalicza się zwróconych wcześniej wniesionych zgodnie z odrębnymi przepisami dopłat – w wysokości określonej w złotych na dzień ich faktycznego wniesienia. (…) Zwrot dopłat wraz z oprocentowaniem dla wspólników przybliża od strony zewnętrznej taki sposób finansowania spółki do pożyczki udzielanej przez jej wspólników. Ocena jednak czy w danej sytuacji mamy do czynienia z pożyczką, czy z dopłatami ma istotne znaczenie z punktu widzenia prawa podatkowego, a właściwa kwalifikacja tytułu prawnego dokonanego na rzecz spółki świadczenia mieć będzie istotne znaczenie gdy chodzi o ustalenie konsekwencji podatkowych na gruncie podatku dochodowego, bowiem:

 

  1. odsetki od dopłat nie stanowią kosztu dla spółki, która dokonuje ich zwrotu,
  2. odsetki od pożyczki udzielanej przez wspólnika spółce będą traktowane przez spółkę w granicach określonych w przepisach o tzw. niedostatecznej kapitalizacji – art. 16 ust. 1 pkt 60 oraz 61 u.p.d.o.p. jako koszt podatkowy”.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 5 plus dziewięć =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl