.
Mamy 12 503 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Dofinansowanie dla nowej spółki

Autor: Agata Alberska • Opublikowane: 31.03.2016

Dobry wieczór, proszę o wycenę następującego problemu/dylematu. Chciałabym założyć spółkę cywilną ze wspólniczką. Ja nigdy wcześniej nie miałam działalności gospodarczej, więc po założeniu jej (jednoosobowej) będę tzw. start-upem, co wiąże się z tym, że mogę starać się różnego rodzaju dofinansowania. Wspólniczka prowadzi już swoją jednoosobową działalność gospodarczą kolejny rok. Czy założenie przez nas spółki cywilnej pozbawi nas możliwości starania się o dofinansowania? Czy ja jako osoba fizyczna, która założy jednoosobową działalność, mogę starać się o dofinansowanie i wnieść to do spółki? Czy wspólniczka, która ma już wieloletnią jednoosobową działalność, może starać się o dofinansowanie dla przedsiębiorców działających już na rynku i wnieść je do spółki cywilnej?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

O środki Funduszu Pracy mogą ubiegać się:

 

 1. osoby bezrobotne, dla których ustalono I lub II profil pomocy (w I profilu tylko w uzasadnionych przypadkach);
 2. absolwenci centrum integracji społecznej lub absolwenci klubu integracji społecznej, o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 225 z późn. zm.);
 3. osoby podlegające ubezpieczeniu społecznemu rolników, z którymi stosunek pracy lub stosunek służbowy został rozwiązany z przyczyn dotyczących zakładu pracy i które nie są uprawnione do zasiłku – na podjęcie pozarolniczej działalności lub na zakup ziemi, nie wyłączając działalności wytwórczej lub usługowej związanej z rolnictwem, zarejestrowane w urzędzie pracy.

 

Dofinansowanie nie może zostać przyznane wnioskodawcy, jeżeli:

 

 1. w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku:
  1. odmówił bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy określonej w ustawie,
  2. z własnej winy przerwał szkolenie, staż, wykonywanie prac społecznie użytecznych lub inną formę pomocy określoną w ustawie,
  3. po skierowaniu nie podjął szkolenia, przygotowania zawodowego dorosłych, stażu lub innej formy pomocy określonej w ustawie.
 2. otrzymał bezzwrotne środki z Funduszu Pracy lub inne środki publiczne na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej;
 3. posiadał wpis do ewidencji działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku, a w przypadku gdy posiadał taki wpis nie złożył oświadczenia o zakończeniu działalności gospodarczej w dniu przypadajacym w okresie przed upływem 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku;
 4. w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku był prawomocnie skazany za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny lub ustawy z dnia 28 października 2002r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;
 5. nie złożył któregokolwiek z oświadczeń, o których mowa w § 6 ust. 3 rozporządzenia;
 6. złożył wniosek do innego starosty o przyznanie dofinansowania lub przyznanie jednorazowo środków na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej.

 

Dofinansowanie może być przyznane w szczególności na:

 

 1. zakup maszyn, urządzeń i sprzętu niezbędnych do podjęcia działalności;
 2. zakup towaru przeznaczonych do dalszej odsprzedaży i materiałów, w części nie przekraczającej 30% kwoty przyznanego dofinansowania;
 3. zakup oprogramowania;
 4. pokrycie kosztów reklamy i promocji (np. foldery, wizytówki, plakaty) w części nie przekraczającej 10% kwoty przyznanego dofinansowania;
 5. pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanych z podjęciem działalności gospodarczej;
 6. w uzasadnionych przypadkach zakup lawety, przyczepki samochodowej do kwoty 3 tys. zł.

 

Dofinansowanie nie może być przeznaczone na:

 

 1. przystąpienie do spółki cywilnej;
 2. przejęcie działalności gospodarczej lub odkupienie działalności istniejącej w rozumieniu art. 55 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.); przez przejęcie należy rozumieć w szczególności nabycie środków trwałych i/lub obrotowych od zbywcy oraz prowadzenie działalności o tym samym profilu i w tym samym miejscu co zbywca;
 3. prowadzenie działalności gospodarczej o takim samym profilu jak działalność współmałżonka, w tym samym lokalu/miejscu;
 4. prowadzenie działalności gospodarczej o takim samym profilu jak działalność gospodarcza prowadzona przez inny podmiot w tym samym lokalu/miejscu;
 5. prowadzenie działalności gospodarczej o charakterze sezonowym;
 6. remont, modernizację lub adaptację lokalu i/lub zakup artykułów/materiałów remontowych;
 7. modernizację lub adaptację gruntów, placów itp.;
 8. zakup mebli, w sytuacji gdy działalność gospodarcza prowadzona będzie w miejscu zamieszkania bezrobotnego, z wyłączeniem mebli niezbędnych do podjęcia działalności gospodarczej;
 9. zakup pojazdu w rozumieniu przepisów ustawy prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2012 r. poz. 1137 ze zm.), z wyłączeniem lawety, przyczepki samochodowej;
 10. remont/modernizację pojazdu;
 11. opłaty administracyjno-skarbowe, podatki w tym podatek od czynności cywilnoprawnych, koncesje, bieżące koszty utrzymania lokalu, składki ZUS, opłaty manipulacyjne, prowizje itp.;
 12. koszty przesyłek, transportu zakupionych rzeczy;
 13. koszty najmu/dzierżawy;
 14. koszty zakupu nieruchomości, garaży blaszanych, straganów, miejsca, hosting, itp.;
 15. koszty wszelkich ubezpieczeń, gwarancji;
 16. koszty związane z przygotowaniem wniosku o dofinansowanie;
 17. koszty związane z rejestracją działalności gospodarczej;
 18. koszty leasingu maszyn, pojazdów i urządzeń;
 19. handel obwoźny i obnośny;
 20. spłatę zadłużenia wynikającego z zaciągniętych zobowiązań;
 21. działalność handlową prowadzoną za pośrednictwem domów sprzedaży wysyłkowej lub internetu;
 22. działalność handlowo-usługową polegającą na akwizycji;
 23. prowadzenie salonu gier hazardowych / zakup automatów do gier zręcznościowych / zakup automatów do napoi;
 24. działalność agencji towarzyskich;
 25. działalność gospodarczą prowadzoną w formie spółek osobowych i kapitałowych;
 26. nabycie udziałów w spółkach;
 27. finansowanie jakichkolwiek szkoleń;
 28. pomoc przeznaczoną przedsiębiorstwom prowadzącym działalność w sektorze rybołówstwa i akwakultury, objętym rozporządzeniem Rady (WE) nr 104/2000;
 29. pomoc przyznawaną przedsiębiorstwom zajmującym się produkcją podstawową produktów rolnych;
 30. pomoc przyznawaną przedsiębiorstwom prowadzącym działalność w sektorze przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych w następujących przypadkach:
  1. kiedy wysokość pomocy ustalana jest na podstawie ceny lub ilości takich produktów nabytych od producentów podstawowych lub wprowadzonych na rynek przez przedsiębiorstwa objęte pomocą,
  2. kiedy przyznanie pomocy zależy od faktu przekazania jej w części lub całości producentom podstawowym,
 31. pomoc przyznawaną na działalność związaną z wywozem do państw trzecich lub państw członkowskich, tzn. pomoc bezpośrednio związaną z ilością wywożonych produktów, tworzeniem i prowadzeniem sieci dystrybucyjnej lub innymi wydatkami bieżącymi związanymi z prowadzeniem działalności wywozowej;
 32. pomoc uwarunkowaną pierwszeństwem korzystania z towarów krajowych w stosunku do towarów sprowadzanych z zagranicy.

 

Umowa o dofinansowanie określa w szczególności zobowiązanie wnioskodawcy do:

 

  1. rozpoczęcia działalności gospodarczej w terminie określonym w umowie z siedzibą na terenie powiatu puławskiego,
  2. prowadzenia działalności gospodarczej przez okres co najmniej 12 miesięcy; do okresu prowadzenia działalności gospodarczej zalicza się przerwy w jej prowadzeniu z powodu choroby lub korzystania ze świadczenia rehabilitacyjnego; okresu przebywania na urlopie macierzyńskim/tacierzyńskim nie zalicza się do okresu prowadzenia działalności gospodarczej, a czas trwania umowy wydłuża się o okres pobierania zasiłku macierzyńskiego/tacierzyńskiego,
  3. nieskładania w okresie, o którym mowa w pkt 2, wniosku o zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej,
  4. wydatkowania otrzymanego dofinansowania zgodnie z przeznaczeniem określonym w umowie, w terminie nieprzekraczającym 2 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej,
  5. złożenia rozliczenia zawierającego zestawienie kwot wydatkowanych od dnia zawarcia umowy na poszczególne towary i usługi, w terminie nieprzekraczającym 2 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej,
  6. niepodejmowania zatrudnienia lub nie zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej w okresie pierwszych 12 miesięcy jej prowadzenia;
  7. zwrotu, w terminie 30 dni od dnia otrzymania wezwania, dofinansowania wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania dofinansowania, jeżeli wnioskodawca:
   1. otrzymane dofinansowanie wykorzysta niezgodnie z przeznaczeniem,
   2. będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres krótszy niż 12 miesięcy; do okresu prowadzenia działalności gospodarczej zalicza się przerwy w jej prowadzeniu z powodu choroby lub korzystania ze świadczenia rehabilitacyjnego,
   3. podejmie zatrudnienie lub zawiesi prowadzenie działalności gospodarczej w okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej,
   4. złoży niezgodne z prawdą oświadczenia, zaświadczenia lub informacje do wniosku o dofinansowanie,
   5. naruszy inne warunki umowy;
  8. zwrotu równowartości odliczonego lub zwróconego, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, podatku naliczonego dotyczącego zakupionych towarów i usług w ramach przyznanego dofinansowania, w terminie:
   1. 90 dni od dnia złożenia przez wnioskodawcę deklaracji podatkowej dotyczącej podatku od towarów i usług, w której wykazano kwotę podatku naliczonego z tego tytułu – w przypadku gdy z deklaracji za dany okres rozliczeniowy wynika kwota podatku podlegająca wpłacie do urzędu skarbowego lub kwota do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy,
   2. 30 dni od dnia dokonania przez urząd skarbowy zwrotu podatku na rzecz wnioskodawcy
    – w przypadku gdy z deklaracji podatkowej dotyczącej podatku od towarów i usług, w której wykazano kwotę podatku naliczonego z tego tytułu, za dany okres rozliczeniowy wynika kwota do zwrotu.

 

Wnioskodawca zamierzający podjąć działalność gospodarczą może złożyć wniosek o dofinansowanie do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu, albo ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej.

 

Podsumowując – tak, może Pani ubiegać się o dofinansowanie w przypadku nieprowadzenia innej działalności.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • 6 minus 1 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »