.
Mamy 12 503 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Dodatkowa godzina pracy poza pensum

Autor: Marta Handzlik-Rosuł • Opublikowane: 10.10.2016

Jestem logopedą/nauczycielem dyplomowanym zatrudnionym w pełnym wymiarze godzin na czas nieokreślony w poradni psychologiczno-pedagogicznej, organem prowadzącym placówkę jest urząd miasta. Od roku na ustną prośbę dyrektora grzecznościowo pracuję dodatkowo 1 godzinę więcej poza pensum, które wynosi 20 godzin. Jest to godzina dodana do tygodniowego grafiku, jestem z niej rozliczana. Niestety dyrektor w sposób stanowczy nalega, aby ta dodatkowa godzina nadal mnie obowiązywała. W czasie tej godziny raz w tygodniu mam konsultacje dla zainteresowanych diagnozą i terapią osób. W sumie moje tygodniowe pensum wynosi 21 godzin. Konsultacje moim zdaniem powinnam mieć w ramach pensum, bo jest to konkretna praca z dzieckiem i rodzicem – wynika to ze statutu placówki. Kto ma rację?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W świetle art. 42 ust. 1 i 2 oraz art. 42c ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karty Nauczyciela (Dz. U. z 2014, poz. 191) czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć nie może przekraczać 40 godzin na tydzień, rozłożonych na pięć dni pracy. Takie normy czasu pracy bezwzględnie dotyczą wszystkich nauczycieli niezależnie od rodzaju wykonywanej pracy czy rodzaju placówki, w której nauczyciel świadczy pracę. W ramach ustalonego czasu pracy i wynagrodzenia każdy nauczyciel jest zobowiązany do realizacji:

 

  • zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami albo na ich rzecz, w wymiarze pensum określonym w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela lub ustalonym przez dyrektora szkoły na podstawie art. 42 ust. 4a Karty Nauczyciela albo przez organ prowadzący na podstawie art. 42 ust. 7 Karty Nauczyciela,
  • innych czynności i zajęć wynikających z zadań statutowych szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem zajęć opiekuńczych i wychowawczych wynikających z potrzeb i zainteresowań uczniów,
  • zajęć i czynności związanych z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym.

 

Dla przeważającej większości nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych wymiar pensum ustalony jest przepisem art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela i waha się 15–30 godzin tygodniowo. Wśród grup nauczycieli, dla których ww. przepis ustala wymiar pensum, w pkt 12 znajdują się również nauczyciele poradni psychologiczno-pedagogicznych, dla których pensum wynosi 20 godzin tygodniowo.

 

Zadania poradni psychologiczno-pedagogicznych określa rozporządzenie ministra edukacji narodowej i sportu z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 5, poz. 46). Szczegółową organizację działania poradni w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji poradni, opracowany przez dyrektora poradni, z uwzględnieniem rocznego planu pracy oraz planu finansowego poradni. W arkuszu organizacji poradni zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników poradni, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, oraz ogólną liczbę godzin zajęć finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący. Statut poradni określa zakres zadań pracowników pedagogicznych oraz innych pracowników poradni, z uwzględnieniem w szczególności zadań realizowanych poza poradnią w środowisku dzieci i młodzieży, w tym w środowisku rodzinnym.

 

Jeśli więc ze statutu poradni wynika, że zadania, które zostały Pani przydzielone w ramach dodatkowej godziny, są zadaniami, które powinna Pani realizować w ramach pensum – działania dyrektora są niezgodne z prawem i ma Pani prawo odmówić ich realizacji. Jednocześnie proszę pamiętać, że Pani czas pracy to 40 godzin, w ramach których mieści się właśnie 20-godzinne pensum. Dyrektor może na przykład udowodnić, że konsultacje nie wchodzą wprost w pensum, ale są innymi zadaniami statutowymi na rzecz dzieci i rodziców. Wówczas jego działania są poprawne.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VII + V =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »