.
Mamy 12 627 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Dokapitalizowanie spółki jawnej przez udzielenie pożyczki

Autor: Łukasz Drzewiecki • Opublikowane: 24.08.2015

Jednym ze sposobów dokapitalizowania spółki jawnej jest udzielenie jej pożyczki przez wspólników. Pożyczka taka może być oprocentowana lub nieoprocentowana. W każdym przypadku udzielenie pożyczki rodzi jednak obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych.Dokapitalizowanie spółki jawnej przez udzielenie pożyczki

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Udzielenie spółce jawnej pożyczki przez wspólników

Podstawą prawną udzielenia spółce jawnej pożyczki przez wspólników jest art. 720 § 1 Kodeksu cywilnego1. Zgodnie z tym przepisem przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości. Zgodnie z art. 720 § 2 K.c. umowa pożyczki, której wartość przenosi pięćset złotych, powinna być stwierdzona pismem.

Umowa pożyczki między spółką jawną a wspólnikiem tej spółki

Mając na uwadze brzmienie art. 720 § 1, a szczególnie tę jego część, która stanowi, że biorący pożyczkę zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakość, należy stwierdzić, że pożyczka mająca na celu dokapitalizowanie spółki jawnej może być nieoprocentowana. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby spółka zobowiązała się w umowie do zapłaty odsetek, zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 353(1) K.c., iż strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego.

Umowa pożyczki udzielonej na dokapitalizowanie spółki jawnej

Warte zaznaczenia jest, że umowa pożyczki udzielonej na dokapitalizowanie spółki jawnej podlega podatkowi o czynności cywilnoprawnych, przy czym zgodnie z art. 1 ust. 3 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych2 pożyczka udzielona spółce przez wspólnika traktowana jest jako zmiana umowy spółki. Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej i ciąży na spółce. Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. d ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, podstawę opodatkowania przy pożyczce udzielonej spółce przez wspólnika stanowi kwota lub wartość pożyczki. Stawka podatku w przypadku pożyczki udzielonej spółce przez wspólnika wynosi 0,5%, bowiem, jak wspomniano wyżej, traktowana jest ona tak jak zmiana umowy spółki (standardowa stawka podatku od czynności cywilnoprawnych przy umowie pożyczki wynosi 2%). Spółka zobowiązana jest złożyć deklarację w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych, według ustalonego wzoru, oraz obliczyć i wpłacić podatek w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.

 

 

 

 

___________________________

1 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121, z późn. zm.)

2 Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 626)


Stan prawny obowiązujący na dzień 24.08.2015


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 0 plus VIII =

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »