.
Mamy 13 359 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Dochód ze zbycia nieruchomości

Proszę o poradę dotyczącą dziedziczenia i dochodu ze zbycia nieruchomości. Kanadyjczyk nabył prawo do spadku po ojcu (obywatelu Polski) w lipcu 2011 r. Czy ten Kanadyjczyk będzie musiał zapłacić w Polsce podatek dochodowy od spadku? Co będzie, jeśli sprzeda mieszkanie przed upływem 5 lat od nabycia do niego praw?

 


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Obywatel Kanady będący spadkobiercą swojego ojca (obywatela Polski), po którym prawo do spadku stwierdzono w lipcu 2011 r., nie będzie zobowiązany w Polsce do zapłaty podatku od tego spadku po spełnieniu warunków dotyczących zgłoszenia nabycia. Odpowiedź na Pana pierwsze pytanie jest zatem negatywna. Samo nabycie spadku nie rodzi obowiązku podatkowego w podatku dochodowym, gdyż podlega innemu podatkowi.

 

Zgodnie z treścią przepisu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 93, poz. 768 ze zm.) podatkowi temu podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy i praw majątkowych znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej m.in. tytułem dziedziczenia.

 

Prawo polskie przewiduje jednak istotne zwolnienie od obowiązku zapłaty podatku od spadku, jeśli spadkobierca jest osobą najbliższą spadkodawcy, a mianowicie jest jej małżonkiem, zstępnym (tj. dzieckiem, wnukiem), wstępnym (rodzicem, dziadkiem), pasierbem, rodzeństwem, ojczymem i macochą (art. 41 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy). Warunkiem skorzystania ze zwolnienia jest zgłoszenie nabycia do urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego.

 

W przypadku stwierdzenia praw do spadku na drodze sądowej lub notarialnej obowiązek podatkowy powstaje z chwilą uprawomocnienia się postanowienia w sprawie stwierdzenia nabycia spadku lub z chwilą zarejestrowania przez notariusza aktu poświadczenia dziedziczenia (art. 4a ust. 1 pkt 1 ustawy). Zgłoszenie nabycia następuje na urzędowym druku dostępnym w siedzibach urzędów skarbowych oraz na stronie internetowej Ministerstwa Finansów: www.mf.gov.pl. Jest to formularz SD-Z2. Chwila powstania obowiązku podatkowego jest inaczej określona niż chwila otwarcia spadku, którą jest zawsze dzień śmierci spadkodawcy i z tą właśnie chwilą spadkobierca nabywa spadek (art. 924 i 925 Kodeksu cywilnego).

 

W zgłoszeniu konieczne jest podanie danych identyfikujących nabywcę oraz (w przypadku syna) udowodnienie, za pomocą skróconego odpisu aktu stanu cywilnego, zaliczenia do kręgu osób najbliższych. Ponadto należy podać dane identyfikacyjne i ostatni adres spadkodawcy, dane dotyczące nabytych rzeczy, ich rodzaj, miejsce położenia wraz z wartością rynkową. Jeśli spadkobierca nie dopełni obowiązku terminowego zgłoszenia nabycia, wówczas podlega dotkliwej sankcji – nabycie własności rzeczy i praw majątkowych będzie podlegać opodatkowaniu na normalnych zasadach ustalonych dla pierwszej grupy podatkowej (art. 4a ust. 3 powołanej ustawy).

 

Zgodnie z treścią przepisu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.; w skrócie ustawa o pdof):

 

„Art. 10. Źródłami przychodów są:

(…)

8) Odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

 

a) nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,

b) spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,

c) prawa wieczystego użytkowania gruntów,

d) innych rzeczy [ruchomości, samochodów – przyp. aut.]

 

– jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a-c – przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy – przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie”.

 

Jeśli spadkobierca nabył spadek w 2011 r. (biorąc pod uwagę dzień otwarcia spadku, którym jest dzień śmierci spadkodawcy), to bez konieczności zapłaty podatku dochodowego może dokonać odpłatnego zbycia dopiero po 1 stycznia 2017 r. Sprzedaż przed tym terminem będzie wiązała się z koniecznością uregulowania należności podatkowej na rzecz budżetu państwa polskiego.

 

Obywatel Kanady, nawet jeśli posiada równocześnie polskie obywatelstwo, jest w rozumieniu polskiego prawa podatkowego tzw. nierezydentem, jeżeli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie posiada miejsca zamieszkania, a więc nie posiada tu swojego centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodka interesów życiowych), i przebywa na terytorium Polski mniej niż 183 dni w roku kalendarzowym (art. 3 ust. 2a ustawy o pdof). Potwierdzeniem tego jest certyfikat rezydencji podatkowej wystawiany przez władze podatkowe danego kraju.

 

Umowa z dnia 4 maja 1987 r. o unikaniu podwójnego opodatkowania, która wiąże Polskę z Kanadą (weszła w życie dnia 1 stycznia 1989 r.), stanowi, iż dochody ze zbycia majątku nieruchomego mogą być opodatkowane w jednym z państw – stron umowy (art. 6 i 13).

 

Nierezydenci podlegają w Polsce ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, płacą zatem podatek tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Polski, a niektóre kategorie osiąganych przez te osoby dochodów (przychodów) są opodatkowane w sposób zryczałtowany. Za dochody (przychody) osiągane na terytorium RP uważa się w szczególności dochody z pracy, z działalności wykonywanej osobiście, a także dochody z położonej na terytorium RP nieruchomości, w tym ze sprzedaży takiej nieruchomości (art. 3 ust. 2b ustawy o pdof).

 

Dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i innych praw, wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o pdof, niezależnie od tego, czy osiąga je rezydent czy nierezydent, są opodatkowane w sposób zryczałtowany. Dochód ten, stanowiący różnicę pomiędzy przychodem a kosztami jego uzyskania, podlega opodatkowaniu stawką zryczałtowaną w wysokości 19% (art. 30e ust. 1 ustawy o pdof).

 

Oznacza to, że w przypadku osiągnięcia przez nierezydenta dochodu z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości, obowiązany będzie on rozliczyć się z polskim organem podatkowym, składając formularz PIT-39. Zeznanie podatkowe należy złożyć do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, w którym osiągnięto dochód z odpłatnego zbycia (art. 45 ust. 1a pkt 3 ustawy o pdof). Dochód ten nie podlega łączeniu z innymi ewentualnymi dochodami, które osiągnąłby Pan w danym roku podatkowym na terytorium Polski.

 

W przypadku osób podlegających ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu zeznanie składa się do urzędu skarbowego właściwego w sprawach opodatkowania osób zagranicznych, określonego w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie właściwości organów podatkowych (Dz. U. Nr 165, poz. 1371 ze zm.). W sytuacji gdy podatek nie jest pobierany przez płatnika, właściwy będzie urząd skarbowy według miejsca pobytu osoby obowiązanej do zapłaty podatku.

 

Opodatkowaniu podlega dochód, a zatem różnica pomiędzy przychodem i kosztami jego uzyskania. Przychód w tym przypadku to wartość pieniężna wyrażona w umowie, a więc wartość rynkowa, określana na podstawie cen rynkowych, stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju lub gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca odpłatnego zbycia (art. 19 ust. 3 ustawy o pdof).

 

Za koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia rzeczy i praw majątkowych, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c, nabytych w drodze spadku, darowizny lub w inny nieodpłatny sposób, uważa się udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania, oraz kwotę zapłaconego podatku od spadków i darowizn w takiej części, w jakiej wartość zbywanej rzeczy lub prawa przyjęta do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn odpowiada łącznej wartości rzeczy i praw majątkowych, przyjętej do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn (art. 22 ust. 6d ustawy o pdof). Wysokość ewentualnych nakładów ustala się na podstawie faktur VAT w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług oraz dokumentów stwierdzających poniesienie opłat administracyjnych (art. 22 ust. 6e). Mogą to być w szczególności nakłady na remont mieszkania, jego modernizację itp.

 

Istnieje również szczególna możliwość zwolnienia dochodu z odpłatnego zbycia od opodatkowania, jeśli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe (art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o pdof). Warunkiem skorzystania z tego zwolnienia jest złożenie oświadczenia po dokonaniu transakcji we właściwym urzędzie skarbowym o chęci skorzystania z tego dobrodziejstwa, a następnie wykazanie przed upływem dwóch lat, iż uzyskane środki zostały przekazane w całości na własne cele mieszkaniowe.

 

Niestety, zwolnienie nie obejmie Pana, gdyż nie zamieszkuje Pan na terenie kraju członkowskiego Unii Europejskiej, w kraju należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Norwegia, Islandia, Liechtenstein) lub na terenie Konfederacji Szwajcarskiej, a tylko na terenie tych państw można zrealizować, w świetle polskiego prawa podatkowego, własne cele mieszkaniowe (art. 21 ust. 25 ustawy o pdof).

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (1):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 10 - II =

30.10.2012

A na jakiej podstawie obywatel kanadyjski jest zwolniony z podatku od spadku? U nas notariusz kazał zapłacić podatek od spadku, bo podobno zwolnienie dotyczy tylko obywateli polskich i nie chciał napisać aktu sprzedaży, dopóki ja (nie posiadam potwierdzenia polskiego obywatelstwa, tylko paszport kanadyjski) nie zapłaciłam podatku od spadku. Może jednak niesłusznie?

Kasia

.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl