Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Dług w ZUS-ie a możliwość jego egzekucji z mieszkania darowanego małżonkowi

Autor: Łukasz Obrał • Opublikowane: 27.04.2010

Jestem mężatką, mąż prowadzi jednoosobową firmę. Ja również miałam działalność gospodarczą, niestety moja firma splajtowała, musiałam ją zamknąć. Został mi jednak dług w ZUS-ie (składki za 1 rok). Egzekucję prowadzi komornik, ale w tej chwili nie ma nam co zabrać. Ostatnio teść zaproponował, że przepisze nam mieszkanie. Stąd moje pytanie: jeśli przeprowadzimy rozdzielność majątkową, a potem teść to mieszkanie przepisze tylko mężowi, to czy mąż będzie odpowiadał za moje długi, czy komornik będzie mógł zająć to mieszkanie? I co grozi mnie, skoro nie mam z czego spłacać długu?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W zakresie Pani odpowiedzialności i ewentualnej odpowiedzialności Pani męża za zobowiązania wobec ZUS zastosowanie będą miały przepisy ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (j.t. Dz. U. z 2007 r. Nr 11, poz. 74 ze zm.) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.).

 

Według art. 31 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych do należności z tytułu składek stosuje się odpowiednio: art. 12, art. 26, art. 29 § 1 i 2, art. 33, art. 33a, art. 33b, art. 51 § 1, art. 55, art. 59 § 1 pkt 1, 3, 4, 8 i 9, art. 60 § 1, art. 61 § 1, art. 62 § 1, 3-5, art. 72 § 1 pkt 1 i 4 i § 2, art. 73 § 1 pkt 1 i 5, art. 77b § 1 i 2, art. 91, art. 93, art. 93a-93c, art. 93e, art. 94, art. 97 § 1, art. 98 § 1 i 2 pkt 1, 2, 5 i 7, art. 100, art. 101, art. 105 § 1 i 2, art. 106 § 1 i 2, art. 107 § 1, 1a i 2 pkt 2 i 4, art. 108 § 1 i 4, art. 110 § 1, § 2 pkt 2, § 3, art. 111 § 1-4 i 5 pkt 1, art. 112, art. 113, art. 114, art. 115, art. 116, art. 116a, art. 117, art. 118 § 1 i 2 oraz art. 119 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa.

 

Stosownie do art. 29 § 1 Ordynacji podatkowej, w przypadku osób pozostających w związku małżeńskim odpowiedzialność, o której mowa w art. 26, obejmuje majątek odrębny podatnika oraz majątek wspólny podatnika i jego małżonka.

 

Według § 2 art. 29 Ordynacji podatkowej skutki prawne ograniczenia, zniesienia, wyłączenia lub ustania wspólności majątkowej nie odnoszą się do zobowiązań podatkowych powstałych przed dniem:

 

 1. zawarcia umowy o ograniczeniu lub wyłączeniu ustawowej wspólności majątkowej;
 2. zniesienia wspólności majątkowej prawomocnym orzeczeniem sądu;
 3. ustania wspólności majątkowej w przypadku ubezwłasnowolnienia małżonka;
 4. uprawomocnienia się orzeczenia sądu o separacji.

 

Z uwagi na powyższe przepisy należy stwierdzić, iż w sytuacji w jakiej Pani się znajduje, ZUS może żądać zaspokojenia zaległości z Pani majątku osobistego, a także z majątku wspólnego małżeńskiego.

 

Jeżeli teść podaruje Państwu mieszkanie i mieszkanie to wejdzie w skład Państwa majątku wspólnego małżeńskiego, to wówczas odpowiedzialność obejmie to mieszkanie jako składnik Państwa majątku wspólnego.

 

Jeżeli przed umową darowizny zawarłaby Pani z mężem umowę małżeńską majątkową wprowadzającą w Pani małżeństwie ustrój rozdzielności majątkowej, to wówczas ZUS i tak mógłby egzekwować zaległe składki z tego mieszkania.

 

Jak bowiem wynika z art. 29 § 2 pkt 1 Ordynacji podatkowej skutki prawne ograniczenia, zniesienia, wyłączenia lub ustania wspólności majątkowej nie odnoszą się do zobowiązań podatkowych powstałych przed dniem zawarcia umowy o ograniczeniu lub wyłączeniu ustawowej wspólności majątkowej.

 

Natomiast jeżeli teść przeniesie własność nieruchomości wyłącznie na męża (z przepisów prawa rodzinnego wynika, że przedmioty majątkowe uzyskane przez małżonka w drodze darowizny stanowią składnik jego majątku osobistego, chyba że darczyńca postanowił inaczej – wskazał, że jego wolą jest, aby przedmiot darowizny wszedł w skład majątku małżeńskiego), czy to w trakcie trwania wspólności majątkowej małżeńskiej, czy też w sytuacji kiedy w Państwa małżeństwie będzie obowiązywał ustrój rozdzielności majątkowej, to wówczas ZUS nie będzie mógł egzekwować zaległych składek z tej nieruchomości, ponieważ będzie ona stanowiła składnik majątku osobistego Pani męża, a jak wynika z powyżej wskazanych przepisów, odpowiedzialność za zaległe składki obejmuje majątek osobisty osoby zalegającej ze składkami oraz majątek wspólny małżeński.

 

Małżonek nie odpowiada swoim majątkiem osobistym za zobowiązania podatkowe czy wobec ZUS swojego małżonka.

 

Warto zwrócić uwagę na przepisy Ordynacji podatkowej (stosowane również w zakresie odpowiedzialności za zaległości wobec ZUS) dotyczące odpowiedzialności osób trzecich za zobowiązania podatnika.

 

W szczególności warto pamiętać, iż według art. 111 § 1 Ordynacji podatkowej, członek rodziny podatnika odpowiada całym swoim majątkiem solidarnie z podatnikiem prowadzącym działalność gospodarczą za zaległości podatkowe wynikające z tej działalności i powstałe w okresie, w którym stale współdziałał z podatnikiem w jej wykonywaniu, osiągając korzyści z prowadzonej przez niego działalności.

 

Według art. 111 § 3 ustawy, za członków rodziny podatnika uważa się zstępnych, wstępnych, rodzeństwo, małżonków zstępnych, osobę pozostającą w stosunku przysposobienia oraz pozostającą z podatnikiem w faktycznym pożyciu.

 

Przepis § 1 stosuje się również do małżonków, którzy zawarli umowę o ograniczeniu lub wyłączeniu wspólności majątkowej, których wspólność majątkowa została zniesiona przez sąd, oraz małżonków pozostających w separacji (art. 111 § 4).

 

Jeżeli Pani mąż stale współdziałał z Panią w wykonywaniu prowadzonej przez Panią działalności gospodarczej i osiągał z tego tytułu korzyści, wówczas będzie on ponosił razem z Panią odpowiedzialność solidarną za zobowiązania wobec ZUS.

 

W takiej sytuacji będzie możliwa egzekucja z nieruchomości, nawet jeżeli wejdzie ona w skład majątku osobistego męża.

 

Egzekucja zobowiązania wynikającego z decyzji o odpowiedzialności podatkowej osoby trzeciej może być wszczęta dopiero wówczas, gdy egzekucja z majątku podatnika okazała się w całości lub w części bezskuteczna (art. 108 § 1 Ordynacji podatkowej).

 

O ewentualnej odpowiedzialności solidarnej Pani męża ZUS powinien orzec w drodze decyzji.

 

Jeżeli egzekucja z Pani majątku osobistego oraz z majątku wspólnego małżeńskiego jest bezskuteczna, bo organ egzekucyjny nie ma możliwości wyegzekwowania z niego jakichkolwiek kwot, postępowanie egzekucyjne może być umorzone ze względu na jego bezskuteczność (nie jest to tożsame z umorzeniem zaległości).

 

Od niezapłaconych składek będą nadal naliczane odsetki, co spowoduje, że Pani zaległość stale będzie wzrastać.

 

Według art. 24 ust. 4 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, należności z tytułu składek ulegają przedawnieniu po upływie 10 lat, licząc od dnia, w którym stały się wymagalne, z tym iż należy pamiętać, że bieg terminu przedawnienia może ulec zawieszeniu np. w przypadku wszczęcia postępowania egzekucyjnego (w okresie od dnia podjęcia pierwszej czynności zmierzającej do wyegzekwowania należności z tytułu składek, o której dłużnik został zawiadomiony, do dnia zakończenia postępowania egzekucyjnego).

 

Jeżeli Państwa sytuacja materialna, zdrowotna i rodzinna nie jest dobra, może się Pani ubiegać o umorzenie zaległości z tytułu nieopłaconych składek, ewentualnie o rozłożenie zaległości na raty.

 

Odpowiedni wniosek o umorzenie może Pani złożyć w oddziale ZUS.

 

Według art. 28 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, należności z tytułu składek mogą być umarzane w całości lub w części przez Zakład.

 

Należności z tytułu składek mogą być umarzane tylko w przypadku ich całkowitej nieściągalności, a w przypadku należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne ubezpieczonych będących równocześnie płatnikami składek na te ubezpieczenia mogą być w uzasadnionych przypadkach umarzane pomimo braku ich całkowitej nieściągalności.

 

Całkowita nieściągalność zachodzi, gdy:

 

 1. dłużnik zmarł nie pozostawiając żadnego majątku lub pozostawił ruchomości niepodlegające egzekucji na podstawie odrębnych przepisów albo pozostawił przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna wartość nie przekracza kwoty stanowiącej trzykrotność przeciętnego wynagrodzenia i jednocześnie brak jest następców prawnych oraz nie ma możliwości przeniesienia odpowiedzialności na osoby trzecie;
 2. sąd oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości dłużnika lub umorzył postępowanie upadłościowe;
 3. nastąpiło zaprzestanie prowadzenia działalności przy jednoczesnym braku majątku, z którego można egzekwować należności, małżonka, następców prawnych, możliwości przeniesienia odpowiedzialności na osoby trzecie w rozumieniu przepisów Ordynacji podatkowej;
 4. nie nastąpiło zaspokojenie należności w zakończonym postępowaniu likwidacyjnym;
 5. wysokość nieopłaconej składki nie przekracza kwoty kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym;
 6. naczelnik urzędu skarbowego lub komornik sądowy stwierdził brak majątku, z którego można prowadzić egzekucję;
 7. jest oczywiste, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwot przekraczających wydatki egzekucyjne.

 

We wniosku do ZUS powinna Pani wskazać, że ze względu na trudną sytuację materialną, zdrowotną, rodzinną itp. nie jest Pani w stanie zapłacić zaległych składek.

 

Do wniosku należy dołączyć wszelkie dowody potwierdzające trudną sytuację Pani i Pani rodziny.

 

Jeżeli ZUS odmówi umorzenia należności (decyzja ZUS w tej sprawie jest decyzją uznaniową), to może Pani ewentualnie starać się o rozłożenie zaległości na raty.

 

Należy też pamiętać, że okresy prowadzenia działalności gospodarczej, w których nie opłaciła Pani należnych składek (za siebie), nie będą brane pod uwagę przy wyliczaniu Pani ewentualnej emerytury czy renty.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • siedem + II =

»Podobne materiały

Egzekucja długów żony z emerytury męża

Prowadziłam jednoosobową działalność gospodarczą. Odbyła się kontrola skarbowa – mam dług w wysokości ok. 180 tys. zł. Mój mąż i ja nie mamy rozdzielności finansowej. Obecnie ja zarabiam niewielkie pieniądze, zaś mąż dostaje wysoką emeryturę. Czy komornik może dokonać egzekucji moich długów z

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »