Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Dodatkowe świadczenia w umowie o pracę

Autor: Tomasz Kowalski • Opublikowane: 02.11.2012

W umowie o pracę mam określone dodatkowe świadczenia (m.in. samochód służbowy, netbook, telefon). Obecnie przebywam na zwolnieniu lekarskim, bo jestem w ciąży. Pracodawca wezwał mnie do zwrócenia samochodu służbowego. Czy ma do tego prawo?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W zakresie swojej regulacji Kodeks pracy określa przesłanki odpowiedzialności za mienie powierzone pracownikowi z obowiązkiem zwrotu lub rozliczenia się.

 

„Pracownik, któremu powierzono z obowiązkiem zwrotu albo do wyliczenia się:

 

1) pieniądze, papiery wartościowe lub kosztowności,

2) narzędzia i instrumenty lub podobne przedmioty, a także środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze,

– odpowiada w pełnej wysokości za szkodę powstałą w tym mieniu”.

 

Pracownik odpowiada w pełnej wysokości również za szkodę w mieniu innym niż wymienione powyżej, powierzonym mu z obowiązkiem zwrotu albo do wyliczenia się.

 

Brak jest natomiast w Kodeksie pracy regulacji dotyczących przyznawania pracownikom świadczeń dodatkowych w umowie o pracę. Pracodawca powinien zatem w wewnętrznych regulacjach określić, w jaki sposób owe gratyfikacje są przyznawane, jak z nimi postępować oraz kiedy można je pracownikowi odebrać.

 

W przypadku braku stosownej regulacji w pierwszej kolejności należy sięgnąć do postanowień Pani umowy o pracę.

 

Jeżeli jej zapisy również nie regulują tej kwestii, posłużyć się należy zatem art. 300 Kodeksu pracy.

 

Zgodnie z powołanym powyżej przepisem w sprawach nieunormowanych przepisami prawa pracy do stosunku pracy stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego, jeżeli nie są one sprzeczne z zasadami prawa pracy.

 

Owa odpowiedniość stosowania przepisów prawa oznacza w praktyce zastosowanie jednej z trzech możliwości:

 

  1. stosowania przepisu kodeksu cywilnego wprost bez modyfikacji do danego stanu faktycznego;
  2. stosowania odpowiedniego czyli z modyfikacjami wynikającymi z częściowego uregulowania danej materii przez mające w tym zakresie pierwszeństwo przepisy Kodeksu pracy;
  3. braku stosowania danego przepisu w ogóle z uwagi na występującą w danym zakresie odmienną regulację kodeksową uregulowaną w prawie pracy.

 

Wydaje się, iż w omawianej sytuacji powinny mieć odpowiednie zastosowanie (czyli z modyfikacjami) przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące umowy użyczenia (tutaj związanej z dodatkowymi świadczeniami).

 

Stosownie do art. 710 kodeksu „przez umowę użyczenia użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu, przez czas oznaczony lub nie oznaczony, na bezpłatne używanie oddanej mu w tym celu rzeczy”.

 

W tym przypadku będą to pozostające w dyspozycji pracodawcy określone przedmioty (samochód, telefon itp.).

 

Jeżeli umowa użyczenia została zawarta na czas nieoznaczony, użyczenie kończy się, gdy biorący uczynił z rzeczy użytek odpowiadający umowie albo gdy upłynął czas, w którym mógł ten użytek uczynić.

 

W analizowanym przypadku zwrot samochodu powinien nastąpić z momentem zakończenia umowy o pracę, gdyż wtedy mamy do czynienia z upływem czasu używania przedmiotu.

 

Od wspomnianej zasady istnieje jednak wyjątek polegający na tym, iż w razie gdyby rzecz w trakcie trwania umowy użyczenia stała się użyczającemu potrzebna z powodów nieprzewidzianych w chwili zawarcia umowy, może on żądać jej zwrotu.

 

Warto także zwrócić uwagę na fakt, że to pracodawca pozostaje dysponentem samochodu, który powierza pracownikowi, może zatem w normalnym toku pracy odebrać powierzoną służbowo rzecz pracownikowi.

 

Jak już wspomniano, podstawowe znaczenie w tym zakresie powinny mieć postanowienia Pani umowy o pracę. Jeżeli nie regulują one tej kwestii, pracodawca może zastosować konstrukcję wypowiedzenia wynikających z umowy o pracę warunków pracy i płacy i w ten sposób odebrać samochód służbowy.

 

Pozostaje jeszcze do rozważenia kwestia, czy można zastosować wspomnianą konstrukcję do pracownicy będącej w ciąży.

 

Zgodnie z art. 177 § 1 Kodeksu pracy „pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie ciąży, a także w okresie urlopu macierzyńskiego pracownicy, chyba że zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z jej winy i reprezentująca pracownicę zakładowa organizacja związkowa wyraziła zgodę na rozwiązanie umowy”.

 

Przepisy wypowiadaniu umów o pracę mają także zastosowanie do wypowiadania warunków pracy i płacy.

 

Wydaje się zatem za zasadne uznanie, że w sytuacji gdy jest Pani w ciąży, pracodawca nie ma możliwości wypowiedzenia wynikających z umowy o pracę warunków pracy i płacy, także dodatkowych świadczeń.

 

Wyjątki od tej zasady dotyczą sytuacji, gdy sama wyrazi Pani zgodę na taką zmianę (w drodze porozumienia zmieniającego) bądź gdy w razie konieczności rozwiązania przez pracodawcę zatrudniającego co najmniej 20 pracowników stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (np. przyczyny organizacyjne w firmie), jeżeli przyczyny te stanowią wyłączny powód uzasadniający wypowiedzenie stosunku pracy lub jego rozwiązanie na mocy porozumienia stron.

 

W takiej sytuacji z uwagi na fakt, że jest Pani w ciąży, możliwe jest wyłącznie wypowiedzenie Pani warunków pracy i płacy. Będzie to jednak dopuszczalne, jeżeli pracodawca zatrudnia co najmniej 20 pracowników.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • IX - 7 =

»Podobne materiały

Odmowa pracownika przyjęcia tymczasowych obowiązków kierownika

Czy pracodawca może mnie zmusić do przyjęcia tymczasowych obowiązków kierownika? Pracodawca chciał mnie awansować na to stanowisko, ale odmówiłem, więc teraz chce, abym objął tę funkcję okresowo – na 3 miesiące. Jakie mogę ponieść konsekwencje, jeśli odmówię pełnienia obowiązków na tym stanowi

 

Zakres obowiązków pracownika szkolnej kuchni

Pracuję w szkole na stanowisku pomoc kuchenna. Półtora roku temu zlikwidowano etat intendenta i zostałam poproszona o przejęcie tych obowiązków, zgodziłam się. Intendent pracował w wymiarze ośmiogodzinnym, a ja cztery godziny na kuchni, a cztery godziny wykonywałam obowiązki intendenta. Żadnych zmia

 

Obciążenie pracownika za zniszczony towar

Pracuję w firmie, która dowozi materiały szklane do różnych odbiorców. Rozładowywałem niedawno samochód i niestety ruch windy spowodował rozbicie się towaru - przeładowywanych przedmiotów. Pracodawca chce mnie obciążyć karą za to zniszczenie. Wiem, że towar jest ubezpieczony, więc dostanie też odszk

 

Konsekwencje niezgłoszenia się na badania kontrolne

Jakie konsekwencje są w przypadku niezgłoszenia się na badania kontrolne w trybie odwoławczym bez usprawiedliwienia? Czy można wystąpić o dodatkowy termin badań?

 

Zbyt duże zużycie paliwa przez pracowników

Jesteśmy obciążani jako pracownicy za zbyt duże zużycie paliwa w samochodach firmowych. Pracodawca jednak zaniża normy, nie biorąc pod uwagę spalania w mieście czy zimą. Jak się bronić?

 

Przeprowadzenie inwentaryzacji

Miałam podpisaną umowę o odpowiedzialności materialnej. Umowę wypowiedziałam 5.07.2012 r. W jakim terminie powinna zostać przeprowadzona inwentaryzacja?  

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »