.
Mamy 12 973 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe

Autor: Krystian Lenowiecki • Opublikowane: 23.04.2012

Pracuję na umowę o pracę. Pół roku temu zarejestrowałam się też do ubezpieczenia dobrowolnego (m.in. chorobowego) i zdrowotnego jako osoba współpracująca w firmie męża. Obecnie jestem w ciąży, przebywam na zwolnieniu chorobowym. W ZUS-ie nikt nie podważał podwójnie płaconych składek, natomiast po wpłynięciu zwolnienia odmówiono mi prawa do zasiłku macierzyńskiego z dwóch tytułów. Podobno ważniejsza jest umowa o pracę. Czy ZUS ma rację?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W celu udzielenia odpowiedzi na Pani pytanie niezbędne jest przywołanie następujących przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych:

 

„Art. 11. 1. Obowiązkowo ubezpieczeniu chorobowemu podlegają osoby wymienione w art. 6 ust. 1 pkt 1, 3 i 12.

 

2. Dobrowolnie ubezpieczeniu chorobowemu podlegają na swój wniosek osoby objęte obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi, wymienione w art. 6 ust. 1 pkt 2, 4, 5, 8 i 10”.

 

„Art. 6. 1. Obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlegają, z zastrzeżeniem art. 8 i 9, osoby fizyczne, które na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej są:

 

1) pracownikami, z wyłączeniem prokuratorów; (…)

5) osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność oraz osobami z nimi współpracującymi”.

 

„Art. 14. 1. Objęcie dobrowolnie ubezpieczeniami emerytalnym, rentowymi i chorobowym następuje od dnia wskazanego we wniosku o objęcie tymi ubezpieczeniami, nie wcześniej jednak niż od dnia, w którym wniosek został zgłoszony, z zastrzeżeniem ust. 1a”.

 

Stwierdzić należy że pracownik podlega obowiązkowo ubezpieczeniu chorobowemu, w którego ramach chronione jest ryzyko niezdolności do pracy w związku z urodzeniem dziecka. Prawo do zasiłku macierzyńskiego przysługuje pracownicy obligatoryjnie z tytułu wystąpienia zdarzenia chronionego ubezpieczeniem chorobowym w okresie, gdy ubezpieczeniu temu podlega ona obowiązkowo.

 

Uznanie, że to samo zdarzenie może być równocześnie chronione dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym, wymagałoby stwierdzenia, iż obowiązujące przepisy dopuszczają tego rodzaju „zbieg” ubezpieczeń chorobowych: obowiązkowego i dobrowolnego.

 

Przyjąć należy, że możliwość objęcia dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym ograniczona jest warunkiem obowiązkowego podlegania wnioskującej osoby o to osoby ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułów wymienionych w art. 11 ust. 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Osoba będąca pracownikiem i podlegająca z tego tytułu obowiązkowo ubezpieczeniu chorobowemu nie może więc jednocześnie podlegać dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu, bowiem, niezależnie od tego, czy równocześnie wykonuje inną działalność, obowiązek ubezpieczeń emerytalnego i rentowych wypływa wyłącznie ze stosunku pracy.

 

Nie jest więc taka osoba objęta przymusem takich ubezpieczeń z innych tytułów, w tym wymienionych w art. 11 ust. 2 ustawy, a zatem nie spełnia warunku umożliwiającego przystąpienie dobrowolnie do ubezpieczenia chorobowego.

 

Podobnie stwierdził Sąd Najwyższy, który w wyroku Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych z dnia 3 października 2008  r., sygn. akt II UK 32/2008, wysnuł tezę: „Podleganie przez kobietę obowiązkowo ubezpieczeniu chorobowemu z tytułu stosunku pracy i uzyskanie prawa do zasiłku macierzyńskiego, wyklucza równoczesne podleganie dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu z tytułu prowadzenia działalności pozarolniczej i uzyskanie prawa do drugiego zasiłku macierzyńskiego (art. 11 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, tekst jednolity: Dz. U. 2007 r. Nr 11 poz. 74 ze zm.)”.

 

Tak więc podleganie obowiązkowo ubezpieczeniu chorobowemu z tytułu zatrudnienia wyklucza dobrowolne przystąpienie do ubezpieczenia chorobowego z tytułu równoczesnego współpracowania z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność gospodarczą.

 

Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego – Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 6 grudnia 1990 r., sygn. akt II UR 9/90, „skoro istotą stosunku prawnego ubezpieczenia społecznego jest powstanie tego stosunku z mocy samego prawa niezależnie od woli stron, a systemy ubezpieczenia społecznego opierają się na zasadzie przymusu ubezpieczenia społecznego określonej grupy zawodowej czy warstwy społecznej, to dobrowolne opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne, któremu wnioskodawca z mocy prawa nie podlegał, nie rodzi dla niego uprawnień wynikających z objęcia tym konkretnym systemem ubezpieczenia”.

 

Deklaracja o dobrowolnym przystąpieniu do ubezpieczenia chorobowego z dodatkowego tytułu ubezpieczenia (współpraca z osobą prowadzącą pozarolniczą działalność), jak też opłacenie składki na takie ubezpieczenie nie miały więc znaczenia prawnego.

 

Pani nie mogłaby zatem nabyć prawa do zasiłku macierzyńskiego z tego dodatkowego ubezpieczenia, mimo spełnienia się ryzyka przewidzianego w art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tj. urodzenia dziecka).

 

Potwierdzić także należy to, że ubezpieczenie z tytułu umowy o pracę ma pierwszeństwo przed innymi tytułami ubezpieczenia.

 

W mojej opinii nie jest więc możliwe, aby mogła Pani pobierać zasiłek macierzyński z tytułu umowy o pracę i jednocześnie z tytułu współpracy z osobą prowadzącą działalność pozarolniczą.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • IV - II =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl