Mamy 11 794 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Niedopuszczalność rozwodu ze względu na dobro małoletnich dzieci

Autor: Anna Jędrzejczak • Opublikowane: 09.01.2011 • Zaktualizowane: 09.01.2011

Autorka omawia, czym jest dobro małoletnich dzieci oraz kiedy sąd, powołując się na dobro dzieci, może nie orzec rozwodu.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W polskich przepisach oraz dorobku orzecznictwa nie brak reguł, które stoją na straży podstawowych praw osobistych, chronią rodzinę i dobro dzieci.

 

Konwencja o Prawach Dziecka z dnia 20 listopada 1989 roku, ratyfikowana przez Polskę w 1991 roku (Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526), stwierdza w preambule, że „rodzina jako podstawowa komórka społeczeństwa oraz naturalne środowisko rozwoju i dobra wszystkich jej członków, a w szczególności dzieci, powinna być otoczona niezbędną ochroną oraz wsparciem, aby mogła w pełnym zakresie wypełniać swoje obowiązki w społeczeństwie”.

 

Sąd Najwyższy w preambule wytycznych z 1987 roku, III CZP 81/86 – określił rodzinę jako „podstawową komórkę życia społecznego”.

 

Konstytucja Rzeczypospolitej z 1997 roku deklaruje m.in. zasady: ochrony i opieki państwa nad małżeństwem i rodziną (art. 18), równouprawnienia (art. 32), dobra rodziny (art. 71) i ochrony praw dziecka (art. 72).

 

Ochrona tych dóbr wymaga, aby przy ocenie dopuszczalności orzeczenia rozwodu mieć na względzie co najmniej aktualną i przyszłą sytuację dziecka. Ten minimalny standard ochrony zapewnia Kodeks rodzinny i opiekuńczy w ramach tzw. przesłanek rozwodowych.

 

Zgodnie z przepisem art. 56 K.r.io. do podstawowych przesłanek rozwodowych zaliczamy zupełność i trwałość rozkładu pożycia. Jednak pomimo spełnienia obu tych przesłanek orzeczenie rozwodu jest niedopuszczalne w trzech przypadkach:

 

  1. jeżeli wskutek rozwodu miałoby ucierpieć dobro wspólnych, małoletnich dzieci małżonków,
  2. jeżeli z innych względów rozwód byłby sprzeczny z zasadami współżycia społecznego,
  3. jeżeli rozwodu żąda małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia, drugi z małżonków zaś na rozwód się nie godzi, a odmowa tej zgody nie jest sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.

 

Tak jak zostało to już określone w tytule artykułu, w tym opracowaniu zajmiemy się omówieniem niedopuszczalności orzeczenia rozwodu ze względu na dobro wspólnych, małoletnich dzieci.

 

Pojęcie „dobro dziecka”, jakim posługuje się ustawodawca w art. 56 K.r.io., nie zostało zdefiniowane w kodeksie. W piśmiennictwie poświecono jednak wiele uwagi temu zagadnieniu.

 

Brak definicji kodeksowej pozwala na tworzenie tzw. „definicji kontekstowych”, tj. ważnych dla konkretnego przypadku. Dzięki tej możliwości sąd stosujący przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz przedstawiciele doktryny mają możliwość samodzielnego dokonywania wykładni tego pojęcia.

 

Wybitny cywilista, profesor zwyczajny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Zbigniew Radwański przyjmuje, że na tle przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego „«dobro dziecka» polega na realizacji takich stanów rzeczy, które sprzyjają jego rozwojowi fizycznemu i duchowemu w ten sposób, by było ono należycie przygotowane do pracy dla dobra społeczeństwa i stosownie do jego uzdolnień. Ponadto także troska o majątek dziecka winna być uwzględniona w działaniach realizujących dobro dziecka”.

 

S. Kołodziejski (w opracowaniu „Dobro wspólnych małoletnich dzieci – jako przesłanka odmowy orzeczenia rozwodu”, Pal. 1965, nr 9, s. 30) twierdzi, że „dobro dziecka” należy ujmować jako „zespół wartości, zarówno duchowych, jak i materialnych, jakie konieczne są do prawidłowego:

 

  1. rozwoju fizycznego dziecka,
  2. rozwoju duchowego dziecka, i to w jego aspekcie zarówno intelektualnym, jak i moralnym,
  3. należytego przygotowania go do pracy dla społeczeństwa”.

 

Jakąkolwiek przyjmiemy definicję pojęcia „dobro dziecka”, nie ulega wątpliwości, iż jest ono zagrożone za każdym razem, gdy następuje rozkład pożycia między rodzicami. Dlatego tak ważna jest rola sądu i narzędzia, jakimi może on się posłużyć w celu zbadania stosunków panujących w rodzinie, stopnia rozwoju psychofizycznego dziecka oraz wpływu rozkładu pożycia w małżeństwie na dziecko pochodzące z tego związku.

 

Dla ustalenia wpływu rozwodu na dobro dzieci pochodzących z małżeństwa, sąd może zasięgnąć opinii biegłego z zakresu psychologii.

 

Dobro dzieci przemawia za tym, by wychowywały się one w trwałej i dobrze funkcjonującej rodzinie (orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 22 lutego 1952 r., C 681/51, NP 1952, nr 4, s. 33).

 

Przy ocenie, czy dobro dziecka nie stoi na przeszkodzie do orzeczenia rozwodu rodziców, sąd bierze pod uwagę stan istniejącego trwałego rozkładu, którego nie zmieni odmowa rozwodu. W tym stanie rzeczy dobro dziecka nie sprzeciwi się rozwodowi, jeżeli środki na jego wychowanie są zapewnione i jeżeli kontakt dziecka z obojgiem rodziców nie będzie utrudniony (orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 31 grudnia 1951 r., C 625/51, NP 1953, nr 5, s. 82).

 

Nie można jednak zapominać, iż wytworzona w rodzinie przez stałe awantury rodziców atmosfera, która utrudniałaby znacznie prawidłowy rozwój dzieci, demoralizowała je i zagrażała ich wychowaniu, uzasadnia uznanie, że w takiej sytuacji dobro dzieci nie mogłoby ucierpieć wskutek orzeczenia rozwodu ich rodziców.

 

Przy ocenie, czy dobro dziecka stoi w sprzeczności z orzeczeniem rozwodu, należy mieć na uwadze również inne czynniki, takie jak: wiek dziecka, stan jego zdrowia, stosunek do rodziców oraz zaangażowanie każdego z rodziców w proces wychowawczy.

 

Wiek dziecka bliski pełnoletniości tylko wyjątkowo może stanowić przyczynę odmowy udzielenia rozwodu. Uznaje się bowiem, iż taki wiek dziecka pozwala mu z reguły na nieskrępowany kontakt z obojgiem rodziców.


Stan prawny obowiązujący na dzień 09.01.2011


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

»Podobne materiały

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki