Mamy 11 826 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Dochodzenie roszczeń od upadłego przedsiębiorstwa

Autor: Łukasz Drzewiecki • Opublikowane: 04.04.2016

Dochodzenie roszczeń od przedsiębiorcy, który ogłosił upadłość, następuje w toku postępowania upadłościowego lub układowego. Pierwszym krokiem, którego powinien dokonać wierzyciel upadłego, jest zgłoszenie roszczeń do sądu, który ogłosił upadłość.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Uprawnienia wierzyciela

 

Zgodnie z art. 236 ust. 1 Prawa upadłościowego* wierzyciel osobisty upadłego, który chce uczestniczyć w postępowaniu upadłościowym, jeżeli niezbędne jest ustalenie jego wierzytelności, powinien w terminie oznaczonym w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości zgłosić sędziemu-komisarzowi swoją wierzytelność. Zgodnie z art. 236 ust. 2 Prawa upadłościowego uprawnienie do zgłoszenia wierzytelności przysługuje wierzycielowi ponadto, gdy jego wierzytelność była zabezpieczona hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym, hipoteką morską lub przez inny wpis w księdze wieczystej lub w rejestrze okrętowym (jeżeli wierzyciel nie zgłosi tych wierzytelności, są one umieszczane na liście wierzytelności z urzędu).

 

Z obowiązku zgłoszenia zwolnione są należności ze stosunku pracy. Należności z tego tytułu umieszcza się na liście wierzytelności z urzędu.

 

Sposób zgłoszenia wierzytelności

 

Dochodzenie roszczeń od upadłego przedsiębiorstwa wymaga więc zgłoszenia wierzytelności, które zgodnie z art. 239 ust. 1 Prawa upadłościowego powinno być dokonane na piśmie w dwóch egzemplarzach. Zgłoszenia dokonuje się do sądu, który zgłosił upadłość. Wierzyciel może dokonać zgłoszenia wierzytelności również za pośrednictwem Centralnego Rejestru Restrukturyzacji i Upadłości. W zgłoszeniu należy wskazać dowody uzasadniające zgłoszenie oraz podać:

 

 1. imię i nazwisko albo nazwę wierzyciela i odpowiednio jego miejsce zamieszkania albo siedzibę, adres oraz numer PESEL albo numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku ich braku – inne dane umożliwiające jego jednoznaczną identyfikację;
 2. określenie wierzytelności wraz z należnościami ubocznymi oraz wartość wierzytelności niepieniężnej;
 3. dowody stwierdzające istnienie wierzytelności; jeżeli wierzytelność została uznana w spisie wierzytelności sporządzonym w postępowaniu restrukturyzacyjnym, wystarczające jest powołanie się na tę okoliczność;
 4. kategorię, do której wierzytelność ma być zaliczona;
 5. zabezpieczenia związane z wierzytelnością;
 6. w razie zgłoszenia wierzytelności, w stosunku do której upadły nie jest dłużnikiem osobistym, przedmiot zabezpieczenia, z którego wierzytelność podlega zaspokojeniu;
 7. stan sprawy, jeżeli co do wierzytelności toczy się postępowanie sądowe, administracyjne, sądowoadministracyjne lub przed sądem polubownym;
 8. jeżeli wierzyciel jest wspólnikiem albo akcjonariuszem spółki będącej upadłym – ilość posiadanych udziałów albo akcji oraz ich rodzaj.

 

Jeżeli zgłoszenie wierzytelności odpowiada wymaganiom, sędzia-komisarz niezwłocznie, nie później niż w terminie dwóch tygodni, przekazuje odpis zgłoszenia syndykowi.

 

Sprawdzenie zgłoszonej wierzytelności

 

Po otrzymaniu prawidłowo sporządzonego zgłoszenia wierzytelności, syndyk sprawdza, czy znajduje ona potwierdzenie w księgach rachunkowych lub innych dokumentach upadłego albo we wpisach w księdze wieczystej lub rejestrach, oraz wzywa upadłego do złożenia oświadczenia, czy wierzytelność uznaje. W przypadku gdy zgłoszona wierzytelność nie znajduje potwierdzenia w księgach rachunkowych lub innych dokumentach upadłego albo we wpisach w księdze wieczystej lub rejestrach, syndyk wzywa wierzyciela do złożenia w terminie tygodnia dokumentów wskazanych w zgłoszeniu wierzytelności pod rygorem odmowy uznania wierzytelności. Termin ten nie podlega przedłużeniu ani przywróceniu. Syndyk może jednak uwzględnić dokumenty złożone po upływie terminu, jeżeli nie spowoduje to opóźnienia w przekazaniu listy wierzycieli sędziemu-komisarzowi.

 

Lista wierzytelności

 

Zgodnie z art. 244 Prawa upadłościowego po upływie terminu do zgłoszenia wierzytelności i sprawdzeniu zgłoszonych wierzytelności syndyk niezwłocznie sporządza listę wierzytelności, nie później niż w terminie dwóch miesięcy od upływu okresu przewidzianego do zgłaszania wierzytelności.

 

Na liście wierzytelności umieszcza się w osobnych rubrykach:

 

 1. liczbę porządkową;
 2. imię i nazwisko wierzyciela albo jego nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę, adres oraz numer PESEL albo numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku ich braku – inne dane umożliwiające jego jednoznaczną identyfikację;
 3. sumę, w jakiej wierzytelność podlega uznaniu, i sumę, według której będzie obliczany głos wierzyciela w głosowaniu nad układem;
 4. kategorię, w jakiej wierzytelność podlega zaspokojeniu;
 5. informację o istnieniu i rodzaju zabezpieczenia wierzytelności;
 6. informację, czy wierzytelność jest uzależniona od warunku;
 7. informację, czy wierzycielowi przysługuje prawo potrącenia;
 8. uzasadnienie;
 9. informację o stanie postępowania sądowego, administracyjnego, sądowoadministracyjnego lub postępowania przed sądem polubownym w sprawie zgłoszonej wierzytelności, jej zabezpieczenia lub prawa potrącenia.

 

Jeżeli syndyk zaprzecza w całości lub części oświadczeniom wierzyciela, uzasadnia to w osobnej rubryce.

 

Po upływie terminu wyznaczonego do zgłaszania wierzytelności syndyk uzupełnia listę wierzytelności w miarę zgłaszania wierzytelności. Jeżeli zgłoszono wierzytelności po przekazaniu listy wierzytelności sędziemu-komisarzowi, syndyk sporządza uzupełnienie listy wierzytelności obejmujące takie wierzytelności wraz z zaznaczeniem, w jaki sposób będą zaspokajane.

 

Wierzytelność zgłoszona po upływie terminu

 

Jeżeli wierzytelność została zgłoszona przez wierzyciela po upływie terminu wyznaczonego do zgłaszania wierzytelności, czynności już dokonane w postępowaniu upadłościowym są skuteczne wobec tego wierzyciela, zgłoszenie nie ma wpływu na złożone już plany podziału, a jego uznaną wierzytelność uwzględnia się tylko w planach podziału funduszów masy upadłości sporządzonych po jej uznaniu. Jeżeli postanowienie dotyczące wierzytelności zgłoszonej po upływie terminu wyznaczonego do zgłaszania wierzytelności nie zostało wydane albo nie stało się prawomocne do dnia zakończenia lub umorzenia postępowania upadłościowego, postępowanie w tym zakresie podlega umorzeniu. Jeżeli jednak wierzytelność zgłoszono po zatwierdzeniu ostatecznego planu podziału funduszów masy upadłości, pozostawia się ją bez rozpoznania.

 

Sposób zaspokojenia roszczeń od upadłego przedsiębiorstwa

 

Dochodzenie roszczeń od upadłego przedsiębiorstwa następuje bądź w sposób określony w układzie z upadłym, bądź w wyniku likwidacji masy upadłości. W przypadku postępowania układowego, jeżeli zgodziło się na nie zgromadzenie wierzycieli, spłata wierzytelności następuje na warunkach określonych w układzie. W przypadku natomiast likwidacji masy upadłości, roszczenia dochodzone od upadłego przedsiębiorstwa zaspokajane są według kolejności określonej w art. 342 ust. 1 Prawa upadłościowego. Pierwszeństwo mają w szczególności przypadające za czas przed ogłoszeniem upadłości należności ze stosunku pracy, należności rolników z tytułu umów o dostarczenie produktów z własnego gospodarstwa rolnego, należności alimentacyjne oraz renty z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci. W następnej kolejności zaspokajane są podatki i inne daniny publiczne oraz pozostałe należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, sądowe i administracyjne kary grzywny oraz należności z tytułu darowizn i zapisów oraz należności wspólników albo akcjonariuszy z tytułu pożyczki lub innej czynności prawnej o podobnych skutkach. Pozostałe roszczenia dochodzone od upadłego przedsiębiorstwa zaspokajane są dopiero po zaspokojeniu powyższych roszczeń.

 

 

 

 

____________________________

* Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r., poz. 233, z późn. zm.)


Stan prawny obowiązujący na dzień 04.04.2016


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • pięć - VIII =

 

»Podobne materiały

 

 

 

 

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki