.
Mamy 13 116 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Autor: Marta Handzlik-Rosuł • Opublikowane: 29.07.2014

Zawarłam umowę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego na 24 miesiące (od 1 września do 31 sierpnia). Uczeń zdał egzamin 25 czerwca tego roku, tj. 2013 (w roku zakończenia praktyk), z wynikiem pozytywnym. Wystąpiłam do gminy o dofinansowanie kosztów kształcenia tego pracownika. Gmina postanowiła dofinansować 22 miesiące i 5 dni kształcenia. Teraz decyzja jest w rękach SKO, które zwleka z realizacją tej sprawy. Za jaki okres powinnam dostać tę kwotę – za 22 miesiące czy jednak za 24? Do kiedy SKO ma czas na podjęcie działań?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 70b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty „pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia, jeżeli:

 

1)  pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania;

2)  młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin”.

 

„Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika wynosi:

 

1)  w przypadku nauki zawodu – 8.081 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy; jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia;

2)  w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy – 254 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia”.

 

„Dofinansowanie jest przyznawane na wniosek pracodawcy złożony w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu. Do wniosku należy dołączyć:

 

1)  kopie dokumentów potwierdzających spełnienie warunku, o którym mowa w pkt 1;

2)  kopię umowy o pracę z młodocianym pracownikiem zawartej w celu przygotowania zawodowego;

3)  kopię odpowiednio dyplomu lub świadectwa potwierdzającego zdanie egzaminu, o którym mowa w pkt 2, albo zaświadczenie potwierdzające zdanie tego egzaminu”.

 

Przepisy prawa oświatowego nie regulują kwestii, kiedy należy wypłacić dofinansowanie. Stanowią tylko, że wypłaca się je na wniosek pracodawcy złożony w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez pracownika egzaminu. Oznacza to, że skoro wniosek został złożony pod obowiązywaniem nowych przepisów, kwota dofinansowania także powinna wynikać z tych przepisów.

 

Co to do kresu, za jaki przyznane zostało dofinansowanie – również nie ma określonych przepisów co do tego, jak obliczyć kwotę w sytuacji, gdy umowa trwała także po zdaniu przez ucznia egzaminu. Wydaje się jednak właściwym stanowisko przyjęte przez organ przyznający dotację – 22 miesiące. Skoro uczeń w czerwca zdał egzamin, nie było już potrzeby dokształcać go dalej – cel został osiągnięty.

 

O tym, w jakim terminie SKO powinno podjąć decyzję, stanowić będą stosowane przez analogię przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego. Zgodnie z nimi organ powinien wydać decyzję w najkrótszym możliwym czasie. Niezwłocznie powinny być załatwiane sprawy, które można rozstrzygnąć w oparciu o przedstawione przez stronę dowody. Dowody załącza się do wniosku. Jeżeli organ musi przeprowadzić postępowanie dowodowe (zgromadzić dowody), wtedy na wydanie decyzji ma jeden miesiąc. Sprawy odwoławcze organ powinien rozpatrzyć w ciągu 1 miesiąca. Jeżeli organ nie dochowa terminu, powinien zgłosić to stronie. Jednocześnie powinien wyjaśnić, z jakich powodów nie wydał decyzji w określonym czasie, a także podać nowy termin na jej wydanie.

 

W wypadku niezałatwienia sprawy w terminie ustawowym strona może wnieść skargę do organu wyższego stopnia (w tym przypadku do wojewódzkiego sądu administracyjnego).

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • sześć - pięć =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl