Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Dłużnik w małej wspólnocie mieszkaniowej zalegający za media

Autor: Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 10.07.2017

Sprawa dotyczy dłużnika w małej wspólnocie mieszkaniowej zalegający za media: gaz, woda, energia elektr. ścieki i śmieci. Jeden z 3 lokatorów zalega z opłatami od 2 lat (płaci nieregularnie i mało). Pozostali zań płacą. Lokator ten ma odrębne podliczniki i na bieżąco oblicza się należność. Czy można wypowiedzieć mu ustne umowy o dostawę mediów i następnie zlecić (komu?) odcięcie od sieci dostaw? Czy konieczne jest wystąpienie z pozwem do sądu o zapłatę (ok. 3 tys. zł bez odsetek)? Czy zgłosić dłużnika do rejestru dłużników?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Niestety wspólnota mieszkaniowa nie ma prawa do odcięcia mediów do lokalu lokatorowi, który nie płaci opłat za lokal, choć zdania są podzielone. W mojej ocenie odpowiednią drogą jest tu droga sądowa – pozew o zapłatę.

 

Aby nie być gołosłowną, odwołam się do wyroku Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 14 kwietnia 2011 r., sygn.akt I ACa 278/11, w którym sąd wyraźnie przewidział, iż ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków nie przewiduje możliwości odcięcia dostawy wody przez inne podmioty niż przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, w tym właściciela czy zarządcę budynku wielolokalowego, gdy użytkowaniu lokalu mieszkalnego zalega z płatnościami.

 

W uzasadnieniu tego wyroku sąd wyjaśnił dodatkowo, że „przepisy ustawy o własności lokali w tym art. 16 wskazują jakie czynności może podjąć wspólnota w sytuacji, gdy właściciel zalega długotrwale z zapłatą należnych od niego opłat. W sprawie wspólnota dysponuje już wyrokiem zasądzającym na jej rzecz od pozwanych należności z tytułu opłat, a nadto wyrok ten skierowała do egzekucji. Zgodnie z przepisami KPC egzekucja ta może być skierowana do lokalu stanowiącego odrębną własność. Może też wspólnota wystąpić na drogę procesu o nakazanie sprzedaży lokalu”.

 

Z kolei w wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 28 czerwca 2016 r., sygn.akt VI ACa 711/15 okeślono, iż zasady i warunki zaopatrzenia i użytkowania paliw i energii, w tym ciepła reguluje ustawa prawo energetyczne. Zgodnie z art. 6b ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo energetyczne przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie przesyłania lub dystrybucji paliw gazowych lub energii może wstrzymać, z zastrzeżeniem art. 6c, dostarczanie paliw gazowych lub energii, jeżeli odbiorca zwleka z zapłatą za świadczone usługi, co najmniej przez okres 30 dni po upływie terminu płatności. Zasady i warunki zbiorowego zaopatrzenia w wodę reguluje natomiast ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Stosownie do art. 8 ust. 1 pkt 2 tej ustawy przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne może odciąć dostawę wody lub zamknąć przyłącze kanalizacyjne, jeżeli odbiorca usług nie uiścił należności za pełne dwa okresy obrachunkowe, następujące po dniu otrzymania upomnienia w sprawie uregulowania zaległej opłaty. Obie ustawy nie przewidują możliwości odcięcia dostawy wody bądź energii przez inne podmioty (w tym właściciela czy zarządcę budynku wielolokalowego), niż przedsiębiorstwo dostarczające tych usług tj, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne bądź energetyczne, gdy użytkownik lokalu mieszkalnego zalega z płatnościami. Zdaniem Sądu pierwszej instancji ustawy te jednoznacznie określają warunki w jakich może dojść do odcięcia dostaw wody, zatem uznanie że inny podmiot, niż wskazany - np. zarządzający - jest uprawniony do odcięcia mediów, jest niedozwolone jako sprzeczne z literalnym brzmieniem tych ustaw (por. wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 14 kwietnia 2011 r. sygn. akt I ACa 278/11).

 

Co prawda istnieje odmienny wyrok sądu krakowskiego, ale w moim odczuciu błędny. Zwracam przy okazji uwagę na treść art. 191 § 1a Kodeksu karnego, który mówi, że „karze podlega, kto w celu określonym w § 1 (on brzmi następująco: kto stosuje przemoc wobec osoby lub groźbę bezprawną w celu zmuszenia innej osoby do określonego działania, zaniechania lub znoszenia), stosuje przemoc innego rodzaju uporczywie lub w sposób istotnie utrudniający innej osobie korzystanie z zajmowanego lokalu mieszkalnego”.

Dlatego też odpowiadając na Pana pytania, rekomenduję wystąpienie do sądu z pozwem o zapłatę. Jeżeli chodzi o wpis lokatora do rejestru dłużników KRS, to można to zrobić na podstawie wyroku. Art. 56 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym mówi, że na wniosek wierzyciela posiadającego tytuł wykonawczy wystawiony przeciwko osobie fizycznej wpisuje się do rejestru dłużników niewypłacalnych dłużnika, który w terminie 30 dni od daty wezwania do spełnienia świadczenia nie zapłacił należności stwierdzonej tytułem wykonawczym.

 

Zresztą spis nie gwarantuje zapłaty, tylko wyrok sądu da Państwu skuteczną możliwość wyegzekwowania opłat od lokatora.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 8 minus cztery =

»Podobne materiały

Ogródek przydomowy we wspólnocie

Mam zamiar kupić mieszkanie wraz z prawem wyłącznego korzystania do przynależnego do niego ogródka przydomowego (ogródek jest na mapie osiedla). Czy ogródek ten stanowi część wspólną terenu wspólnoty? Czy będę go mogła zagospodarować po swojemu?

 

Pomieszczenia przynależne

W skład wspólnoty wchodzą lokale mieszkalne i użytkowe. Pod budynkiem znajdują się 24 miejsca postojowe, które wykupiło 23 właścicieli (jeden ma dwa). W aktach notarialnych stanowisko postojowe zostało określone jako pomieszczenie przynależne do mieszkania, zwiększając jego powierzchnię stanowiącą p

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »