.
Mamy 12 290 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Po jakim czasie przedawnia się dług z karty kredytowej?

Autor: Tomasz Krupiński • Opublikowane: 25.04.2014

Po jakim czasie przedawnia się dług z karty kredytowej? Załączam dokumentację mojego przypadku.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Z przedstawionych przez Pana dokumentów wynika, że zawarł Pan z bankiem umowę o kartę kredytową, w której to ponadto poddał się Pan egzekucji. Obecnie ma Pan dług z karty kredytowej.

 

W 2008 r. została Panu ta umowa wypowiedziana przez bank, najpewniej z natychmiastową wymagalnością wszystkich kosztów.

 

Następnie pół roku później wierzyciel wystawił bankowy tytuł egzekucyjny na określoną kwotę. W konsekwencji w dniu 25 maja 2010 r. sąd nadał bankowemu tytułowi egzekucyjnemu klauzulę wykonalności, co pozwala wierzycielowi prowadzić egzekucję przeciwko dłużnikowi.

 

Zgodnie z art. 7862 Kodeksu postępowania cywilnego:

 

„§ 1. W postępowaniu o nadanie klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu, sąd bada, czy dłużnik poddał się egzekucji oraz czy roszczenie objęte tytułem wynika z czynności bankowej dokonanej bezpośrednio z bankiem lub z zabezpieczenia wierzytelności banku wynikającej z tej czynności.

 

§ 2. Jeżeli wykonanie tytułu egzekucyjnego jest uzależnione od zdarzenia, które udowodnić powinien wierzyciel, sąd nada klauzulę wykonalności, po dostarczeniu dowodu tego zdarzenia w formie dokumentu”.

 

Zgodnie z art. 97 ust. 1 Prawa bankowego „bankowy tytuł egzekucyjny może być podstawą egzekucji prowadzonej według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego po nadaniu mu przez sąd klauzuli wykonalności wyłącznie przeciwko osobie, która bezpośrednio z bankiem dokonywała czynności bankowej albo jest dłużnikiem banku z tytułu zabezpieczenia wierzytelności banku wynikającej z czynności bankowej i złożyła pisemne oświadczenie o poddaniu się egzekucji oraz gdy roszczenie objęte tytułem wynika bezpośrednio z tej czynności bankowej lub jej zabezpieczenia”.

 

W postępowaniu o nadanie bankowemu tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności sąd bada, czy wystawienie tego tytułu odbyło się zgodnie z art. 96-98 Prawa bankowego, a zatem, czy:

 

  • dochodzona wierzytelność wynika bezpośrednio z czynności bankowych lub z zabezpieczenia wierzytelności banku wynikającej z tej czynności;
  • dłużnik złożył oświadczenie w formie pisemnej o poddaniu się egzekucji; oświadczenie powinno określać kwotę zadłużenia, do której bank może wystawić bankowy tytuł egzekucyjny, oraz termin, do którego bank może wystąpić o nadanie temu tytułowi klauzuli wykonalności; dłużnik w oświadczeniu takim może ustalić dopuszczalny termin wystawienia bankowego tytułu egzekucyjnego, także przez określenie, że bieg tego terminu rozpocznie się od daty rozwiązania przez bank umowy, będącej podstawą wystawienia tytułu egzekucyjnego (uchwała Sądu Najwyższego z 19 lipca 2001 r., sygn. akt III CZP 42/01, LexPolonica nr 351886);
  • dłużnik bezpośrednio z bankiem dokonywał czynności.

 

Co do przedawnienia roszczeń (długu) z karty kredytowej, należy uznać stosownie do art. 118 Kodeksu cywilnego, że „jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata”.

 

W przypadku roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej decydujące znaczenie ma fakt, komu roszczenie przysługuje. Może to być osoba fizyczna lub prawna, która trudni się profesjonalnie i zarobkowo działalnością gospodarczą, a roszczenie jest bezpośrednio związane z jej działalnością. Nie jest to więc jakiekolwiek roszczenie majątkowe.

 

Trzyletni termin przedawnienia obejmuje roszczenia związane z działalnością gospodarczą – niezależnie, czy kierują się przeciwko innemu podmiotowi gospodarczemu, czy też przeciwko osobie fizycznej. Dla terminu przedawnienia nie ma to znaczenia, dlatego należy uznać, iż roszczenie to przedawnia się z upływem lat trzech od jego wymagalności (tutaj od wypowiedzenia umowy).

 

Ponadto, zgodnie z art. 123 Kodeksu cywilnego, „bieg przedawnienia przerywa się:


1) przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia;

2) przez uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której roszczenie przysługuje,

3) przez wszczęcie mediacji”.

 

Po każdym przerwaniu przedawnienia biegnie ono na nowo.

 

Samo wystawienie bankowego tytułu egzekucyjnego przez bank nie przerywa biegu przedawnienia roszczenia, tu długu z karty kredytowej. Do przerwania biegu przedawnienia dochodzi jednak w sytuacji, gdy bank po uprzednim wystawieniu bankowego tytułu egzekucyjnego wystąpi do sądu z wnioskiem o nadanie mu klauzuli wykonalności.

 

Co prawda przez wiele lat toczyły się w środowisku prawniczym spory o to, czy wniosek o nadanie klauzuli wykonalności przerywa bieg przedawnienia, ale w obecnym stanie prawnym nie ma już co do tego wątpliwości, czego potwierdzeniem jest m.in. uchwała Sądu Najwyższego z dnia 16 stycznia 2004 r. (sygn. akt III CZP 101/03, OSNC Nr 4/2005, poz. 58). Sąd Najwyższy w podjętej uchwale w sposób wyraźny stwierdza, że wniosek o nadanie klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu przerywa bieg przedawnienia.

 

Następnie według art. 125 Kodeksu cywilnego „roszczenie stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu lub innego organu powołanego do rozpoznawania spraw danego rodzaju albo orzeczeniem sądu polubownego, jak również roszczenie stwierdzone ugodą zawartą przed sądem albo przed sądem polubownym, albo ugodą zawartą przed mediatorem i zatwierdzoną przez sąd, przedawnia się z upływem lat dziesięciu, chociażby termin przedawnienia roszczeń tego rodzaju był krótszy. Jeżeli stwierdzone w ten sposób roszczenie obejmuje świadczenia okresowe, roszczenie o świadczenia okresowe należne w przyszłości ulega przedawnieniu trzyletniemu”.

 

Należy jednak stwierdzić, że roszczenie objęte bankowym tytułem egzekucyjnym nie jest objęte regulacją z art. 125 Kodeksu cywilnego. Dotyczy ona natomiast m.in. roszczeń stwierdzonych prawomocnym orzeczeniem sądu. W związku z tym do roszczeń stwierdzonych bankowymi tytułami egzekucyjnymi nie ma zastosowania art. 125 § 1 K.c. mówiący o 10-letnim terminie przedawnienia. Sąd nie wydaje bowiem orzeczenia stwierdzającego dane roszczenie, lecz nadaje tylko klauzulę wykonalności. Roszczenia banku przedawniają się w terminach przewidzianych dla roszczeń danego rodzaju – w tym przypadku po trzech latach.

 

Reasumując, wierzyciel, wnosząc o nadanie klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu w sprawie długu z karty kredytowej, przerwał trzyletni bieg przedawnienia roszczenia. Bieg ten biegnie na nowo (3 lata od momentu złożenia wniosku o nadanie klauzuli wykonalności).

 

Ponadto wierzyciel może nadal przerywać bieg przedawnienia, w tym przypadku poprzez złożenie wniosku do komornika o wszczęcie egzekucji. Na dzień dzisiejszy roszczenie nie jest przedawnione.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dziewięć - 0 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »